B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ADMINISTRATOR Administrator (slepi in slabovidni) / SPI / 2016

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

351

12

P2

Matematika

obvezno

351

12

P3

Tuji jezik

obvezno

234

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5 

Naravoslovje

obvezno

165

6

P6

Družboslovje

obvezno

165

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

234

7

Skupaj A

 

1533

54

B – Strokovni moduli

M1

Temelji gospodarstva

obvezno

160

5

M2

Administrativno poslovanje

obvezno

320

11

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

obvezno

359

12

M4

Upravni postopek

obvezno

319

11

M5

Komuniciranje

izbirno

198

7

M6

Tajniška opravila

izbirno

198

7

M7

Trženje v sodobnem podjetju

izbirno

198

7

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

izbirno

198

7

M9

Pravo

izbirno

198

7

Skupaj B

 

1554

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

 

792

24

Č – PPraktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

37

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

160

7

E –Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum

 

657

27

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

3744

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1704

61

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

3904

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4816

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

117

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

7

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

148

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbere dva strokovna modula izmed M3, M4 in M5.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Dijak izbere dva strokovna modula izmed modulov M5 do M9.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih, se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

 

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali ekonomije

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe ali likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5
 

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije ali fizike ali biokemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1
 
 
 
 

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

Temelji gospodarstva

 

 

Gospodarske dejavnosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Temelji pravne kulture
Pravno organizacijski vidiki poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, organizacije dela ali sociologije

M2
 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava,organizacije dela ali sociologije

Administrativno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M3
 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoka poslovna šola

M4
 
 
 
 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

Upravni postopek

 

 

Splošni upravni postopek

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.

Poslovni bonton

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava, ekonomije, organizacije in managementa , upravljanja in poslovanja, javne uprave ,psihologije , sociologije , komunikologije ali slovenščine

M5
 
 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz prava , ekonomije, organizacije in managementa , upravljanja in poslovanja, javne uprave, psihologije , sociologije, komunikologije ali slovenščine

Komuniciranje

 

 

 M6
 

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, psihologije, sociologije,komunikologije, slovenščine ali visoka poslovna šola

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja,psihologije,sociologije,komunikologije,slovenščine ali visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri.

 M7
 

Tajniška opravila

 

 

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije , računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, visoka poslovna šola ,javne uprave,prava ali visokošolska strokovna izobrazba s predhodno višješolska izobrazbo iz strojepisja in stenografije, ekonomije

 M8

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, visoka poslovna šola ,javne uprave, prava ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

 

Trženje v sodobnem podjetju

 

 

M9

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, komunikologije ali visoka poslovna šola

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije , računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ,komunikologije, visoke poslovne šole ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

 

 

 

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, računalništva , informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M9

Pravo

učitelj

visokošolska izobrazba iz prava ali ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz prava ali ekonomije

4. DEJAVNOSTI

4.1. Dejavnosti, ki so potrebne za optimalni razvoj mladostnika, in navodila za izvajanje

Dejavnosti
Slepota in slabovidnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato slepi in slabovidni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Slepi in slabovidni dijaki imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegove potenciale ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.