GRŠČINA

PREDMETNI KATALOG – UČNI NAČRT

 

KLASIČNA GIMNAZIJA

350 UR, 420UR

Učni načrt za grščino je bil sprejet na 14. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 26. 3. 1998.

 


VSEBINA

I. OPREDELITEV PREDMETA

II.  PREDMETNI KATALOGI ZNANJ

1. Cilji predmeta

1.1. Splošni cilji

1.2. Operativni cilji

2. Standardi znanja

2.1. Jezik

2.2. Pisava in pravopis

2.3. Glasoslovje

2.4. Oblikoslovje

2.5. Besedotvorje

2.6. Skladnja

2.7. Meroslovje

2.8. Grška književnost

2.9. Kultura in civilizacija

III.   SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

1. Uvod in splošna priporočila

2. Priporočila po sestavinah učnega procesa

3. Pouk

4. Domače delo

5. Preverjanje in ocenjevanje znanja

6. Medpredmetne povezave

IV.   OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V.   ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

 


I. OPREDELITEV PREDMETA

V obvezni in izbirni del gimnazijskega programa so uvrščeni tudi tuji jeziki, zaradi pomembnih razlik v učnih ciljih pa jih delimo na dve samostojni skupini: na moderne in klasične jezike. Izmed klasičnih jezikov, tj. latinščine in stare grščine, poučujejo grščino v klasični  gimnaziji, tako državni kot zasebni.

V klasični gimnaziji je grščina obvezen predmet in kot drugi tuji jezik obsega najmanj 420 ur, v četrtem letniku je možno dodati še največ 70 ur za pripravo na maturo iz grščine. Na klasični gimnaziji je mogoče grščino poučevati tudi kot izbirni predmet - tretji tuji jezik v obsegu 280 ur.

Grščina kot drugi tuji jezik

Grščina kot tretji tuji jezik

350 ur - 420 ur
(4 x 3 ure ali 2 x 2  +  2 x 3)

+ 70 ur
(priprava na maturo)

280 ur
(2 x 4 ure)

 

Učni načrt za grščino kot tretji tuji jezik je enak učnemu načrtu za grščino kot drugi tuji jezik, le da so v modulu 280 ur skrčene vsebine s področja civilizacije in kulture ter branje izvirnih grških besedil.

V klasični gimnaziji je grščina predmet, ki dijaku omogoča vzpostavitev celostne podobe o grško-rimski antiki kot nedeljivi celoti. Usposobi ga za črpanje znanja o grški književnosti, kulturi in civilizaciji tudi iz izvirnih besedil, ne le iz prevodov in priročnikov. Dijak klasične gimnazije bo lahko ob vzporednem učenju latinskega in grškega jezika ter ob vzporednem spoznavanju grške in latinske kulture tudi sam opazoval razmerje med njima in ne bo odvisen le od podatkov, ki jih tako ali drugače dobi pri pouku sorodnih predmetov (gl. poglavje Medpredmetne povezave).

Zato učenje grščine dijaka spodbuja k samostojnemu delu na jezikovnem, kulturno-civilizacijskem in književnem področju. Njegov poglavitni namen je izoblikovati  dijaka tako, da bo sam prevzel pobudo pri raziskovanju medjezikovnih in medkulturnih razmerij tako med šolanjem kot pozneje, kajti grška kultura in civilizacija sta daleč preobsežni enoti, da bi ju bilo mogoče v celoti  zaobjeti v gimnazijskem programu.

Staro Grčijo upravičeno imenujemo zibelka evropske kulture. Grki so bili prvi evropski narod, ki ga lahko imenujemo civiliziranega in ki je začrtal pot, po kateri hodimo še zdaj.

V klasični grščini so napisana dela, ki označujejo začetek evropske misli o jeziku, življenju, kulturi in naravi. Vse slovnice evropskih jezikov temeljijo na opazovanju jezika, kot so ga zasnovali stari Grki. Od njih so ta način prevzeli Rimljani in ga prek latinske slovnice prenesli na vso poznejšo Evropo.

Grki so književnost obogatili z zvrstmi, kot so epika, lirika, dramatika in retorika. Njihova književna, stavbena, kiparska in druga umetniška dela so vse doslej ostala vzor in navdih lepote ter popolnosti tako zunanje kot notranje ureditve.

