B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GIMNAZIJA (IS)

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni

standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Italijanščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Slovenščina

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Glasba

   

1,5

52

       

52+18*

 

Likovna umetnost

1,5

52

           

52+18*

 

Geografija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

315

Psihologija **

       

2

70

   

70

280

Sociologija **

   

2

70

       

70

280

Filozofija

           

2

70

70

280

Informatika

2

70

           

70

 
 

II - Izbirni predmeti

2,5

87,5

2,5

87,5

4

140

8-12

280-420

595-735

 

 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 

 

Skupaj (I+II+III)

33

1245

33

1245

33

1245

29-33

1045-1185

4780-4920

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali v 3. letniku.

Obvezni štiriletni predmeti so italijanščina, slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko tretji tuji jezik, zgodovina umetnosti, študij okolja ali katerikoli drug predmet, ki se izvaja po učnem načrtu, določenem za ta program.

Sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

1.

Biologija

laborant **

Kemija

laborant **

Fizika

laborant **

2.

Biologija

laborant **

Kemija

laborant **

Fizika

laborant **

3.

Biologija

laborant **

Kemija

laborant **

Fizika

laborant **

4.

Biologija

laborant **

Kemija

laborant **

Fizika

laborant **

** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenem predmetniku splošne oziroma strokovne gimnazije ter programa mednarodna matura.
(Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10 in 99/10))