SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

PREDSTAVITVENE TEHNIKE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Pri vsebinskem sklopu dijak:

V povezavi z integracijo standardov znanj in spretnosti, ki se navezujejo na informacijsko-komunikacijsko pismenost, dijak:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: PREDSTAVITVENE TEHNIKE

 

PRT1

Dijak izdeluje risbe, modele in virtualne modele ter opravlja meritve realnih modelov s pomočjo različnih tehnik in orodij.

 

rutinski nivo

 

PRT2

Uporablja orodja in programe informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

 

rutinski nivo

 

PRT3

Izdeluje enostavne virtualne modele s pomočjo različnih računalniških programov (CAD – računalniško podprto oblikovanje).

osnovni nivo

 

 

PRT4

Izdeluje realne modele z uporabo računalniško krmiljenih strojnih naprav (CAM, CNC).

 

rutinski nivo

 

PRT5

Prikaže – upodobi virtualni 3D model z uporabo interaktivne grafike in gibljive slike.

 

 

napredni nivo

PRT6

Prikaže realni model in ga dokumentira s pomočjo fotografije in videa.

 

 

napredni nivo

OPERATIVNI CILJI

PRT1 Dijak izdeluje risbe, modele in virtualne modele ter opravlja meritve realnih modelov s pomočjo različnih tehnik in orodij.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Orodja in papirji

Dijak:

 • razloži uporabo različnih klasičnih risarskih orodij in papirja glede na vrsto uporabljenega orodja, vrsto risbe - predstavitve ter rabo različnih formatov papirja v povezavi s širšimi znanji v stroki.

 

Dijak:

 • načrtuje rabo različnih risarskih orodij in vrsto papirja v različnih predstavitvenih situacijah in pri načrtovanju uporabnih predmetov.

Prostoročna risba in duktus

Dijak:

 • prepoznava različne prostoročne risbe in druga prostoročna sporočila;
 • se na sistematičen način zgleduje po različnih primerih dokumentiranih predstavitev, ki so pogojene z osebno črto.

 

Dijak:

 • uporablja prostoročno risbo pri oblikovanju in analizi unikatnih izdelkov in druga prostoročna pisna sporočila;
 • s prostoročno črto razvija sposobnost opazovanja, primerjanja in razčlenjevanja izbrane oblikovalske situacije;
 • snuje in preoblikuje nove idejne oblikovalske rešitve.

Risba s klasičnim orodjem: ravnilom, šestilom, krivuljniki…

Dijak:

 • prepoznava različne tipe tehnične risbe, pri katerih so uporabljene ravne in ukrivljene črte;
 • izbira primerno kategorijo črt in orodij za izvedbo različnih tehničnih risb ter tehničnih predstavitev;
 • pozna različne tehnične standarde, ki opredeljuje to področje;
 • pozna zakonitosti in elemente projektnega dela, načrtovanja in jih samostojno uporablja.

 

Dijak:

 • uporablja risbe, ki so narisane s klasičnim orodjem v različnih fazah snovanja, oblikovanja, predstavljanja in dokumentiranja uporabnih predmetov.

Risanje likov, teles in meril

Dijak:

 • razume odnos med obliko, sestavljivostjo in modularnostjo v dve in tridimenzionalnem prostoru;
 • pozna izvajanje naloge načrtovanja likov in teles samostojno v različnih merilih;
 • prepozna standarde, ki opredeljujejo različne mere, natančnost dela, tolerance in odstopanja.

 

Dijak:

 • riše risbe dve in tridimenzionalnih oblik;
 • sestavlja različne oblike, pri oblikovanju in načrtovanju uporabnih predmetov;
 • uporablja različna merila in izbrane merske naprave pri izdelavi načrtov in drugih delov dokumentacije.

Liki in telesa v različnih projekcijah

Dijak:

 • pozna oblike in telesa v različnih pravokotnih, poševnih in središčnih projekcijah v predstavitveno oblikovalski praksi;
 • pozna samostojno izbiro posamezne projekcije za rešitev specifične projekcijske naloge.

