A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKA GIMNAZIJA

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu o gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

Posebni cilji ekonomske gimnazije so še:

Ekonomska gimnazija ima poleg z zakonom opredeljenih splošnih nalog tudi naslednje naloge:

Posebni pogoji za vpis  v športni oddelek (v poskusu) programa Ekonomska gimnazija

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija, športni oddelek, morajo predložiti naslednja dokazila o športnih dosežkih:

  1. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih. Če kandidat ne more pridobiti prvih dveh  potrdil, ga šola, ki bo ugotavljala izpolnjevanje športnih kriterijev, napoti na pregled k zdravniku specialistu medicine dela in športa in pregled plača;
  2. izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
  3. s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
  4. potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.


Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov.
V primeru omejitve vpisa v športni oddelek programa Gimnazija se upoštevajo še športni dosežki. Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku.

Status A

Status B

Status C