B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA - DRAMSKO-GLEDALIŠKA SMER

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

3

105

2

70

2

70

3

105

350

420

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Geografija

2

70

1

35

 

 

   

105

 

Biologija, kemija, fizika*

4

140

5

175

 

 

   

315

 

Psihologija, sociologija, filozofija**

 

 

2

70

   

2

70

140

 

Glasba

 

 

1

35

 

 

   

35

 

Likovna umetnost

 

 

 

 

1

35

   

35

 

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

 

Zgodovina in teorija drame in gledališča

2

70

2

70

2

70

2

70

280

280

Umetnost govora

1

35

1

35

3

105

3

105

280

 

Umetnost giba

1

35

2

70

3

105

2

70

280

 

Video in film

 

 

 

 

1

35

1

35

70

 

 

II - Izbirni predmeti ***

 

 

 

 

 

 

4

140

140

140

 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Delavnice ***:

1-5

35-175

2-3

70-105

4-8

140-280

0-5

0-175

245-735

 

- dramsko-gledališka

1a

35

2

70

2

70

4a

140

315

 

- inštrument z osnovami teorije glasbe

1

35

15 min

11,6

15 min

11,6

15 min

11,6

70

 

- zvočno-glasbena

 

 

 

 

1a

35

1a

35

70

 

- impro

2a

70

1a

35

1a

35

1a

35

175

 

- gibalna

1

35

 

 

2a

70

2a

70

175

 

- video-filmska

 

 

 

 

2a

70

2a

70

140

 

- likovna

 

 

 

 

2

70

2a

70

140

 

 

IV - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III+IV)

32-36

1210-1350

34-35

1280-1315

32-36

1210-1350

31-36

1115-1290

4815-5305

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

*** Dijaki, ki izberejo dramsko-gledališko stvaritev za izbirni maturitetni predmet, imajo tedensko namesto štirih (4) ur za izbirne predmete samo dve (2) uri in sedem (7) ur za delavnice v okviru Drugih oblik samostojnega ali skupinskega dela.

a Izbirne delavnice - dijak izbere vsebino (delavnico) po svojih interesih, v četrtem letniku pa glede na odločitev za maturitetni predmet (dramsko-gledališko stvaritev).

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini ***

skupino

oddelek

1.

Biologija

učitelj

20

do 17

   
laborant**        

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Fizika

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Dramsko-gledališka delavnica

učitelj

35

do 17

   

Impro delavnica

učitelj

70

do 17

   

Gibalna delavnica

učitelj

35

do 17

   
korepetitor   

 

35  

2.

Biologija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant**        

Fizika

učitelj

10

do 17

   
laborant**        
Umetnost giba korepetitor       47

Dramsko-gledališka delavnica

učitelj

70

do 17

   

Inštrument z osnovami teorije glasbe

učitelj

11,6

1

   

Impro delavnica

učitelj

35

do 17

   

3.

Umetnost giba korepetitor       81

Dramsko-gledališka delavnica

učitelj

70

do 17

   

Inštrument z osnovami teorije glasbe

učitelj

11,6

1

   

Impro delavnica

učitelj

35

do 17

   

Gibalna delavnica

učitelj

70

do 17

 

 

korepetitor     70  

Zvočno-glasbena delavnica

učitelj

35

do 17

   

Video-filmska delavnica

učitelj

70

do 17

   

Likovna delavnica

učitelj

70

do 17

   

4.

Umetnost giba korepetitor       70

Dramsko-gledališka delavnica

učitelj

140

do 17

   

Inštrument z osnovami teorije glasbe

učitelj

11,6

1

   

Impro delavnica

učitelj

35

do 17

   

Gibalna delavnica

učitelj

70

do 17

 

 

korepetitor     70  

Zvočno-glasbena delavnica

učitelj

35

do 17

   

Video-filmska delavnica

učitelj

70

do 17

   

Likovna delavnica

učitelj

70

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih progamih.

*** V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa (Ur. l. RS, št. 62/2010) se od šolskega leta 2011/2012  za dijake 1. letnika število skupin pri vajah predmetov, pri katerih se dijaki delijo v skupine, določi tako, da se število dijakov 1. letnika deli s 16.
Ta določba se v naslednjih šolskih letih postopa uvaja v višje letnike: v šolskem letu 2012/2013 velja za 1. in 2. letnik, v šolskem letu 2013/14 za 1., 2. in 3. letnik ter v šolskem letu 2014/2015 za vse letnike.