A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: ekonomski TEHNIK (VID) – PTI
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za slepe in slabovidne dijake.
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

 2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA      

Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik I

x

x

 

 

P4

Umetnost

x

 

 

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Kemija

x

 

 

 

P10

Biologija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

P12

Tuj jezik II

 

 

x

 

M1

Projekti in poslovanje podjetja

 

 

x

portfolio

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

 

 

x

 

M3

Finančno poslovanje

 

 

x

 

M4

Materialno knjigovodstvo

 

 

 

 

M5

Komercialno poslovanje

 

 

x

 

M6

Upravno administrativno poslovanje

 

 

x

 

M7

Zavarovalne storitve

 

 

x

 

M8

Bančno poslovanje

 

 

x

 

M9

Poštne storitve

 

 

x

 

M10

Finančno knjigovodstvo

 

 

x

 

M11

Neposredno trženje

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ga ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, se pri pridobitvi Nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Knjigovodja/knjigovodkinja

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M4

Materialno knjigovodstvo

vsi

7

M10

Finančno knjigovodstvo

vsi

6

7.2 Referent/referentka v podpori bančnega poslovanja

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M3

Finančno poslovanje

vsi

7

M8

Bančno poslovanje

vsi

6

7.3 Referent/referentka v bančni komerciali

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M3

Finančno poslovanje

vsi

7

M8

Bančno poslovanje

vsi

6

7.4 Poštni uslužbenec/poštna uslužbenka

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M3

Finančno poslovanje

vsi

7

M9

Poštni promet

vsi

6

7.5 Komercialni referent/komercialna referentka

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M5

Komercialno poslovanje

vsi

7

7.6 Tajnik/tajnica

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M6

Upravno administrativno poslovanje

vsi

7

7.7 Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M3

Finančno poslovanje

vsi

7

M7

Zavarovalne storitve

vsi

6

7.8 Teletržnik/teletržnica

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M11

Neposredno trženje

vsi

6