B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK (VID)/ PTI/2010

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Kemija

obvezno

60

3

P10

Biologija

obvezno

60

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

150

7

P12

Tuj jezik II

obvezno

68

4

Skupaj A

 

1246

61

B – Strokovni moduli

M1

Projekti in poslovanje podjetja

obvezno

272

14

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

obvezno

238

12

M3

Finančno poslovanje

izbirno

136

7

M4

Materialno knjigovodstvo

izbirno

136

7

M5

Komercialno poslovanje

izbirno

136

7

M6

Upravno administrativno poslovanje

izbirno

136

7

M7

Zavarovalne storitve

izbirno

102

6

M8

Bančno poslovanje

izbirno

102

6

M9

Poštni promet

izbirno

102

6

M10

Finančno knjigovodstvo

izbirno

102

6

M11

Neposredno trženje

izbirno

102

6

Skupaj B

 

748

39

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

249

9

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2243

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2339

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2415

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev)

 

 

4

 

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Informatika je integrirana v strokovni modul M1.
Izbirni predmeti: dijak izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli: dijak izbere 1 izmed modulov M3 – M6 in 1 izmed modulov M7 – M11.

2. DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti:
Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, zaradi katerih je v veliki meri oviran zaznavni proces posameznega dijaka  pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka.
Prilagojeni program upošteva tiflopedagoške zakonitosti učenja slepih in slabovidnih, ki potrebujejo v povprečju znatno več časa za iskanje informacij, opazovanje ali tipno zaznavanje; počasneje potekajo tudi  procesi  učenja,  branja in pisanja ter druge dejavnosti, ki temeljijo na  vidnem zaznavanju. Prav tako je močno ovirana orientacija posameznika v okolju. V pedagoški proces so zato vključene specialno-pedagoške dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter razvoj ustreznih tehnik učenja. Cilj teh dejavnosti je upoštevanje  celostnega razvoja posameznika, razvoj ustreznih komunikacijskih tehnik, usposobitev za uporabo vseh prilagojenih pripomočkov ter razvoj kompenzacijskih mehanizmov za vsestranski in optimalni razvoj posameznika.

Navodila za izvajanje:
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegovi potenciali, stanje vidne funkcije ter druge psiho-fizične značilnosti. Vključevanje v izobraževalni proces omogoča permanentno nadgrajevanje komunikacijskih tehnik in znanj posameznika. Pri izvajanju učnega procesa se upošteva  prilagoditev prostora, didaktičnega materiala, učnih metod, časovna razporeditev pouka ter načini preverjanja in ocenjevanja znanja. Učilnice so opremljene s prilagojenimi tehničnimi pripomočki in učili. Program izvajajo specialnopedagoško usposobljeni učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti, ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

 

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P10

 

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

P12

Tuj jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

M1

 

 

 

 

 

Projekti in poslovanje podjetja

 

 

Projektno delo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali sociologije

Management

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja  ali visoke poslovne šole

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, računalništva  informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, visoka poslovna šola ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

 

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M3

 

Finančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M4

Materialno
Knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M5

 

Komercialno poslovanje

 

 

Nabava in prodaja
Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

Razvrščanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije,  živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

M6

 

Upravno administrativno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M7

 

Zavarovalne storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali prava

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali prava

M8

 

Bančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M9

 

Poštni promet

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

M10

 

Finančno knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M11

 

Neposredno trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

Poleg navedenih znanj morajo imeti izvajalci tiflopedagoško dokvalifikacijo.