B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK (IS) / PTI / 2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Italijanščina

obvezno

276

13

P2

Slovenščina

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Tuji jezik

obvezno

276

13

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

obvezno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Kemija

obvezno

60

3

P11

Biologija

obvezno

60

3

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1514

73

B – Strokovni moduli

M1

Poslovanje in podjetništvo

obvezno

102

5

M2

Projekti in poslovanje podjetja

obvezno

160

6

M3

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

obvezno

229

9

M4

Finančno poslovanje

izbirno

136

6

M5

Materialno knjigovodstvo

izbirno

136

6

M6

Komercialno poslovanje

izbirno

136

6

M7

Upravno administrativno poslovanje

izbirno

136

6

M8

Zavarovalne storitve

izbirno

102

5

M9

Bančno poslovanje

izbirno

102

5

M10

Poštni promet

izbirno

102

5

M11

Finančno knjigovodstvo

izbirno

102

5

M12

Neposredno trženje

izbirno

102

5

Skupaj B

 

729

31

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

136

5

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2379

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2475

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2551

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev)

 

 

4

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere 1 modul izmed modulov M4 do M7 in 1 modul izmed modulov M8 do M12.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet ali strokovni modul

Izvajalec

Znanje

P1

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

p2

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti, ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P12

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Poslovanje in podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M2

Projekti in poslovanje podjetja

 

 

Projektno delo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije , organizacije dela, prava ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije

Management

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava ali organizacije dela

M3

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M4

Finančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M5

Materialno

Knjigovodstvo

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M6

Komercialno poslovanje

 

 

 

Nabava in prodaja

Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

Razvrščanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

M7

Upravno administrativno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M8

Zavarovalne storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali prava

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali prava

M9

Bančno poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M10

Poštni promet

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije ali tehnologije prometa

M11

Finančno knjigovodstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije

M12

Neposredno trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike