SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Pri vsebinskem sklopu dijak:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: UMETNOSTNA ZGODOVINA

 

UZG1

Dijak vrednoti tradicionalne likovne zvrsti in sodobne umetniške prakse.

osnovni nivo

 

 

UZG2

Predstavi vsebino in obliko likovnega dela.

osnovni nivo

 

 

UZG3

Kritično primerja in umešča likovno – oblikovalska dela.

 

rutinski nivo

 

UZG4

Načrtuje predstavitev oblikovalske rešitve.

 

rutinski nivo

 

UZG5

Pri svojem delu upošteva elemente varovanja kulturne dediščine.

 

 

napredni nivo

UZG6

Pozna umetnostnozgodovinski razvoj.

 

 

napredni nivo

UZG7

Vrednoti in interpretira moderno umetnost in oblikovanje.

 

 

napredni nivo

OPERATIVNI CILJI

UZG1 Dijak vrednoti tradicionalne likovne zvrsti in sodobne umetniške prakse.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • pozna definicije, funkcijo in osnovne tipe arhitetkture in urbanizma;
 • pozna definicijo različnih vrst slikarstva in tehnik;
 • pozna definicijo kiparstva, vrste tehnike in posebne naloge;
 • pozna definicijo oblikovanja in umetne obrti;
 • pozna nove medije in sodobne umetniške prakse.

Dijak:

 • loči načine likovnega izražanja;
 • učenec povezuje likovne zvrsti z oblikovanjem;
 • učenec prakticira slikarske in kiparske tehnike;
 • simulira modele arhitekture;
 • simulira in izvede primer sodobne umetniške prakse.
UZG2 Predstavi vsebino in obliko likovnega dela.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • pozna definicijo ikonografije in vsebine evropske tradicionalne umetnosti (neposredno spoznavni motivi, mitološki motivi, krščanska ikonografija);
 • pozna oblikovno razčlenitev likovnega dela.

Dijak:

 • analizira vsebino izbranih likovnih del;
 • interpretira vsebino;
 • postopno raziskuje vsebine;
 • nariše izbrani motiv;
 • fotografira neposredno spoznavne motive;
 • povezuje literaturo z likovno umetnostjo;
 • analizira likovne prvine v izbranih delih.
UZG3 Kritično primerja in umešča likovno-oblikovalska dela.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • Pozna kriterije za vrednotenje likovnega dela;
 • pozna estetska merila tradicionalne umetnosti in sodobnega likovnega izražanja;
 • pozna definicijo umetnine;
 • pozna definicijo kiča;
 • pozna pojem amaterizma v umetnosti.

Dijak:

 • kritično opazuje, primerja in umešča dela glede na umetniško vrednost;
 • razvija ustvarjalno senzibilnost ob kritičnem ogledu vrhunskih umetniških del.
UZG4 Načrtuje predstavitev oblikovalske rešitve.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • pozna komunikacijo naročnik – umetnik;
 • pozna odnos med umetnino in publiko, recepcijo umetnine;
 • pozna ekonomski vidik umetnosti;
 • pozna različne vrste predstavitve (razstavni prostori, tipi razstav, oblikovanje razstav in publikacij).

Dijak:

 • načrtuje predstavitev svojih izdelkov (naročnik, publika);
 • kritično ogleduje in spoznava različne tipe razstav in predstavitev.
UZG5 Elemente varovanja kulturne dediščine upošteva pri svojem delu.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • spozna različne vrste kulturne dediščine (premična, nepremična kulturna dediščina);
 • pozna naloge in dejavnosti Zavoda za spomeniško varstvo in kulturno dediščino;
 • pozna naloge muzejev in galerij;
 • pozna restavratorsko in konzervatorsko dejavnost;
 • pozna vrhunska dela slovenske kulturne dediščine I. kategorije in njihov pomen.

Dijak:

 • sodeluje pri restavratorskem delu;
 • raziskuje vrhunska dela slovenske kulturne dediščine na terenu.
UZG6 Pozna umetnostno zgodovinski razvoj.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • pozna naloge in metodologijo umetnostne zgodovine;
 • pozna definicijo umetnostnega sloga in razlikuje med obdobjem, gibanjem in smerjo;
 • pozna umetnostnozgodovinski razvoj od prazgodovine do 20. stoletja:
  • pozna umetnost prazgodovine: pozna jamsko slikarstvo, megalitske spomenike in hallštatsko kulturo na Slovenskem,
  • pozna izbrana poglavja iz umetnosti starih civilizacij (Egipt, Mezopotamija, egejska kultura) in oblikovanja,
  • pozna antično umetnost: definicija antike, razvoj grškega antičnega svetišča in akropole, razvoj gledališča, razvoj kiparstva in oblikovanja, pozna profano rimsko antično arhitekturo in urbanizem, rimsko kiparstvo, pozna uporabne predmete rimske antike na Slovenskem;
 • pozna razvoj srednjeveške umetnosti v Evropi: pozna vpliv krščanske religije na umetnost in oblikovanje, pozna razvoj knjižnega slikarstva, pozna umetnostni slog romanike in gotike, pozna srednjeveški urbanizem;
 • pozna renesančno umetnost v Italiji: novosti renesančne arhitekture, kiparstva in slikarstva ter oblikovanja, pozna humanistično osebnost, pozna poglavitna dela genijev visoke renesanse;
 • pozna baročno rokokojsko umetnost: pozna baročno palačo s parkovno površino, baročni urbanizem, baročni in rokokojski interier in dekoracijo, pozna značilnosti slikarstva in kiparstva;
 • pozna neoklasicizem: pozna razliko med klasiko, klasicizmom in neoklasicizmom, pozna značilnosti arhitekture in urbanizma, slikarstva, kiparstva in oblikovanja;
 • pozna razvoj slikarstva in kiparstva 19. stoletja od romantike, realizma, impresionizma do postimpresionizma ter vodilne umetnike;
  pozna razvoj arhitekture 19. stoletja: pozna historicizem in industrijsko arhitekturo;
 • pozna oblikovanja 19. stoletja v času industrijske revolucije, pozna gibanje Umetnost in obrt v Angliji ter pomen gibanja za oblikovanje, pozna oblikovanje art noveauja in secesije.