Grškemu pogledu na svet ne dolgujemo samo filozofskih in drugih znanstvenih spoznanj, ampak tudi filozofijo, znanost, umetnost in šport kot samostojna področja družbenega delovanja. Platonovi dialogi nas učijo, kako najti pot k samemu sebi, Sofoklove tragedije nam kažejo, kako resno in hkrati vzvišeno je človeško življenje. Grki so dokazali, kako je državo moč urediti tako, da vsem njenim državljanom pripadajo enake pravice, časti in dolžnosti: prvi so uveljavili demokratično družbeno ureditev, jo uresničevali in teoretično utemeljili.

Grščina je bila izvirni jezik evropske filozofije, filologije in naravoslovja, treh vej, ki so temelj sodobnih humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved.

Grki so bili učitelji Rimljanov in šele pod grškim vplivom je rimska umetnost in znanost postala takšna, kot jo poznamo dandanes. Rimljani so se grškega vpliva ves čas zavedali in niso skrivali, koliko dolgujejo učiteljem. Hkrati je bila grška civilizacija celotno obdobje antike samostojna, neodvisna celota, ki se je nemoteno razvijala naprej tudi potem, ko so si Grčijo podredili Rimljani. Ko se je Rim rodil, je Grčija stala ob zibelki, ko je umrl, je šla za njegovim pogrebom.          

Med vsemi svetovnimi jeziki ima grščina najdaljšo pisno tradicijo. Najstarejši zapisi  segajo v 15. stoletje pr. Kr., torej je pisana podoba jezika na voljo skoraj 3500 let. Grščino, ki so jo v antiki uporabljali kot govorjeno in pisano besedo, imenujemo stara (ali klasična) grščina. To je jezik, v katerem so ustvarjali Homer, Pindar, Sofokles, Herodot, Tukidides, Demostenes, Platon, Aristoteles in številni drugi. Zato je bila klasična grščina vselej poglavitna prvina klasične izobrazbe, saj nam samo ta jezik omogoča neposreden dostop do virov evropske kulture in civilizacije, ki je nadvse pomemben tako v humanistiki in družboslovju kot v naravoslovju. Če želimo neposredno, brez posredovanja prevodov, spoznati temelje evropskega znanja in evropske civilizacije, bomo to dosegli le z znanjem stare grščine. Ta klasični jezik obogati človeku pogled na svet in poglobi njegovo zavest o sodobni družbi, kulturi in civilizaciji kot stavbi, ki so jo gradili tisočletja.           

Ker je bila grščina od vzpona evropskega humanizma naprej nepogrešljiva sestavina evropske zavesti, je postala z razvojem novoveške znanosti tudi jezik, ki je (poleg latinščine) vsem izobražencem omogočil dostop do znanstvenih izsledkov. Grških tujk je v strokovnem jeziku več kot latinskih. Najdemo jih tako v vsakdanjem jeziku kot v jezikih posameznih strok, kot so filozofija, medicina, biologija, kemija, matematika in številne druge.


II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ

1. Cilji predmeta

 

1.1. Splošni cilji

Z učenjem stare grščine dijaki dosegajo naslednje splošnoizobraževalne cilje:

Ob ustvarjalnem delu pridobivajo in razvijajo sposobnost za samostojno jezikovno učenje in raziskovanje jezikovnih pojavov na splošni in besedilni ravni.

Pridobivajo sposobnost preučevanja grške antike na podlagi izvirnih grških besedil.

Zavedajo se slabih strani raziskovanja prek posrednih virov.

Pridobivajo in razvijajo sposobnost razmišljanja o razmerju in razlikah med jeziki ter o sredstvih, ki so temeljne jezikovne prvine različnih jezikov.

Pridobivajo si dobre delovne navade, zavedajo se nujnosti urejenega in natančnega dela po antičnem reku Ghra/skw d’ ai)ei\ polla\ didasko/menoj(Staram se tako, da se vedno učim.   - Solon).

Spoznavajo svet kot celoto različnih zgodovinskih dob, primerjajo različne oblike družbenega življenja ter se zavedajo pomena natančnega in odgovornega preučevanja človeške družbe v več plasteh.

Zavedajo se grško-rimske antike kot nedeljive celote.

Zavedajo se pomena antične grško-rimske kulture ter njenega vpliva na razvoj in sodobno podobo evropske civilizacije.

 

1.2. Operativni cilji

Dijaki pri učenju stare grščine dosegajo naslednje operativne cilje:

Spoznajo sistem grškega jezika na vseh ravninah, tako da so ob pomoči slovarja sposobni  razumeti besedilo iz arhaične, klasične ali helenistične dobe.

