B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ZOBOTEHNIK/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

 A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

383

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Psihologija

izbirno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

136

7

P10

Kemija

obvezno

68

3

P11

Biologija

obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2205

104

 B – Strokovni moduli

M 01

Varovanje zdravja

obvezno

136

9

M 02

Anatomija in fiziologija

obvezno

102

5

M 03

Morfologija z gnatologijo

obvezno

385

17

M 04

Fiksna protetika

obvezno

431

19

M 05

Totalna proteza

obvezno

204

10

M 06

Delna akrilatna proteza

obvezno

165

8

M 07

Zobotehnični materiali in tehnologija

obvezno

170

9

M 08

Podjetništvo

obvezno

136

7

Skupaj B

 

1729

84

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

1049

45

 Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

 D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

 E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

549

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4483

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1376

51

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4835

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4987

236

Poklicna matura ( izdelek in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oziroma dijak lahko izbere dva izmed naslednjih treh splošno izobraževalnih predmetov: geografija, sociologija ali psihologija.

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošno izobraževalni predmet ali strokovni modul

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P4

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P10

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Varovanje zdravja

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje ali medicine ali farmacije ali biologije ali mikrobiologije

M2

Anatomija in fiziologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

M3

Morfologija z gnatologijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz dentalne medicine ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene smeri s predhodno končano srednješolsko izobrazbo iz zobotehnike ali visokošolska izobrazba likovne smeri s predhodno končano srednješolsko izobrazbo iz zobotehnike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s predhodno višješolsko izobrazbo iz zobotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zobotehnike ali srednješolska izobrazba iz zobotehnike

M4

Fiksna protetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz dentalne medicine ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene smeri s predhodno končano srednješolsko izobrazbo iz zobotehnike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s predhodno višješolsko izobrazbo iz zobotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zobotehnike ali srednješolska izobrazba iz zobotehnike

M5

Totalna proteza

učitelj

visokošolska izobrazba iz dentalne medicine ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene smeri s predhodno končano srednješolsko izobrazbo iz zobotehnike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s predhodno višješolsko izobrazbo iz zobotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zobotehnike ali srednješolska izobrazba iz zobotehnike

M6

Delna akrilatna proteza

učitelj

visokošolska izobrazba iz dentalne medicine ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene smeri s predhodno končano srednješolsko izobrazbo iz zobotehnike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s predhodno višješolsko izobrazbo iz zobotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz zobotehnike ali srednješolska izobrazba iz zobotehnike

M7

Zobotehnični materiali in tehnologija

učitelj vsebinskega sklopa kemija v zobni tehniki

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

učitelj vsebinskega sklopa zobotehnični materiali in tehnologija

visokošolska izobrazba iz dentalne medicine ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene smeri s predhodno končano srednješolsko izobrazbo iz zobotehnike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s predhodno višješolsko izobrazbo iz zobotehnike

M8

Podjetništvo

učitelj vsebinskega sklopa IKT

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali organizacije in menagementa ali matematike ali visokošolska izobrazba z dopolnilnim izobraževanjem za učitelja računalništva v obsegu 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa podjetništvo

visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zobotehnike, visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije in managementa