Dijak:

 • analizira umetnostni slog;
 • umešča spomenike v določen slog;
 • povezuje umetnostne spomenike z ostalimi humanističnimi vedami;
 • načrtuje predstavitev slogov s sodobnimi sredstvi;
 • uporabi znanje pri oblikovanju;
 • oblikuje replike uporabnih in okrasnih predmetov iz prazgodovine;
 • analizira jamsko slikarstvo in megalitske spomenike;
 • analizira in skicira ornamente in oblike uporabnih predmetov in okrasnih predmetov;
 • modelira izbrano arhitekturo in analizira vsebino in obliko izbranih likovnih del;
 • analizira arhitekturne elemente antičnega svetišča in jih poveže z nadaljnjim razvojem arhitekture;
 • analizira vsebinske in oblikovne značilnosti antičnega kiparstva in poveže z razvojem umetnosti;
 • računalniško simulira antično arhitekturo in urbanizem;
 • oblikuje replike za muzejsko trgovino;
 • uporabi oblike in tehnike rimskega oblikovanja;
 • aplicira antično dekoracijo v oblikovanju interiera in uporabnih predmetov;
 • prepozna in analizira srednjeveški umetnostni slog na terenu;
 • uporabi srednjeveško knjižno dekoracijo pri oblikovanju;
 • kritično ogleduje in analizira likovna dela ter prepozna značilnosti renesančne umetnosti;
 • povezuje renesančna dela s celotnim razvojem ustvarjanja;
 • ocenjuje, vrednoti in prakticira renesančno estetiko;
 • prepozna in analizira baročno likovno delo;
 • skicira baročne in rokokojske ornamente;
 • uporabi znanje pri historični scenografiji in kostumografiji;
 • asociira pri sodobnem oblikovanju;
 • prepozna in vrednoti pohištvo, okrasne in uporabne predmete ter materiale;
 • prepozna, analizira in vrednoti neoklasicistično estetiko;
 • primerja in povezuje klasiko, klasicizem in neoklasicizem v umetnosti;
 • uporabi in prepozna neoklasicistično dekorativnost pri sodobnem oblikovanju;
 • prepozna, analizira in interpretira likovna dela umetniških smeri 19. stoletja;
 • kritično opazuje razvoj umetnosti v času industrijske družbe in se zaveda pomena umetnosti v sodobni družbi;
 • uporabi ideje gibanja Umetnost in obrt pri sodobnem oblikovanju;
 • analizira secesijske elemente in jih uporabi pri sodobnem oblikovanju;
 • kopira secesijsko oblikovanje;
 • aplicira secesijske elemente v oblikovanje.
UZG7 Vrednoti in interpretira moderno umetnost in oblikovanje.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • pozna pojme moderna umetnost, avantgarda, modernizem, sodobna umetnost;
 • pozna avantgardne smeri: kubizem, ekspresionizem, nadrealizem, futurizem, abstraktna umetnost;
 • pozna razvoj arhitekture 20. stoletja: pozna pojem funkcionalizem in njegove pionirje, pozna Bauhaus kot sodobno šolo za arhitekturo in oblikovanje, pozna vodilne slovenske arhitekte 20. stoletja;
 • pozna industrijsko oblikovanje v šoli Bauhaus in njegove značilnosti, pozna skupino de Stijl in njen pomen, pozna vodilne smernice sodobnega oblikovanja;
 • pozna umetniški izraz po 2. svetovni vojni: pozna značilnosti pop arta, informela, konceptualizma, novih medijev, sodobnih umetniških praks;
 • pozna slovenski modernizem in njegove predstavnike, pozna pojem ljubljanska grafična šola in pomen grafičnega bienala v Ljubljani.

Dijak:

 • razume in povezuje pojme s prakso;
 • analizira avantgardna dela in prepozna značilnosti;
 • prepozna in razloži pojem funkcionalizem pri arhitekturi in oblikovanju;
 • vrednoti, ocenjuje, interpretira sodobno umetnost;
 • predstavi, organizira in promovira sodobno likovno ustvarjanje;
 • timsko deluje pri promoviranju in prezentaciji sodobne umetnosti;
 • kritično opazuje, spremlja dogajanje v sodobni umetnosti in se je aktivno udeležuje;
 • dokumentira in arhivira sodobno umetnost.