Pridobijo in razvijejo sposobnost prevajanja daljšega izvirnega besedila iz grščine v slovenščino, posamezne lažje stavke pa tudi iz slovenščine v grščino.

Seznanijo se z zgodovinskim razvojem grškega jezika in njegovimi poglavitnimi obdobji.

Usvojijo osnovno grško besedišče in se seznanijo z razširjenim.

Seznanijo se s pravili metričnega branja starogrških besedil in jih uporabijo pri metričnem branju besedil v najpogostejših metričnih obrazcih.

Spoznajo temeljni pregled zgodovine grške književnosti.

Seznanijo se s pomembnejšimi značilnostmi grške kulture in civilizacije ter z vplivom le-teh na sodobno svetovno kulturo in civilizacijo.


 2. Standardi znanja

 

2.1. Jezik

  Učne vsebine

 Učni cilji in standardi znanja

Pisava in pravopis

  

Pisava

 

nastanek in razvoj velike in male črke          

Dijak zna brati in pisati velike in male črke grške pisave.

Pisava in pravopis

  

Glasoslovje

 

Glasovna sestava grščine
soglasniki       
dolžina zloga       
Izgovarjava samoglasnikov    

Dijak pozna zakonitosti  tvorbe glasov grškega jezik, zna izgovarjati grške glasove, seznanjen je z razlikami med zdajšnjo šolsko in izvirno antično izgovarjavo.

Naglas  
naglasna pravila      
naglasno mesto   
naslonke    

Dijak pozna pravila grškega naglasa,tako da:

- zna naglasiti grško besedo,
- zna popraviti napačen naglas,             - zna pravilno zapisovati naglasna znamenja,
- pozna tonemsko in netonemsko naglaševanje,
- prepozna naslonke v besedilu,
- pozna naglasne spremembe, ki jih povzročajo naslonke.

                                   

Pisava in pravopis

  

Oblikoslovje

Dijak zna našteti kategorije imenskega oblikoslovja, zna opredeliti posamezne kategorije, zna po danem vzorcu tvoriti nove oblike.

Ustrezen vzorec prepozna v slovarski obliki.

Dijak zna razčleniti slovnično obliko, pozna osnovna pravila za tvorbo izpeljanih in sestavljenih oblik, zna razčleniti dano obliko, zna z razčlenitvijo oblike utemeljiti uvrstitev v slovnično kategorijo.     

Pozna tvorbeno zvezo:
- med posameznimi besednimi vrstami,
- med besedami ene besedne vrste,
- med posameznimi slovničnimi oblikami ene besede.

Dijak pozna najpogostejše besede posamezne besedne vrste, kot so podani v pregledu snovi.

Samostalnik   
člen     
o-sklanjatev    
a-sklanjatev 
3. sklanjatev
osnove na soglasnik
osnove na samoglasnik

  

Pridevnik

tip sofo/j       
tip sw/frwn
tip safh/j 
tip h(du/j
posebnosti pridevnikov
stopnjevanje

Prislov
tvorba
stopnjevanje

Števnik
zapisovanje
glavni števniki
vrstilni števniki

Zaimek
osebni zaimki 
zaimek au)to/j                                      povratnoosebni zaimki                                     
svojilni zaimki                                      
zaimki aălloj, eŕteroj, a)llh/lwn
kazalni zaimki: oŕde, ouâtoj, e)kei=noj, o( me/n - o( de/, toi=oj, toiou=toj, to/soj, tosou=toj
vprašalni in nedoločni zaimki ter prislovi
ti/j, ti/; pw=j, pou=, po/te
(in nedoločne ustreznice)
oziralni zaimki
zaimenski pridevniki 
(pronominalni adjektivi)
eŕkastoj, aămfw, ou)dei/j, mhdei/j      

Glagol kategorije glagolskega oblikoslovja

tvorba oblike

 • osebne in neosebne glagolske oblike končnice delitev tematnih glagolov po glagolski osnovi naglas pri osebnih glagolskih oblikah sestavljeni in nesestavljeni glagoli avgment (primnožek) reduplikacija (podvojba)

prezent

 • tematni glagoli
  atematni glagoli

imperfekt

futur

aorist

 • šibki (sigmatni) aorist
  krepki tematni aorist
  krepki atematni aorist

pasivni aorist in futur

perfekt

 • pomen
  tvorba

pluskvamperfekt

futur II

nakloni:

 • imperativ
  konjunktiv
  optativ

neosebne glagolske oblike

 • infinitiv
  particip

          

Pisava in pravopis

  

Besedotovorje

Dijak prepozna tvorjenko v danem besedilu. Tvorjenko razčleni in ugotovi podstavo. Na podlagi pomena podstave gotovi pomen tvorjenke. Po pravilih osnovnega vzorca sestavi novo tvorjenko.           

