A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: POMOČNIK KONFEKCIONARJA - nižje poklicno izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne in dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik konfekcionarja/pomočnica konfekcionarja

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Komunikacija

pisno, ustno

Slovenski znakovni jezik

vaje

Poznavanje tekstilij

pisno, ustno

Oblačilna tehnologija

pisno, ustno

Praktični pouk

ocenjevanje delavniškega dnevnika in izdelka ali storitve in zagovor

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina zaključnega izpita:

Teoretični del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine.

    Praktični del:

  • izdelek in zagovor.

    Dijaki imajo pravico do opravljanja zaključnega izpita pod posebnimi pogoji.