B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK TEHNIŠKA GIMNAZIJA (SI)

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Italijanščina

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Glasba*

2

70

           

70

 

Likovna umetnost*

Geografija

2

70

2

70

       

140

280

Biologija**

2

70

2

70

2**

70**

2**

70**

140
140}280
140

315

Kemija**

2

70

2

70

315

Fizika**

2

70

2

70

315

Psihologija***

   

2

70

2

70

   

140

280

Sociologija***

280

Filozofija***

280

Informatika

3

105

           

105

 

Izbirni strokovni maturitetni predmet

   

2

70

3

105

3

105

280

280

Laboratorijske vaje

   

2

70

2

70

2

70

210

 

Izbirni strokovni predmet

       

3

105

3

105

210

 
 

II - Izbirni predmeti

       

0-2

0-70

0-6

0-210

0-280

 
 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 
 

Skupaj (I+II+III)

32

1210

33

1245

31-33

1175-1245

27-33

975-1185

4605-4885

 
 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.

** Šola mora ure v 3. in 4. letniku razporediti ali fiziki ali kemiji ali biologiji. Izbrani predmet se poučuje v obsegu 280 ur. Za dijake, ki naravoslovni predmet izberejo za maturo, je potrebno v 4. letniku dodati še 35 ur (ena ura iz ur za izbirne predmete).

*** Šola ponudi najmanj dva družboslovna predmeta, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere dva. Psihologija in sociologija se lahko poučujeta v 2. ali 3. letniku, filozofija pa le v 3. letniku.

Izbirni strokovni maturitetni in izbirni strokovni predmeti:

 • Tehniška gimnazija ponudi najmanj en izbirni strokovni maturitetni predmet in en strokovni izbirni predmet.

 • Izbirni strokovni maturitetni predmeti tehniške gimnazije so:biotehnologija, elektrotehnika, materiali, mehanika, računalništvo.

 • Izbirni strokovni predmeti tehniške gimnazije so: elektronika, gradbeništvo, kmetijstvo, lesarstvo, mikrobiologija, opisna geometrija, računalniški sistemi in omrežja, strojništvo.

 • Laboratorijske vaje so izbirni strokovni predmet, ki z vsebinami predvsem dopolnjuje oziroma podpira izbirni strokovni maturitetni predmet.

  Tuji jeziki:

 • Vsa štiri leta sta kot prvi in drugi tuji jezik obvezna dva moderna tuja jezika.

 • Dijaki se učijo en tuji jezik in italijanščino kot drugi jezik.

 • Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina kot drugi pa italijanščina.

 • Dijaki, ki so osnovno šolo obiskovali na narodno mešanem območju, nadaljujejo učenje italijanščine po nadaljevalnem programu, vsi ostali pa po začetnem programu.

  Delitve dijakov v skupine

   

   

   

  Letno št. ur

  Število dijakov

  Letnik

  Predmet

  Izvajalec

  za vaje *

  v skupini ***

  1.

  Biologija

  učitelj

  20

  do 17

  laborant **    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Fizika

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Informatika

  učitelj

  78

  do 17

  2.

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Fizika

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Laboratorijske vaje

  učitelj

  70

  do 17

  3.

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Fizika

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Laboratorijske vaje

  učitelj

  70

  do 17

  Računalništvo

  učitelj

  35

  do 17

  Računalniški sistemi in omrežja

  učitelj

  35

  do 17

  Mikrobiologija

  učitelj

  20

  do 17

  4.

  Geografija

  učitelj

  12

  do 17

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Kemija

  učitelj

  20

  do 17

  laborant **    

  Fizika

  učitelj

  20

  do 17

  laborant **    

  Laboratorijske vaje

  učitelj

  70

  do 17

  Računalništvo

  učitelj

  21

  do 17

  Računalniški sistemi in omrežja

  učitelj

  21

  do 17

  Mikrobiologija učitelj 22 do 17

  Biotehnologija

  učitelj

  25

  do 17

  * Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

  ** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih progamih.

  *** V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa (Ur. l. RS, št. 62/2010) se od šolskega leta 2011/2012  za dijake 1. letnika število skupin pri vajah predmetov, pri katerih se dijaki delijo v skupine, določi tako, da se število dijakov 1. letnika deli s 16.
  Ta določba se v naslednjih šolskih letih postopa uvaja v višje letnike: v šolskem letu 2012/2013 velja za 1. in 2. letnik, v šolskem letu 2013/14 za 1., 2. in 3. letnik ter v šolskem letu 2014/2015 za vse letnike.

  Dodatne ure za laboranta za sodelovanje pri vajah so še pri naslednjih predmetih in v letnikih:

  - biotehnologija: v 4. letniku 25 ur na skupino;
  - mikrobiologija: v 3. letniku 20 ur na skupino in v 4. letniku 22 ur na skupino;
  - laboratorijske vaje (biotehnologija): v 2., 3. in 4. letniku po 46 ur na skupino (v vsakem od navedenih letnikov).