SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

Naziv poklicne izobrazbe: tehnik/ tehnica oblikovanja

Trajanje izobraževanja: štiri leta (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

Posebni pogoji za vpis

Za vpis v izobraževalni program je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.
Preizkus je sestavljen iz naslednjih področij:

  1. risanje po modelu,
  2. preizkus likovne ustvarjalnosti,
  3. ploskovno-barvni preizkus,
  4. konstrukcijsko-prostorski preizkus.

Cilji izobraževalnega programa

Dijaki poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja:

V izbirnih vsebinskih sklopih za grafično oblikovanje pa tudi:

V izbirnih vsebinskih sklopih za oblikovanje uporabnih predmetov pa tudi:

V izbirnih vsebinskih sklopih za modno oblikovanje pa tudi:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Umetnostna zgodovina

ustno, projektno delo, izdelki in delovna poročila

Risanje

Podjetništvo in trženje

Likovna teorija

Modno oblikovanje

Predstavitvene tehnike

Oblikovanje uporabnih predmetov

Konstrukcija in modeliranje

VS Modno oblikovanje

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napreduje, kdor je ob koncu šolskega leta dosegel pozitiven splošni učni uspeh.

Pogoji za dokončanje

Pogoj za dokončanje izobraževanja je opravljena poklicna matura.

Vsebina poklicne mature

Obvezni del:

Izbirni del: