B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK: TEHNIK OBLIKOVANJA / SSI

PREDMETI

SKUPNO št.
ur in tednov

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

476

Tuji jezik

408

Matematika

374

Zgodovina

68

Geografija

68

Sociologija

68

Fizika

68

Kemija

68

Biologija

68

Športna vzgoja

340

Skupaj A

2006

B – Strokovni vsebinski sklopi*

Obvezni vsebinski sklopi

Umetnostna zgodovina

204

Risanje

442

Podjetništvo in trženje

68

Izbirni vsebinski sklopi za grafično oblikovanje**

Likovna teorija

272

Grafično oblikovanje

1021

Izbirni vsebinski sklopi za oblikovanje uporabnih predmetov**

Predstavitvene tehnike

272

Oblikovanje uporabnih predmetov

1021

Izbirni vsebinski sklopi za modno oblikovanje**

Konstrukcija in modeliranje

272

Modno oblikovanje

1021

Skupaj B***

2006

C – Praktično izobraževanje v delovnem procesu ****

Praktično izobraževanje v delovnem procesu

152

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

352

E – Odprti kurikulum*****

 

Na ravni šole

476

 

Skupno število ur pouka (A+B+E)

4488

Skupno število ur izobraževanja (A+B+C+D+E)

4992

 

Število tednov pouka v šoli

135

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

4

Število tednov interesnih dejavnosti

11

Skupno število tednov izobraževanja

150

Pojasnila k predmetniku:
* Psihologija je integrirana v vsebinske sklope: risanje, likovna teorija, oblikovanje uporabnih predmetov in modno oblikovanje. Informatika je integrirana v vsebinske sklope: likovna teorija, predstavitvene tehnike ter konstrukcija in modeliranje.
** Dijak izbere vsebinske sklope za eno od področij: grafično oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov ali modno oblikovanje.
*** Od tega je 408 ur praktičnega pouka.
**** Šola pripravi program praktičnega izobraževanja v delovnem procesu.
*****Od tega šola nameni najmanj 68 ur družboslovju.
Največje tedensko število ur pouka je 33.

VSEBINSKI SKLOPI

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

UMETNOSTNA ZGODOVINA

 

UZG1

Vrednoti tradicionalne likovne zvrsti in sodobne umetniške prakse.

osnovni nivo

 

 

UZG2

Predstavi vsebino in obliko likovnega dela.

osnovni nivo

 

 

UZG3

Kritično primerja in umešča likovno – oblikovalska dela.

 

rutinski nivo

 

UZG4

Načrtuje prezentacijo oblikovalske rešitve.

 

rutinski nivo

 

UZG5

Elemente varovanja kulturne dediščine upošteva pri svojem delu.

 

 

napredni nivo

UZG6

Pozna umetnostno zgodovinski razvoj.

 

 

napredni nivo

UZG7

Vrednoti in interpretira moderno umetnost in oblikovanje.

 

 

napredni nivo

RISANJE

 

RIS1

Riše enostavna geometrijska telesa na osnovi različnih realnih modelov.

osnovni nivo

 

 

RIS2

V risbi in modelu uporablja različne modelacijske tehnike.

 

rutinski nivo

 

RIS3

Študijsko riše kompleksne oblike po modelih.

 

rutinski nivo

 

RIS4

Na osnovi študija glave portretira.

 

rutinski nivo

 

RIS5

Riše figuro z upoštevanjem antropoloških značilnosti v odnosu do antropometrije.

 

rutinski nivo

 

IZBIRNO

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

 

RIS6

Študijsko riše naravne oblike, tihožitja, interier in exterier.

 

 

napredni nivo

RIS7

Riše strip in ilustracije.

 

 

napredni nivo

OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV

 

RIS8

Riše na analitično konstrukcijski način po opazovanju in domišljiji.

 

 

napredni nivo

RIS9

Riše figuro v odnosu do prostora.

 

 

napredni nivo

MODNO OBLIKOVANJE

 

RIS10

Študijsko riše draperije, teksture, različna oblačila in modne dodatke.

 

 

napredni nivo

RIS11

Študijsko riše človeške figure, oblečene figure in stilizira.

 

 

napredni nivo

RIS12

Študijsko riše človeške figure posamezno in v različnih razmerjih.

 

 

napredni nivo

PODJETNIŠVO IN TRŽENJE

 

POT1

Pri svojem delu upošteva pravila gospodarnega ravnanja.

 

 

napredni nivo

POT2

Razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenja.

 

rutinski nivo

 

POT3

Svetuje in sodeluje pri pospeševanju prodaje.

osnovni nivo

 

 

LIKOVNA TEORIJA

 

LIT1

Razvija temeljna znanja v razumevanju osnov likovnega jezika.

osnovni nivo

 

 

LIT2

Uporablja orodja in programe informacijsko komunikacijskih tehnologij.

osnovni nivo

 

 

LIT3

Vrednoti in aplicira temeljna znanja iz področja procesiranja vidnih zaznav.

 

 

napredni nivo

LIT4

Razvija osnovne spretnosti in sisteme vrednot opazovanja in načrtovanja oblik.

 

rutinski nivo

 

LIT5

Uporablja in razvija enostavne oblikotvorne procese preoblikovanja.

 

rutinski nivo

 

LIT6

Oblikuje in vrednoti sporočila na temelju osnovnih likovnih teoretičnih znanj.

 

 

napredni nivo

LIT7

Načrtuje vizualno sporočilo na osnovi temeljnih načel organiziranja vizualnih smiselnih celot.

 

 

napredni nivo

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

 

GOB1

Načrtuje metodološke in izvedbene komponente oblikovanja.

 

rutinski nivo

 

GOB2

Oblikuje vizualna sporočila za različne medije.

 

 

napredni nivo

GOB3

Uporablja in določa različno programsko opremo pri oblikovanju – načrtovanju in realizaciji za različne medije oziroma produkcijo.

osnovni nivo

 

 

GOB4

Prakticira temeljne zakonitosti v oblikovanju in pripravi slikovnega gradiva.

 

rutinski nivo

 

GOB5

Načrtuje in oblikuje funkcijske in estetske vidike izdelka.

 

rutinski nivo

 

GOB6

Načrtuje sistem označevanja in aplikacij ter pripravi tehnično dokumentacijo.

 

 

napredni nivo

GOB7

Oblikuje enostavne sisteme kompleksnih oblikovalskih rešitev in sodeluje v strokovnih timih.

 

rutinski nivo

 

PREDSTAVITVENE TEHNIKE

 

PRT1

Izdeluje risbe, modele in virtualne modele, ter opravlja meritve realnih modelov s pomočjo različnih tehnik in orodij.

 

rutinski nivo

 

PRT2

Uporablja orodja in programe informacijsko komunikacijskih tehnologij.

 

rutinski nivo

 

PRT3

Izdeluje enostavne virtualne modele s pomočjo različnih računalniških programov (CAD – računalniško podprto oblikovanje).

osnovni nivo

 

 

PRT4

Izdeluje realne modele z uporabo računalniško krmiljenih strojnih naprav (CAM, CNC).

 

rutinski nivo

 

PRT5

Prikaže – upodobi virtualni 3D model z uporabo interaktivne grafike in gibljive slike.

 

 

napredni nivo

PRT6

Realen model prikaže in dokumentira s pomočjo fotografije in videa.

 

 

napredni nivo

OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV

 

OUP1

Oblikuje in izdeluje enostavne 2D in 3D (dvo in tridimenzionalne) realne in virtualne modele.

osnovni nivo

 

 

OUP2

Analizira, načrtuje in izdeluje s pomočjo elementov oblikovalskih strategij na podlagi individualnega ali timskega dela.

 

rutinski nivo

 

OUP3

Oblikuje unikatne in maloserijske izdelke v različnih materialih.

 

 

napredni nivo

OUP4

Načrtuje, oblikuje in preoblikuje serijske izdelke.

 

rutinski nivo

 

OUP5

Oblikuje predstavitve izdelkov v različnih okoljih in za različne namene.

 

 

napredni nivo

KONSTRUKCIJA IN MODELIRANJE

 

KMO1

Tehnično načrtuje nastanek kolekcije.

 

 

napredni nivo

KMO2

Uporablja orodja in programe informacijsko komunikacijskih tehnologij.

 

 

napredni nivo

KMO3

Sodeluje pri razvoju produkta.

 

rutinski nivo

 

KMO4

Sodeluje pri razvoju nastajanja izdelka.

osnovni nivo

 

 

MODNO OBLIKOVANJE

 

MOB1

Oblikuje po likovno – teoretskih načelih.

osnovni nivo

 

 

MOB2

Oblikuje tekstilije.

 

rutinski nivo

 

MOB3

Oblikuje oblačila.

 

 

napredni nivo

MOB4

Oblikuje modne dodatke iz tekstilij - usnja.

 

 

napredni nivo

MOB5

Ilustrira modno vizijo.

 

rutinski nivo

 

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta oziroma vsebinskega sklopa

Predmet oziroma vsebinski sklop (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba fizike

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba kemije

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba biologije

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali druge predmete z biološkega a predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Umetnostna zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnostne zgodovine ali likovne pedagogike

VS: Risanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali likovne pedagogike ali psihologije

VS: Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva ali organizacije dela

VS: Likovna teorija

učitelj

visokošolska izobrazba iz slikarstva, kiparstva, oblikovanja, likovne pedagogike, arhitekture, multimedije in filma ali računalništva in informatike

VS: Grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz slikarstva, oblikovanja, arhitekture ali multimedije ali psihologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, slikarstva, multimedije ali arhitekture

laborant

višješolska izobrazba ali srednješolska izobrazba iz grafičnega oblikovanja ali multimedije

VS: Predstavitvene tehnike

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja, arhitekture ali računalništva in informatike

laborant

višješolska izobrazba ali srednješolska izobrazba iz oblikovanja ali strojništva

VS Oblikovanje uporabnih predmetov

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja ali arhitekture ali psihologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz oblikovanja ali arhitekture

laborant

Višješolska izobrazba ali srednješolska izobrazba iz oblikovanja, strojništva ali lesarstva

VS: Konstrukcija in modeliranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz konfekcijske tehnologije, oblikovanja tekstilij in oblačil ali računalništva in informatike

VS: Modno oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja tekstilij in oblačil ali psihologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz oblikovanja tekstilij in oblačil

laborant

visokošolska izobrazba iz konfekcijske tehnologije, oblikovanja tekstilij in oblačil ali računalništva in informatike