B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - LIKOVNA SMER

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

3

105

2

70

2

70

3

105

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

2

70

1

35

       

105

 

Biologija, kemija, fizika*

4

140

5

175

       

315

 

Psihologija, sociologija, filozofija**

   

2

70

   

2

70

140

 

Glasba

2

70

           

70

 

Informatika

2

70

           

70

 

Umetnostna zgodovina

   

2

70

3

105

2

70

245

280

Predstavitvene tehnike

2

70

2

70

       

140

 

Likovna teorija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Bivalna kultura

       

4

140

4

140

280

 

Plastično oblikovanje

       

2

70

   

70

 
 

II - Izbirni predmeti

 

 

 

 

1

35

7

245

280

 

 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Risanje in slikanje

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Osnove varovanja dediščine

       

2

70

   

70

 
 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III+IV)

36

1350

35

1315

35

1315

35

1255

5235

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 315 ur.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

Tuji jeziki:

Delitve dijakov v skupine

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini ***

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

laborant**    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Informatika

učitelj

52

do 17

Likovna teorija

učitelj

35

do 17

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 17

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Likovna teorija

učitelj

35

do 17

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 17

Predstavitvene tehnike

učitelj

35

do 17

3.

Likovna teorija

učitelj

35

do 17

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 17

Osnove varovanja dediščine

učitelj

8

do 17

Plastično oblikovanje

učitelj

50

do 17

4.

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 17

Bivalna kultura

učitelj

50

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih progamih.

*** V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa (Ur. l. RS, št. 62/2010) se od šolskega leta 2011/2012  za dijake 1. letnika število skupin pri vajah predmetov, pri katerih se dijaki delijo v skupine, določi tako, da se število dijakov 1. letnika deli s 16.
Ta določba se v naslednjih šolskih letih postopa uvaja v višje letnike: v šolskem letu 2012/2013 velja za 1. in 2. letnik, v šolskem letu 2013/14 za 1., 2. in 3. letnik ter v šolskem letu 2014/2015 za vse letnike.