Tvorba pridevnikov:    
pripona -eioj  
a privativum

Tvorba samostalnikov
pripona -th/rion
pripona -thj
samostalniške zloženke

 

Pisava in pravopis

  

Skladnja

Dijak uporablja posamezne besedne vrste v sobesedilu, tako da:

- razume njihov pomen, 

- jih zna pravilno prevesti iz grščine v slovenščino in iz slovenščine v grščino.

Pozna osnovno rabo vsake besedne vrste. Zna našteti osnovne vloge grških sklonov.

Raba besednih vrst

Člen

Skloni

imenovalnik (nominativ)  
rodilnik (genetiv)
dajalnik (dativ)
tožilnik (akuzativ)
zvalnik (vokativ)

Pridevnik  

Zaimki

osebni zaimki
povratnoosebni zaimki
svojilna raba osebnih in  
povratnoosebnih zaimkov
zaimek au)to/j 
kazalni zaimki                                      
vprašalni zaimki
nedoločni zaimki

 

Dijak pozna osnovno rabo posameznih zaimkov. Zna opisati pomensko razmerje med danim zaimkom in njegovo odnosnico.

Prislov

Dijak zna razložiti vlogo prislova v stavku in besedni zvezi. Zna ugotoviti pomensko razmerje, ki ga prislov izraža v danem besedilu.

Glagolski časi 

prezent
imperfekt
aorist
perfekt, pluskvamperfekt, futur II

Glagolskih nakloni

indikativ
imperativ
konjunktiv
optativ

Glagolskih načini

Neosebne glagolske oblike

infinitiv

 • kot glagolsko dopolnilo
  kot pridevniško dopolnilo
  akuzativ  z infinitivom
  nominativ z infinitivom 
  substantivirani infinitiv
  absolutni infinitiv
  finalni infinitiv 

particip

 • kot glagolsko dopolnilo (predikativni particip)          
  akuzativ s participom                          
  participium coniunctum 
  absolutni genetiv
  absolutni particip

Dijak opiše pomensko razmerje, ki ga v danem besedilu izraža glagolska oblika. Pozna osnovne pomene grških časov, naklonov in načinov. Pozna okoliščine, ki določajo njihovo rabo. Utemelji raznolikost grških oblik z   osnovnimi pomeni.

Dijak pozna pomen in pravila za uporabo neosebnih glagolskih oblik. Stavek zna  pretvoriti v zvezo z neosebno glagolsko obliko in nasprotno. Prepozna zvezo z neosebno glagolsko obliko v sobesedilu. Izbere pravilen pomen dane zveze v skladu s sobesedilom in jo zna prevesti. Zna oceniti različne izrazne možnosti za dano pomensko enoto.

Nikalnice

Dijak pozna temeljne primere rabe nikalnic. Zna utemeljtii rabo nikalnice v danem besedilu.

Predlogi

Dijak loči osnovni pomen predloga od prenesenega pomena. Pozna krajevni pomen predlogov u(pe/r, e)pi/, kata/, e)n, ei)j, pro/, e)k, dia/, pro/j, para/, u(po/, a)po/, peri/.

Za naštete predloge zna v slovarju poiskati preneseni pomen za dano besedilo.

Členice

 • stavčne členice 
Dijak pozna osnovne primere  rabe členic.  Oceni vpliv členice na pomen besede ali stavka. Zna na podlagi sobesedila iz slovarja izbrati pravilno slovensko ustreznico.
 • Prosti stavek
  ujemanje osebka in povedka
  povedkovo določilo
  povedni stavki
  velelni stavki
  želelni stavki
  vprašalni stavki

Dijak razčleni stavek na osnovne sestavine. Razčlenitev zna utemeljiti z  oblikoslovnimi in pomenskimi značilnostmi. Loči stavke po vsebini in obliki.

