B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: OBDELOVALEC LESA/NPI/GLU, GJM/2011

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

204

8

P2

Matematika

obvezno

204

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

306

12

P4

Športna vzgoja

obvezno

204

5

Skupaj A

 

918

34

B – Strokovni moduli

M1

Temeljna znanja lesarstva

obvezno

408

12

M2

Ročna obdelava lesa

obvezno

408

12

M3

Strojna obdelava lesa

obvezno

408

12

M4

Priprava in izdelava izdelka

obvezno

408

12

Skupaj B

 

1632

48

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

1224

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

612

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

3162

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1376

30

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

3322

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3474

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

102

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Družboslovje in naravoslovje

učitelj

družboslovni del: visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine, sociologije,
naravoslovni del: visokošolska izobrazba iz biologije, kemije, fizike

P4

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Temeljna znanja lesarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz lesarstva

M2

Ročna obdelava lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz lesarstva

M3

Strojna obdelava lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz lesarstva

M4

Priprava in izdelava izdelka

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska, višješolska ali srednješolska izobrazba iz lesarstva

Učitelji in drugi izvajalci morajo imeti tudi specialnopedagoška znanja in znanje slovenskega znakovnega jezika.

4. Dejavnosti, ki so potrebne za optimalni razvoj mladostnika, in navodila za izvajanje

Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja

Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.

Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.

Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje

Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegove potenciale ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.

Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani  učitelji.