A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: Administrator (slepi in slabovidni)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za slepe in slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne funkcije.

1.2 Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: Administrator / administratorka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: 4 leta

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja:
Trajanje izobraževanja se podaljšuje na štiri leta zato, ker pri slepih in slabovidnih dijakih ter dijakih z okvaro vidne funkcije nastajajo zaostanki na številnih razvojnih področjih, kot so gibalni, kognitivni, čustveni, osebnostni razvoj ter razvoj na področju socializacije. Zaznavni procesi pri slepih in slabovidnih dijakih potekajo počasneje. Več časa potrebujejo za usvajanje učne snovi, opazovanje ali tipno zaznavanje, iskanje in predelavo informacij, posnemanje praktičnega dela, socialno učenje; počasneje potekajo tudi komunikacijski procesi (branje in pisanje), ovirana je orientacija v prostoru ter druge dejavnosti, ki temeljijo pretežno na vidnem zaznavanju. Podaljšanje časa omogoča dijaku z okvaro vida oblikovanje adekvatnih predstav in usvajanje praktičnih opravil preko preostalih čutil ob vzporedni verbalni komunikaciji, ki posreduje vsebino sporočila in usmerja proces učenja. Podaljšanje je potrebna tudi za preprečitev časovnega pritiska pri slepih in odpravljanje posledic utrujenosti ob dolgotrajnem procesu opazovanja pri slabovidnih. Primerna razporeditev časa omogoča dijakom uspešno izpolnjevanje zahtev učnega procesa ter vpliva na kognitivne, socialne in emocionalne vidike njihovega izobraževanja. Pri posredovanju in usvajanju novih učnih vsebin se v okviru posameznih predmetov zagotavlja sistematičnost in nazornost ter omogoča dijakom zadosti časa za usvajanje informacij.

3.2.Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 180 KT

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Temelji gospodarstva

 

 

x

 

M2

Administrativno poslovanje

 

 

x

 

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

 

 

x

 

M4

Upravni postopek

 

 

x

 

M5

Komuniciranje

 

 

x

 

M6

Tajniška opravila

 

 

x

 

M7

Trženje v sodobnem podjetju

 

 

x

 

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

 

 

x

 

M9

Pravo

 

 

x

 

M9

Pravo

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka, kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega: