B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GIMNAZIJA (SI)

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Italijanščina

2

70

2

70

3

105

3

105

350

350

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Glasba

   

1,5

52

       

52+18*

 

Likovna umetnost

1,5

52

           

52+18*

 

Geografija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Psihologija **

       

2

70

   

70

280

Sociologija **

   

2

70

       

70

280

Filozofija

           

2

70

70

280

Informatika

2

70

           

70

 
 

II - Izbirni predmeti

2,5

87,5

2,5

87,5

3

105

8-12

280-420

560-700

 

 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III)

32

1210

32

1210

32

1210

29-33

1045-1185

4675-4815

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali v 3. letniku.

Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, italijanščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko drugi tuji jezik, zgodovina umetnosti, študij okolja ali katerikoli drug predmet, ki se izvaja po učnem načrtu, določenem za ta program.

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini ***

1.

Biologija

učitelj

17

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

Informatika

učitelj

52

do 17

2.

Biologija

učitelj

10

 
laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

3.

Biologija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

10

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

10

do 17

laborant **    

4.

Geografija

učitelj

12

do 17

Biologija

učitelj

13

do 17

laborant **    

Kemija

učitelj

20

do 17

laborant **    

Fizika

učitelj

20

do 17

laborant **    

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih progamih.

*** V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa (Ur. l. RS, št. 62/2010) se od šolskega leta 2011/2012  za dijake 1. letnika število skupin pri vajah predmetov, pri katerih se dijaki delijo v skupine, določi tako, da se število dijakov 1. letnika deli s 16.
Ta določba se v naslednjih šolskih letih postopa uvaja v višje letnike: v šolskem letu 2012/2013 velja za 1. in 2. letnik, v šolskem letu 2013/14 za 1., 2. in 3. letnik ter v šolskem letu 2014/2015 za vse letnike.