 • Zloženi stavek
  predmetni odvisniki (s oŕti in w(j)    
  odvisnovprašalni stavki
  namerni (finalni) odvisniki
  odvisniki za verba curandi
  odvisniki za verba timendi
  posledični (konsekutivni) odvisniki
  pogojni (kondicionalni) odvisniki
  časovni (temporalni) odvisniki
  oziralni (relativni) odvisniki      

Dijak prepozna odvisni del zloženega stavka. Ugotovi stavčno vlogo odvisnika. Loči vrste odvisnih stavkov po vsebini in obliki. Pozna najpogostejše veznike za vsako izmed posameznih vrst odvisnih stavkov. Primerja grški veznik s slovensko ustreznico. Zna sestaviti odvisni stavek po pravilih za tvorbo.

 

                                               

Pisava in pravopis

  

Meroslovje (metrika)

Dijak je seznanjen z osnovami grškega meroslovja. Pozna osnovne metrične obrazce: jambski trimeter, heksameter, elegični distih. Metrično bere besedila v osnovnih metričnih obrazcih.

Osnove

 • Metrični obrazci
  jambski trimeter
  heksameter
  elegični distih

                                                           

 

2.2. GRŠKA KNJIŽEVNOST

 

  Učne vsebine

 Učni cilji in standardi znanja

Izbrana besedila naslednjih piscev

 

Proza       

Ezop, Basni       
Lukijan, Resnična zgodba
Tukidides, Zgodovina peloponeške vojne
Aristoteles, Politika, Nikomahova etika
Platon, Apologija 
Plutarh, Moralia
Herodot, Zgodbe
Ksenofont, Anabasis, Spomini na Sokrata

Dijak zna prevajati izbrane odlomke iz besedil naštetih piscev ob uporabi slovarja. Pozna poglavitne podatke o življenju in delu piscev. Dela, ki jih spoznava, primerja med seboj  po slogovni zgradbi in vrednosti. Druga dela naštetih piscev spoznava v prevodih (glej seznam priporočenega domačega branja). Spoznana dela vrednoti po njihovem vplivu na poznejšo evropsko, zlasti Sslovensko književnost in miselnost.

Pesništvo

Homer, Iliada, Odiseja

 • Grška lirika
  Pindar
  Anakreon
  Anthologia Palatina
  Arhilohos
  Mimnermos
  Sapfo
  Solon
  Teognis
 • Grška dramatika
  Aristofanes, Oblaki, Žabe
  Sofokles, Antigona
 

 

2.3. Kultura in civilizacija

  Učne vsebine

 Učni cilji in standardi znanja

Pregled grške zgodovine

Nastanek in razvoj grške pisave

Grška narečja
nastanek
pregled
zgodovinska usoda

Pregled zgodovine grške književnosti

Grška mitologija

Polis

Atenska demokracija

Gospodarstvo in družba v klasični dobi

Grška filozofija
poglavitne smeri in njihovi
predstavniki
grška filozofija kot temelj
evropske filozofske misli

Geografija in predstava o svetu pri antičnih Grkih

Grško gledališče
nastanek
razvoj
pomen
vrste dramskega pesništva

Vzgoja in izobraževanje v antični Grčiji

Igra in šport pri starih Grkih

Grško verstvo in grško svetišče

Krščanstvo v grški antiki

Odnos med grško in rimsko kulturo

Razvoj in pomen klasične filologije

Vpliv antike na slovensko kulturo in civilizacijo

Grške besede v mednarodni rabi

Dijak spoznava te teme v posebej za to namenjenih razdelkih učne snovi. Navedene teme pozna do take stopnje, da jih je sposoben  na kratko predstaviti, opisati, razložiti ali našteti značilne primere. Strne spoznanja v enotno podobo grške antike. Presoja vpliv grške misli na oblikovanje zavesti sodobnega  človeka.

 

Opomba:

Učni načrt ne vsebuje navodil za pouk književnosti kot sklenjene celote. Ker je grška književnost preobsežna, da bi jo lahko sistematično temeljito predelali, dijake seznanimo le s temeljnimi podatki o najpomembnejših piscih in njihovih delih; literarna dela berejo v izvirniku ali prevodu.

 

Za zastopanost posameznih delov učne snovi je priporočljivo naslednje razmerje:

Jezik

Branje izvirnih besedil

Kultura in civilizacija

60%

20%

20%

Učitelj lahko program prilagodi tako, da zviša ali zniža raven znanja. Vsekakor morajo dijaki obdelati vse naštete teme, vendar lahko učitelj v zmernih mejah spremeni razmerje med posameznimi deli, če se mu zdi to potrebno glede na sposobnosti in zanimanje, ki ga kažejo povprečno sposobni dijaki v skupini.

III. SPECIALNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

Ei) meta\ to\ maqei=n ou)k hĺn paqei=n, aá dei= paqei=n, kalo\n maqei=n.
Ei) de/ me paqei=n dei=, kaän ma/qw, ti/ dei= maqei=n;
Ou) dei= maqei=n aăr’, aá dei= paqei=n? dei= ga\r paqei=n.

(Če po učenju ne bi bilo treba izkusiti, bi se bilo lepo učiti, kar je treba izkusiti. A če moram izkusiti, čeprav se naučim, čemu se učiti? Torej se ni treba učiti tistega, kar je treba izkusiti, kajti treba je izkusiti. - Sotades)

 

Uvod in splošna priporočila

Pouk grščine je star toliko kot grščina sama; strokovno ukvarjanje z jezikovnim poukom sega v 5. stoletje pr. Kr., ko so sofisti med drugim izboljšali metode pouka in jasneje opredelili cilje. Znanje grščine je bilo v antiki od helenistične dobe naprej nujno za vsakega izobraženca ne samo v Grčiji, ampak tudi na helenističnem Vzhodu in v rimskem imperiju. V srednjem veku je bila grščina predvsem jezik vzhodne polovice rimskega cesarstva. Od humanizma naprej se tudi v zahodni Evropi razširi spoznanje, da grške antike ni moč občudovati in preučevati, če ne znamo izvirnega jezika. Zato je bil cilj pouka grščine ves novi vek usposobiti učenca za branje izvirnih starogrških besedil. V ustno sporočanje je bil pouk usmerjen le, dokler so menili, da se takratna govorjena grščina pomembno ne razlikuje od antične (stare). Ko se je v novem veku grščina uveljavila kot samostojen knjižni jezik, se je pouk stare grščine na prvi stopnji usmeril predvsem v pripravo na branje izvirnih besedil, na drugi stopnji pa v uporabo znanja, pridobljenega na prvi stopnji, za branje izbranih piscev. Celoten pouk grščine je bil usmerjen k jasnosti in uporabnosti, saj je bilo ves čas očitno, da je pouk jezika samo sredstvo, ki bo učencu omogočilo neposreden stik z grškimi besedili, tako pomembnimi za vso evropsko zgodovino in civilizacijo. Čeprav so že v drugi polovici 19. stoletja zelo poudarjali zlasti prevajanje iz materinščine v grščino, je bilo pri pouku grščine v ospredju učenje jezika prek jezikovnih vaj, torej zaradi jezika samega. Takšen način dela pa se je izkazal za manj primernega, zato je v 20. stoletju težišče znova na branju izvirnih besedil.

 

Ker se diasistem grškega jezika – bodisi da ga opazujemo sočasno ali zgodovinsko - udejanja v razvejanih in medsebojno prepletenih oblikah, jezikovni pouk ni bil nikoli usmerjen v popolno poznavanje zakonitosti grškega jezika v vseh zvrsteh. V zgodovini se je atiško narečje klasične dobe pokazalo za uporabnejše in pomembnejše od drugih, zato se jezikovni pouk osredotoča nanj. Tako je zgodovina sama nakazala pot, po kateri naj gre pouk stare grščine. Dijak torej pridobi osnovno jezikovno znanje atiškega narečja predvsem zato, ker so jasno  določene njegove slovnične in slogovne lastnosti.

Položaj dijaka je pri pouku grškega jezika drugačen, a vendarle podoben kot pri učenju modernega tujega jezika. Pouk stare grščine kot mrtvega jezika kajpada ne teži k ustnemu ali pisnemu sporočanju, saj zanj dandanes ni nobene potrebe več. Toda podobno kot pri učenju modernega tujega jezika učenec tudi pri grščini ne spoznava jezikovnih pojavov kot popolno celoto, temveč si prizadeva obvladati temeljne zakonitosti, iz katerih lahko izpeljuje posebna pravila, kot jih upošteva in zahteva dano besedilo.

Vloga učitelja je temu primerna. Znanje, ki ga posreduje učencem, ni celostno, popolno in nedotakljivo, temveč je sestavljeno predvsem iz pravil, napotkov in spodbud za samostojno delo. Pri takšnem pouku pričakujejo učenci od učitelja zlasti troje:
razlago učne vsebine in ciljev,
določitev ravni in oblike znanja,
spodbudo (motivacijo) za učenje in hkrati odgovor na vprašanje o smiselnosti učenja.
Učenci od učitelja ne bodo dobili samo splošno veljavnih navodil in podatkov, ampak tudi - in predvsem - pomoč pri reševanju problemov, ki jih bo zastavljalo dano besedilo.

