B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLASBENA SMER; MODUL A: GLASBENI STAVEK

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

2

70

3

105

3

105

2

70

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

3

105

           

105

 

Biologija, kemija, fizika *

4

140

4

140

       

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija **

       

2

70

2

70

140

280

Likovna umetnost ***

       

1

35

   

35

 

Informatika

   

2

70

       

70

 

Solfeggio

3

105

2

70

2

70

2

70

315

 

Zgodovina glasbe

       

3

105

3

105

210

 

Glasbeni stavek

4

140

4

140

4

140

4

140

560

 

Klavir

   

2

70

2

70

2

70

210

 
 

II - Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

 

4

140

140

 

 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Zbor 1

   

1

35

2

70

3

105

210

 

Klavir

2

70

           

70

 
 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

34

1280

34

1280

35

1315

36

1290

5165

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.

1 Dijaki, ki so vključeni v modul A glasbene smeri, obiskujejo Zbor.

Tuji jeziki:

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

105

do 12

Klavir

učitelj

70

1

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Informatika

učitelj

52

do 17

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

3.

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

4.

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10 in 99/10)