 

Dijak:

 • postopno načrtuje različne projekcije za elementarne oblike v različnih fazah in področjih načrtovanja, konstruiranja, oblikovanja, analiziranja in dokumentiranja uporabnih predmetov.

Od skice do konstrukcijske predstavitvene risbe

Dijak:

 • spozna pomen in primernost izbrane risbe v posamezni stopnji načrtovanja, oblikovanja ali dokumentiranja uporabnega predmeta.

 

Dijak:

 • metodično izbira primerno risbo za različno fazo snovanja, načrtovanja, konstruiranja, oblikovanja, analiziranja in dokumentiranja uporabnih predmetov.

Realni in virtualni 3D model, maketa, prototip

Dijak:

 • samostojno spozna določanje primernosti uporabe modela, makete ali prototipa pri pripravi rešitev za proizvodni model;
 • zna določati materiale, konstrukcije in obdelave, ki se uporabljajo pri posameznih 3D modelih.

 

Dijak:

 • s pomočjo poznavanja zaporedij proizvodnje načrtuje različne predmetne modelne oblike;
 • sodeluje pri oblikovanju terminskega plana, izboru materialov, konstrukcij in obdelav, v različnih fazah nastajanja predmetnih modelnih oblik;
 • prepoznava, primerja in izdeluje različne modele predmetnih oblik;
 • eksperimentira pri uporabi različnih materialov za predmetne modelne oblike.
PRT2 Uporablja orodja in programe informacijsko komunikacijskih tehnologij

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Strojna in programska oprema računalnika

Dijak:

 • prepozna osnovne dele računalniške opreme, dele operacijskega sistema in uporabniških programov;
 • uporablja različne zunanje naprave;
 • zna ravnati z različnimi datotekami in mapami.

 

Dijak:

 • opiše osnovno računalniško opremo;
 • dela z namizji in programi (ikonska podoba);
 • dela z računalniškimi napravami;
 • izdela datoteke in mapae in jih prenese na različne medije (disk, CD, disketa…).

Urejanje besedil in elektronskih predstavitev

Dijak:

 • prepozna, odpira in ustvarja nove besedilne in predstavitvene datoteke;
 • besedilo vaša preko tipkovnice ali ga kopira iz drugih virov (internet);
 • v besedilo in elektronsko predstavitev vnaša slike;
 • ureja robove, glave, noge, ozadja, stile, matrice besedilnim dokumentom in elektronskim predstavitvam.

 

Dijak:

 • odpre in ustvari nove besedilne in predstavitvene datoteke;
 • v besedilne in predstavitvene datoteke vnese besedilo;
 • v besedilne in predstavitvene datoteke vnese slike in druge grafične elemente, npr. preglednice, grafikone;
 • celostno uredi besedila in predstavitve (rob, glava, noga, stili, ozadje, matrica;
 • shrani, izvozi in natisne dele ali celote besedil in elektronskih predstavitev.

Urejanje elektronske preglednic (tabel) in baz podatkov

Dijak:

 • ureja in oblikuje podatke v preglednici;
 • Izdeluje diagrame;
 • prepoznava, ureja in izdeluje bazo podatkov.

 

Dijak:

 • vstavi in razvrsti podatke v tabeli;
 • oblikuje tabelo in ozadje posameznih celic;
 • uporablja funkcije: vsota (sum), povprečje;
 • oblikuje in natisne grafikon in preglednico;
 • odpre obstoječo bazo podatkov in spremeni posamezne atribute polj;
 • izdela preprosto poizvedbo na podlagi danih kriterijev;
 • izdela novo bazo podatkov.

Urejanje računalniške grafike

Dijak:

 • prepozna, obdeluje in izdeluje rastrske in vektorske grafike za različne medije in tisk.

 

Dijak:

 • izdela rastrsko in vektorsko grafiko;
 • spremeni velikost – resolucijo in gostoto izbrani rastrski grafiki;
 • uredi izbrano rastrsko grafiko za različno uporabo (za e-medije ali tisk);
 • pripravi grafiko za prenos med različnimi programskimi orodji;
 • izdela in shrani 3D grafiko.