 

Priporočila po sestavinah učnega procesa

Pouk
Izhodišče pouka je vselej dijak, zato mora biti usmerjen k njegovim potrebam in težavam v procesu učenja. Zaradi tega je dijak v učnem procesu ves čas dejaven, in sicer tako pri uporabi tistega, kar se je že naučil, kot pri spoznavanju novega.

Besedišče
Kot v vsakem jeziku je tudi v grščini treba obvladati osnovno besedišče. Učitelj pri obravnavi snovi loči besede, ki jih je treba aktivno znati, od besed, ki jih je treba pasivno prepoznavati. Znanje osnovnega besedišča pri nadaljnjem učenju omogoča njegovo širjenje s povezovanjem med oblikovno ali pomensko sorodnimi besedami (asociativna metoda). Ob takšnem načinu dela se učenje grškega besedišča izkaže za neločljivo povezano z učenjem oblikoslovnih in skladenjskih zakonitosti, zato se jezik tudi ohrani kot splet med seboj neločljivo povezanih zakonitosti na različnih ravninah. Znanje besedišča naj učitelj sproti preverja tako pisno kot ustno, lahko pa ga preverja tudi s posebno nalogo.

Slovnica

Učenje slovnice naj poleg razlage obsega tudi raznovrstne vaje tako za spoznavanje novega kot za utrjevanje in preverjanje znanega.

Kot samostojna prvina jezikovnega pouka so do neke mere (določamo jo sproti, zlasti glede na sposobnost dijakov) smiselne tudi vaje v prevajanju iz maternega jezika v grščino. Uporabimo jih tako pri preverjanju kot ocenjevanju znanja, seveda z osnovnim besediščem. Poglavitni namen teh vaj je predvsem preverjati znanje jezikovnih oblik, manj znanje besedišča.

Prevajanje
Napake pri prevajanju je moč odkriti in uspešno odpraviti le, če je postopek razumevanja in prevajanja besedila razdeljen v zaporedje osnovnih korakov, tako da jih lahko:

Učitelj izbira besedila za prevajanje iz seznama v poglavju Grška književnost (str. 13). Pri izbiri besedil upošteva vsakokratna nagnjenja, želje in sposobnosti dijakov.
Kulturno-civilizacijska snov in književnost
Pouk kulturno-civilizacijskih vsebin in književnosti naj poteka od prvega letnika naprej sočasno z učenjem jezika.

Domače delo
Obseg in zahtevnost domačega dela prilagajamo dijakom. Pri tem upoštevamo, kaj zmorejo in kaj se pri njih bolje obnese. Domače delo po raznovrstnosti ne sme zaostajati za delom pri pouku, seveda pa je treba upoštevati tudi pripomočke, ki so dijakom na razpolago. Zlasti pri spoznavanju kulture in civilizacije naj domače delo vključuje interpretacije, referate in poročila.

Domače branje
V vsakem letniku dijak izbere eno izmed priporočenih del (gl. spodaj), primerno njegovim sposobnostim in zanimanju; če se sam ne more odločiti, mu pomaga učitelj. O delu, ki ga je prebral v celoti ali po odlomkih (izbere jih učitelj), sestavi poročilo in ga predstavi v razredu.

Seznam priporočenih del

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja
Pogoje za preverjanje in ocenjevanje znanja opredeljuje ustrezen pravilnik, ki upošteva temeljne zakonitosti ugotavljanja in vrednotenja znanja. Med drugim zahteva:

Pri preverjanju znanja zbiramo podatke o znanju, ki so ga dijaki dosegli. Ugotavljamo tudi, koliko so dijaki sposobni razumeti in v različnih jezikovnih okoliščinah uporabljati jezikovne pojme in prvine, ki so si jih pridobili pri pouku in pri samostojnem delu. Znanje lahko preverjamo na več načinov; pri tem dijaki dejavno sodelujejo kot posamezniki, v dvojicah ali v skupinah. Izide preverjanja navadno izrazimo opisno, izjemoma tudi s številčno oceno.

