B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KLASIČNA GIMNAZIJA

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Latinščina

4

140

3

105

3

105

3

105

455

420

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Zgodovina

2

70

3

105

3

105

2

70

350

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Glasba

   

1

35

       

35+35*

 

Likovna umetnost

   

1

35

       

35+35*

 

Geografija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Biologija

2

70

2

70

       

140

315

Kemija

2

70

2

70

       

140

315

Fizika

2

70

2

70

       

140

315

Psihologija

       

2

70

   

70

280

Sociologija

       

2

70

   

70

280

Filozofija

           

3

105

105

280

Informatika

2

70

           

70

 
 

II - Izbirni predmeti

 

 

 

 

4

140

4-8

140-280

280-420

 

- Tretji tuji jezik

       

4

140

4

140

280

 

- Zgodovina

           

2

70

70

 

- Glasba

       

2

70

2

70

70-140

 

- Likovna umetnost

       

2

70

2

70

70-140

 

- Umetnostna zgodovina

       

2

70

4

140

70-210

280

- Geografija

           

2

70

70

 

- Biologija

       

2

70

3

105

70-175

 

- Kemija

       

2

70

3

105

70-175

 

- Fizika

       

2

70

3

105

70-175

 

- Psihologija

           

6

210

210

 

- Sociologija

           

6

210

210

 

- Filozofija

           

5

175

175

 
 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III)

33

1245

33

1245

33

1245

29-33

1045-1185

4780-4920

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, matematika, latinščina, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.

V primerjavi z gimnazijo ima klasična gimnazija en obvezni štiriletni predmet več, to je latinščina. Zgodovina ima v klasični gimnaziji za 70 ur višji standard kot v gimnaziji, vsi ostali obvezni štiriletni predmeti pa imajo v obeh gimnazijah enak standard.

Tuji jeziki imajo v predmetniku klasične gimnazije poudarjeno mesto in se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.

Vsa štiri leta so obvezni trije tuji jeziki: latinščina ter prvi in drugi tuji jezik.

Preglednica tujih jezikov v klasični gimnaziji (z nadaljevalno latinščino)

Obvezni štiriletni predmet

Izbirni dveletni predmet

dva prva tuja jezika

en drugi tuji jezik

en tretji tuji jezik

klasični jezik in moderni jezik

klasični jezik

moderni jezik

klasični jezik

moderni jezik

latinščina

angleščina

grščina

francoščina

grščina

italijanščina

 

nemščina

nemščina
(oziroma angleščina)

 

španščina  

 

francoščina  

 

nemščina

ruščina

Preglednica tujih jezikov v klasični gimnaziji (z začetno latinščino)

Obvezni štiriletni predmet

Izbirni dveletni predmet

en prvi tuji jezik

dva druga tuja jezika

en tretji tuji jezik

klasični jezik

moderni jezik

klasični jezik in moderni jezik

klasični jezik

moderni jezik  

 

angleščina

latinščina

francoščina

grščina

italijanščina  

nemščina

 

nemščina
(oziroma angleščina)

 

španščina  

 

francoščina

oziroma

nemščina  

dva klasična jezika

ruščina  

latinščina in grščina

Obvezni predmeti glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija in informatika se morajo izvesti najmanj v obsegu standarda, ki je določen s predmetnikom klasične gimnazije.

Klasična gimnazija in gimnazija imata iste obvezne predmete, razlikuje se le standard nekaterih predmetov: v klasični gimnaziji imajo vsi trije naravoslovni predmeti po 70 ur nižji obvezni standard kot v gimnaziji, filozofija pa ima v klasični gimnaziji za 35 ur višji standard kot v gimnaziji.

Naravoslovni predmeti postanejo v klasični gimnaziji z delom svojega obsega in vsebin izbirni, tako da

 • so vsi trije obvezni v 1. in v 2. letniku,
 • v 3. letniku pa dijak izbere enega ali dva izmed njih, od katerih bo najmanj enega lahko izbral tudi kot maturitetni predmet v 4. letniku.

  Izbirni predmeti so novi predmeti, namenjeni posebnim interesom oziroma sposobnostim dijakov, ali pa so dodatne ure obveznih predmetov kot priprava na maturo. V klasični gimnaziji so umeščeni v 3. in 4. letnik: v 3. letniku mora dijak izbrati enega ali dva izbirna predmeta v skupnem obsegu 4 ure na teden, v 4. letniku pa izbirne predmete oziroma priprave na maturo v skupnem obsegu najmanj 4 in največ 8 ur na teden. Vsi izbirni predmeti se morajo izvajati po veljavnih učnih načrtih, priprave na maturo pa tudi v skladu z navodili predmetnih izpitnih katalogov.

 • Delitve dijakov v skupine

   

  Letno št. ur

  Število dijakov

  Letnik

  Predmet

  Izvajalec

  za vaje *

  v skupini ***

  1.

  Biologija

  učitelj

  20

  do 17

  laborant **    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Fizika

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Informatika

  učitelj

  52

  do 17

  2.

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Fizika

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  3.

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Fizika

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  4.

  Geografija

  učitelj

  12

  do 17

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant **    

  Kemija

  učitelj

  20

  do 17

  laborant **    

  Fizika

  učitelj

  20

  do 17

  laborant **    

  * Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

  ** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih progamih.

  *** V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa (Ur. l. RS, št. 62/2010) se od šolskega leta 2011/2012  za dijake 1. letnika število skupin pri vajah predmetov, pri katerih se dijaki delijo v skupine, določi tako, da se število dijakov 1. letnika deli s 16.
  Ta določba se v naslednjih šolskih letih postopa uvaja v višje letnike: v šolskem letu 2012/2013 velja za 1. in 2. letnik, v šolskem letu 2013/14 za 1., 2. in 3. letnik ter v šolskem letu 2014/2015 za vse letnike.