Uporaba računalniških omrežij

Dijak:

 • izvaja različne naloge na lokalnem in globalnem – svetovnem računalniškem omrežju;
 • izvaja različne naloge na strežniku.

 

Dijak:

 • opiše in uporabi lokalno in globalno – svetovno računalniško omrežje;
 • opiše in uporabi storitve, ki delujejo na strežniku.

Uporaba interneta, elektronske pošte in varnih digitalnih potrdil

Dijak:

 • na internetnem omrežju išče različne podatke (besedila, slike, datoteke);
 • odpira nove poštne račune ter pošilja in prejema elektronsko pošto;
 • namešča in testira začasna digitalna potrdila in druge elektronske račune.

 

Dijak:

 • poišče določene spletne strani in podatke z uporabo ključnih besed;
 • shrani enoznačne spletne naslove (URL), podatke ali datoteke in jih natisne;
 • izpolni e-poštni račun pri izbranem ponudniku;
 • zapiše e-naslov in seznam e-naslovov;
 • pošlje in sprejme e-sporočilo;
 • pridobi in testira različne e-račune;
 • zaprosi, pridobi in namesti demo verzijo digitalnega potrdila;
 • preveri delovanje digitalnega potrdila.
PRT3 Izdeluje enostavne virtualne modele s pomočjo različnih računalniških programov – računalniško podprto oblikovanje (CAD).

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Metoda modeliranja s parametričnimi zlepki (NURBS – modeliranje)
Zaslon in orodja

Dijak:

 • pozna uporabo programskega orodja za modeliranje s parametričnimi zlepki (NURBS-modeliranje);
 • zna izbirati primerno računalniško tehnično opremo, ki podpira uporabo programskega orodja za modeliranje s parametričnimi zlepki (NURBS-modeliranje).

 

Dijak:

 • uporablja sodobna orodja za modeliranje s parametričnimi zlepki (NURBS-modeliranje) pri izdelavi različnih računalniških 3D modelov za dokumentacijo, modelacijo ali prezentacijo uporabnih predmetov;
 • z izbranimi znanji modeliranja s parametričnimi zlepki (NURBS-modeliranja)sodeluje pri načrtovanju opreme notranjih prostorov, scenskih postavitev, sejemskih prostorov in elementov urbanega prostora;
 • samostojno izvaja navigacijo izbranega programskega orodja in samostojno izbira razpoložljiva programska orodja.

Kartezijanske in polarne koordinate

Dijak:

 • pozna pravila rabe in prikazovanja v virtualnem koordinatnem prostoru.

 

Dijak:

 • postavi na novo zasnovani, preoblikovani ali posneti uporabni predmet v natančno izdelan virtualni prostor;
 • samostojno izvaja metrično opredeljene vnose koordinat;
 • išče nove oblikovalsko konstrukcijske rešitve med različnimi programskimi podporami za natančno modeliranje.

Črte in krivulje v prostoru in urejanje črt in krivulj

Dijak:

 • na osnovi študije elementarnih oblik samostojno načrtuje linijske objekte v ploskvi in prostoru.

 

Dijak:

 • načrta v različnih računalniških programskih orodjih žične oblike elementarnih oblik v različnih stopnjah (NURBS modeliranje); ,
 • uporablja orodja za zaokroževanje, povezovanje, prirezovanje, podaljševanje, premikanje, kopiranje, vrtenje, zrcaljenje, vzporedno podvajanje linijskih oblik (črt in krivulj).

5 elementov NURBS-modela

Dijak:

 • zna določiti pomen petih temeljnih geometrijskih oblik v NURBS načrtovanju.

 

Dijak:

 • samostojno in pri delu v skupini uporablja pet temeljnih geometrijskih elementov modeliranja s parametričnimi zlepki (NURBS-modeliranja) pri načrtovanju unikatnih in maloserijskih izdelkov in izdelavi posnetkov;
 • samostojno izbira in načrtuje pot, po kateri bo z elementarnimi geometrijskimi oblikami izpeljal izbrano nalogo.

