B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK EKONOMSKA GIMNAZIJA (SI)

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni

standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Italijanščina

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Ekonomija

2

70

2

70

3

105

4

140

385

280

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Glasba*

2

70

           

70

 

Likovna umetnost*

Geografija

2

70

2

70

2

70

   

210

280

Biologija**

6

210

4

140

       

350

315

Kemija**

315

Fizika**

315

Psihologija***

   

2

70

2

70

   

140

280

Sociologija***

280

Filozofija***

280

Informatika

2

70

2

70

       

140

 

Podjetništvo

   

2

70

3

105

4

140

315

 
 

II - Izbirni predmeti****

       

2-4

70-140

4-8

140-280

210-420

 
 

III - Obvezne izbirne vsebine

 

90

 

90

 

90

 

30

300

 
 

Skupaj (I+II+III)

33

1245

33

1245

31-33

1175-1245

29-33

1045-1185

4710-4920

 

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.

** Šola izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov najmanj dva predmeta.

*** Šola izmed treh družboslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov dva predmeta.

**** Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka.

Strokovni predmeti ekonomske gimnazije so:

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Izbirni predmeti: Vsebinski sklop:

Št. ur/leto

Poslovna informatika

A - finančne informacije  

35 ur

B - ekonomsko poslovne informacije  

35 ur

C - poslovne komunikacije

35 ur  

D - poslovne predstavitve

35 ur

Ekonomska zgodovina

ekonomska zgodovina 35 ur

Ekonomska geografija

ekonomska geografija 35 ur

Šola ponudi obvezne izbirne predmete z vajami v obliki vsebinskih sklopov po 35 ur. Dijak iz ponudbe šole obvezno izbere najmanj tri vsebinske sklope po 35 ur oziroma v skupnem obsegu 105 ur, in sicer:

 • v 3. letniku v obsegu 70 ur in

 • v 4. letniku v obsegu 35 ur.

   

  Tuji jeziki

  Delitve dijakov v skupine

   

  Letno št. ur

  Število dijakov

  Letnik

  Predmet

  Izvajalec

  za vaje *

  v skupini ***

  1.

  Biologija

  učitelj

  20

  do 17

  laborant**    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant**    

  Fizika

  učitelj 10 do 17

  laborant**

   

   

  Informatika učitelj 52 do 17

  2.

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant**    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant**    

  Fizika

  učitelj

  10

  do 17

  laborant**    

  Informatika

  učitelj

  52

  do 17

  3.

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant**    

  Kemija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant**    

  Fizika

  učitelj

  10

  do 17

  laborant**    

  Obvezni izbirni predmeti:
  - Poslovna informatika
  - Ekonomska zgodovina
  - Ekonomska geografija

  učitelj

  70

  do 17

  4.

  Geografija

  učitelj

  12

  do 17

  Biologija

  učitelj

  10

  do 17

  laborant**    

  Kemija

  učitelj

  20

  do 17

  laborant**    

  Fizika

  učitelj

  20

  do 17

  laborant**    

  Obvezni izbirni predmeti:
  - Poslovna informatika
  - Ekonomska zgodovina
  - Ekonomska geografija

  učitelj

  35

  do 17

  * Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

  ** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih progamih.

  *** V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa (Ur. l. RS, št. 62/2010) se od šolskega leta 2011/2012  za dijake 1. letnika število skupin pri vajah predmetov, pri katerih se dijaki delijo v skupine, določi tako, da se število dijakov 1. letnika deli s 16.
  Ta določba se v naslednjih šolskih letih postopa uvaja v višje letnike: v šolskem letu 2012/2013 velja za 1. in 2. letnik, v šolskem letu 2013/14 za 1., 2. in 3. letnik ter v šolskem letu 2014/2015 za vse letnike.