A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: MIZAR
1.2 Naziv poklicne izobrazbe: mizar/mizarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti

in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

x

 

 

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Osnove lesarstva

x

 

 

 

M2

Obdelava lesa

 

 

x

 

M3

Obdelava lesnih plošč

 

 

x

 

M4

Stavbno pohištvo

 

 

x

 

M5

Bivalno pohištvo

 

 

x

 

M6

Snovanje izdelka

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse obveznosti interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ga ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, se pri pridobitvi Nacionalne poklicne kvalifikacije:

lahko upošteva naslednje module, vsebinske sklope ter kreditne točke

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklop

Število kreditnih točk

M1

Osnove lesarstva

vsi

6

M2

Obdelava lesa

vsi

14

M3

Obdelava lesnih plošč

vsi

9