B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GIMNAZIJA (DV)

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Slovenščina*

4

140

4

140

3

105

3

105

490

490

Madžarščina I

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Madžarščina II

4

140

4

140

3

105

3

105

490

490

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

2

70

2

70

3

105

3

105

350

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Glasba

   

1

35

1

35

   

70

 

Likovna umetnost

1

35

           

35+35**

 

Geografija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Psihologija

       

2

70

   

70

280

Sociologija

   

2

70

       

70

280

Filozofija

           

2

70

70

280

Informatika

2

70

           

70

 
 

II - Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

 

5-9

175-315

175-315

 

 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III)

33

1245

33

1245

33

1245

29-33

1045-1185

4780-4920

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Pri slovenščini šola zagotovi dijaku, ki obiskuje madžarščino I kot obvezni maturitetni predmet s programom priprave na maturo, da si v 3. in 4. letniku lahko izbere slovenščino (4 ure tedensko) kot obvezni maturitetni predmet s programom priprave na maturo ali slovenščino, ki se izvaja 3 ure tedensko.

** Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, madžarščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.

Slovenščina in madžarščina sta v dvojezični gimnaziji enakopravna predmeta. Slovenščino obiskujejo vsi in se izvaja po učnem načrtu za gimnazije.

Madžarščina se poučuje na dveh ravneh: madžarščina kot materni jezik in madžarščina kot drugi jezik.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko zgodovina umetnosti, študij okolja ali katerikoli drug predmet, ki se izvaja po učnem načrtu, določenem za ta program.

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

1.

Biologija

učitelj

17

do 13

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 13

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 13

laborant **    

Informatika

učitelj

52

do 13

2.

Biologija

učitelj

10

 
laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 13

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 13

laborant **    

3.

Biologija

učitelj

10

do 13

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 13

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 13

laborant **    

4.

Geografija

učitelj

12

do 13

Biologija

učitelj

13

do 13

laborant **    

Kemija

učitelj

20

do 13

laborant **    

Fizika

učitelj

20

do 13

laborant **    

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna matura.
(Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10 in 99/10))