B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLASBENA SMER (SI); MODUL B: PETJE - INSTRUMENT

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Italijanščina

2

70

3

105

3

105

2

70

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

3

105

           

105

 

Biologija, kemija, fizika *

4

140

4

140

       

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija **

       

2

70

2

70

140

280

Likovna umetnost ***

   

1

35

       

35

 

Informatika

2

70

           

70

 

Solfeggio

3

105

2

70

2

70

2

70

315

 

Zgodovina glasbe

       

2

70

4

140

210

 

Glasbeni stavek

   

2

70

2

70

2

70

210

 

Klavir 1

1

35

1

35

1

35

1

35

140

 

Petje-instrument 2

   

3

105

3

105

3

105

315

 
 

II - Izbirni predmeti

1

35

1

35

   

2

70

140

 
 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Petje - instrument

3

105

 

 

 

 

 

 

105

 

Zbor-orkester

   

2

70

2

70

2

70

210

 

Komorna igra

       

2

70

2

70

140

 

Dopolnilni instrument 3

       

1

35

   

35

 
 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

35

1315

35

1315

36

1350

36

1290

5270

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.

1 Predmet Klavir imajo pevci in orglavci 140 ur (4 leta po 35 ur), instrumentalisti (z izjemo dijakov klavirja) 96 ur letno (4 leta po 24 ur), od tega kitaristi in harfisti 48 ur letno (2 leti po 24 ur):

 

1.letnik

2.letnik

3.letnik

4.letnik

SKUPAJ

- pevci, orglavci

35

35

35

35

140

- kitaristi, harfisti

24

24

   

48

- ostali (brez pianistov)

24

24

24

24

96

2 Predmet Petje-instrument obsega: petje, klavir, orgle, harfa, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara, flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala. V okviru predmeta petje-instrument izvaja del individualnega pouka v obsegu 30 minut tedensko za dijake še korepetitor. Določilo ne velja za dijake klavirja, harfe, orgel, harmonike, kitare.

3 Predmet Dopolnilni instrument obsega: čembalo za pianiste, angleški rog za oboo, pikolo za flavto, različki saksofona, različki klarineta, viola za violiniste.

Tuji jeziki:

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

sodelavca na skupino

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

 
laborant **      

Kemija

učitelj

10

do 17

 
laborant **      

Fizika

učitelj

10

do 17

 
laborant **      

Solfeggio

učitelj

105

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, violine, viole, violončela,
kontrabasa, flavte, klarineta, oboe, fagota,
saksofona, roga, trobente, pozavne,tube in tolkal

učitelj

105

1

 

korepetitor     23,3

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

 
laborant**      

Kemija

učitelj

10

do 17

 
laborant**      

Fizika

učitelj

10

do 17

 
laborant**      

Informatika

učitelj

52

do 17

 

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, violine, viole, violončela,
kontrabasa, flavte, klarineta, oboe, fagota,
saksofona, roga, trobente, pozavne,tube in tolkal

učitelj

105

1

 

korepetitor     23,3

3.

 

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, violine, viole, violončela,
kontrabasa, flavte, klarineta, oboe, fagota,
saksofona, roga, trobente, pozavne,tube in tolkal

učitelj

105

1

 

korepetitor     23,3

Komorna igra

učitelj

70

povprečno 3  

Dopolnilni instrument

učitelj

35 1  

4.

 

 

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, violine, viole, violončela,
kontrabasa, flavte, klarineta, oboe, fagota,
saksofona, roga, trobente, pozavne,tube in tolkal

učitelj

105

1

 

korepetitor     23,3

Komorna igra

učitelj

70

povprečno 3  

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10 in 99/10)