A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu o gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

 • Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti.
 • Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.
 • Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.
 • Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.
 • Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.
 • Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.
 • Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.
 • Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

  Posebni cilji tehniške gimnazije so še:

 • vsakemu posamezniku zagotoviti optimalni razvoj njegovih sposobnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti in njegove specifične nadarjenosti,
 • mladega človeka vzgojiti v strpno, humano, tolerantno in odgovorno osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
 • spodbujati vedoželjnost, učenje tujih jezikov, pozitivne vrednote, ki temeljijo na slovenski in evropski tradiciji, slovensko identiteto,
 • razvijati ustvarjalno in kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov, analitičnega oziroma sintetičnega in sistemskega razmišljanja, sistematičnosti, presoje, inovativnosti, komunikativnosti,
 • omogočiti prilagajanje družbenim in ekonomskim spremembam, razvijanje zavesti o pomenu trajnostnega razvoja in obvladovanje informacijskih tokov,
 • razvijati skupinsko (timsko) delo in sodelovanje, komuniciranje, reševanje problemov,
 • razvijati tehniško mišljenje,
 • naučiti se uporabljati različne vire informacij,
 • razumeti kompleksne vzajemne povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe,
 • razvijati veselje in interes za področje tehnike,
 • razvijati sposobnosti, ki so pomembne za študij tehnike in
 • s pridobljenimi znanji omogočiti uspešen univerzitetni študij tehniških usmeritev.