A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKA GIMNAZIJA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM
NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Cilji izobraževalnega programa:

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakona o gimnazijah.

Poleg tega so cilji gimnazije še:

 • Gimnazija je izobraževalni program,ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti. Strokovna gimnazija je splošnoizobraževalna šola, ki z delom programa razvija določeno strokovno oziroma tehnično naravnanost in pripravlja dijake za nadaljnji študij ter poleg splošnih izvaja tudi strokovne izbirne maturitetne predmete.
 • Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljene v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.
 • Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti (sovisnosti) in sintezi vednosti z različnih področij; razvijanje disciplinarnosti kot pogoja za inter-disciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.
 • Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe.
 • Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.
 • Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.
 • Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi vspodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.
 • Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami, razvija inovativnost
 • Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

  Posebni cilji ekonomske gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre so še:

 • razvija sporazumevalno zmožnost v italijanskem jeziku kot drugem jeziku,
 • razvija védenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
 • razvija zavest o državni pripadnosti,
 • vzgaja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti,
 • seznanja s položajem narodnih skupnosti v sosednjih državah ter vzpostavlja vezi s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.

  Posebni cilji ekonomske gimnazije so tudi:

 • Ekonomska gimnazija je namenjena dijakom, ki želijo pridobiti splošna znanja, temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati analitično mišljenje, organizacijsko-vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja, pridobiti podjetne lastnosti in menedžerske spretnosti.
 • Program ekonomske gimnazije pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzi in na visokih strokovnih šolah.

  Ekonomska gimnazija ima poleg z zakonom opredeljenih splošnih nalog tudi naslednje naloge:

 • Posreduje temeljna znanja na mednarodno primerljivi ravni, potrebna za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu.
 • Posreduje mednarodno primerljiva znanja, pomembna za vzročnoposledično presojanje ekonomskih zakonitosti, spoznavanje zgodovinskih soodvisnosti ekonomskega razvoja, soodvisnosti ekonomije in ekologije, razumevanje razvoja sodobnega tržnega gospodarstva in vrednotenje pomena in posledic tržne ekonomije pri uravnavanju dolgoročnega razvoja sodobne družbe.
 • Razvija samostojno kritično presojanje, sposobnosti odločanja in odgovornega ravnanja in vodenja.
 • Razvija ustvarjalno mišljenje, podjetne in menedžerske lastnosti in spretnosti posameznika, sposobnosti dela v skupini, spodbuja timsko sodelovanje, razvija sposobnosti komuniciranja in javnega nastopanja.
 • Pripravlja na izobraževanje za intelektualne in vodilne poklice in omogoča široko izbiro poklicnega odločanja.