A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega program: ELEKTROTEHNIK
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/ elektrotehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja dve leti.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet
ali strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Informatika

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem

 

 

x

 

M2

Programirljive naprave

 

 

x

 

M3

Uporaba električnih vezij in naprav

 

 

x

 

M4

Načrtovanje električnih inštalacij

 

 

x

 

M5

Elektromotorni pogoni in regulacije

 

 

x

 

M6

Proizvodnja in prenos električne energije

 

 

x

 

M7

Vzdrževanje računalniške opreme

 

 

x

 

M8

Upravljanje distribucijskih omrežij

 

 

x

 

M9

Regulacije v avtomatiziranih postrojih

 

 

x

 

M10

Uporaba mikroprocesorskih naprav

 

 

x

 

M11

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

 

 

x

 

M12

Prenos in zapis informacij

 

 

x

 

M13

Oprema za multimedijsko tehniko

 

 

x

 

M14

AV komunikacije

 

 

x

 

M15

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

 

 

x

 

M16

Računalniško oblikovanje

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.