Pri ocenjevanju prikazano znanje tudi vrednotimo. Če hočemo zagotoviti primerljivost ocen, si moramo prizadevati, da bi ocenjevanje potekalo v enakih razmerah. Dijakom moramo vnaprej povedati:
Končno letno oceno moramo zasnovati na merilih in razmerjih, ki jih dijaki poznajo, ker so bila določena vnaprej. To velja zlasti za razmerje med pisnimi in ustnimi ocenami ter ocenami izdelkov. Največji delež naj imajo ocene, ki jih lahko najbolj natančno primerjamo. Navadno so to ocene pisnih preverjanj znanja. Ocene domačih izdelkov upoštevamo, če vemo, da so res plod dijakovega lastnega dela.


Medpredmetne povezave
Grščina se kot šolski predmet uvršča v skupino tujih jezikov, a se tako po učnih ciljih kot po načinu pouka občutno loči od modernih tujih jezikov. Skupaj z latinščino sodi v skupino klasičnih jezikov.


Grščina kot šolski predmet vsebuje poleg jezikovnega pouka tudi pouk grške kulture in civilizacije, v njenem okviru zlasti književnosti. Zato se učenci pri pouki grščine navajajo na celosten pristop do obravnavane snovi.

 

Grščina se najtesneje povezuje s poukom latinščine. Čeprav se od njega razlikuje po splošnih (deloma tudi operativnih) ciljih in po načinu obravnave posameznih delov učne snovi, obravnavamo tako pri pouku grščine kot latinščine jezikovne in družbene pojave, ki so si časovno blizu in jih povezuje precejšnja oddaljenost od našega časa. Zlasti način jezikovnega poučevanja je pri obeh predmetih zelo podoben, zato se z vzporednim delom dodatno razvija in utrjuje zlasti jezikovna zavest. Pouk grščine lahko latinščino kot šolski predmet razbremeni nekaterih učnih vsebin, zlasti tistih, ki  zadevajo grško antiko, kajti, če v učnem programu ni na voljo grščine, jih mora prevzeti pouk latinščine.

 

Grščina je blizu tudi pouku materinščine. Z opazovanjem jezikovnih pojavov v maternem in pridobljenem jeziku dijaki razvijajo zavest o podobnostih in razlikah med jeziki, ta zavest pa zviša tudi raven poznavanja maternega jezika. Ob učenju grškega jezika, kulture in civilizacije dijaki poglobijo tudi spoznanja o literarni teoriji in literarni zgodovini.

 

Na pouk modernih tujih jezikov se grščina navezuje tako zaradi besedišča kot zaradi načina pouka, usmerjenega v primerjavo grščine z drugimi jeziki. Poznavanje grškega slovničnega izrazja in ureditve grške slovnice pa olajša tudi razumevanje razlik v slovnični ureditvi modernih tujih jezikov.

 

Grščina posega tudi na področje, ki ga sicer obravnavajo zgodovina, filozofija, sociologija in psihologija, saj so temelji teh ved prav v delih grških mislecev. Pri pouku grščine se dijaki srečujejo s temeljnimi vprašanji omenjenih ved in ugotavljajo, kako so nanje odgovarjali tisti, ki so jih prvi postavili. Hkrati se dijaki učijo spoznavati različne oblike človeške družbe skozi čas.

 

Grščina daje podlago za strokovno izrazje splošnoizobraževalnih in naravoslovnih predmetov, zato se navezuje tudi nanje, saj dijakom olajša razumevanje in usvajanje strokovnega izrazja.

 

Grščina prispeva k učinkovitejšemu delu tudi na področju obveznih izbirnih vsebin iz arheologije in umetnosti, saj obe panogi neposredno posegata v grško antiko.

 

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Obvezna načina preverjanja in ocenjevanja znanja pri grščini sta pisno in ustno preverjanje in ocenjevanje.

Učitelji morajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja grščine upoštevati določila Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah, ravnajo pa naj tudi v skladu s specialnodidaktičnimi priporočili iz tega učnega načrta.

V. ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI PREDMETA

Smeri izobrazbe, ki jih je PRKK za latinščino in grščino zapisala v učnem načrtu za grščino za klasično gimnazijo ter dala v potrditev in sprejem  Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje, je strokovni svet sprejel le kot predlog. Veljavne smeri izobrazbe so navedene v Odredbi o smeri izobrazbe učiteljev in laborantov v izobraževalnih programih gimnazije, objavljeni v Uradnem listu št. 14 (12. 3. 1999).

Za splošnoizobraževalni predmet grščina odredba predpisuje naslednje:

“Učitelj grščine je lahko, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz grškega jezika s književnostjo in si pridobil strokovni naslov:
profesor grškega jezika in …”