Načrtovanje in urejanje ploskev in open

Dijak:

 • načrtuje z orodji za oblikovanje ploskev in open različne geometrijske in organske oblike.

 

Dijak:

 • samostojno in kot član tima izdeluje virtualne 3Dmodele v različnih ploskovnih oblikah;
 • izdeluje modele za unikatne in maloserijske izdelke ter posnetke obstoječih izdelkov;
 • izbrane ploskve in opne povezuje, razteguje, zaokroža ali kako drugače ureja z orodji za preoblikovanje ploskev.

3D objekti, Booleanove opcije in urejanje

Dijak:

 • razume povezanost med načrtovanjem in urejanjem različnih 3D objektov;
 • zna izpeljati različne Booleanove opcije in je pri tem kreativen.

 

Dijak:

 • uporablja Booleanove opcije ter kontrolne točke in vozlišča pri načrtovanju in urejanju s parametričnimi zlepki (NURBS-modeliranje) metodo podprtega projektnega dela;
 • izdeluje 3D virtualne objekte.
PRT4 Izdeluje realne modele z uporabo računalniško krmiljenih strojev in obdelovalnih naprav (CAM, CNC).

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Pretvorba 3D v 2D

Dijak:

 • razume in pozna načrtovanje in izvajanje računalniško podprtega oblikovanja in delovanje računalniško podprtih strojnih naprav (CAD – CAM);
 • pozna pot pretvarjanja 3D modela v 2D risbo po veljavnih standardih.

 

Dijak:

 • deluje v timu pri izpeljavi računalniško podprtega oblikovanja in uporabi računalniško podprtih strojnih naprav (CAD – CAM);
 • skrbi za izvedbene standarde in kvaliteto izdelkov pri urejanju dokumentacije in predstavitve.

Prenos načrtanih objektov

Dijak:

 • zna prenašati 2D risbe med različnimi orodji računalniško podprtega oblikovanja (CAD).

 

Dijak:

 • ureja nastavitve za prenos virtualnih modelov med različnimi orodji ter pri delu v skupini – timu upošteva splošne in specifične tehnične standarde;
 • ureja nastavitve za prenos in izvoz v določenem merilu.

Kote, tehnični opisi in izračuni

Dijak:

 • prepozna različne tehnične standarde ter spozna načrtovanje kot v izbranih programskih orodjih;
 • spozna oblikovanje tehničnih opisov in pripadajočih tehničnih izračunov, ki jih je mogoče izpeljati direktno iz orodij za modeliranje.

 

Dijak:

 • načrta kote za izbrane uporabne predme v skladu z veljavnimi standardi;
 • doda tehnične opise in pripadajoče tehnične izračune;
 • izpolnjuje različne vrste evidenc v področju oblikovanja uporabnih predmetov in deluje v skladu s terminskimi plani posameznih projektov.

Prenos modela v CNC tehnologijo

Dijak:

 • spozna sistematično zapisovanje 3D virtualnega modela v formate, ki jih sprejmejo računalniško krmiljene naprave (CNC).

 

Dijak:

 • zapiše 3D virtualni model z izbranim vmesnikom v tehnični format, ki je sprejemljiv za izdelavo elementarne oblike v računalniško krmiljeni napravi (CNC) za izrezovanje 3D oblik;
 • izrezuje izbrane 3D oblike z uporabo računalniško krmiljenih naprav (CNC) naprav.

3D skeniranje

Dijak:

 • spozna in zna uporabljati mehanske roke in optične naprave za zajem 3D metričnih podatkov;
 • spozna določanje razlogov za uporabo mehanske ali optične naprave za zajem 3D metričnih podatkov.

 

Dijak

 • zajema 3D podatke v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi pri izdelavi posnetkov objektov ali pri prenosu 3D skice v stopnjo modeliranja s parametričnimi zlepki (NURBS-modeliranja).

Demonstracija opreme

Dijak:

 • spozna različno strojno in programsko opremo, ki se uporablja v praksi oblikovanja uporabnih predmetov;
 • zna demonstracijsko predstavljati preizkušeno in ovrednoteno opremo.

 

Dijak:

 • izpelje testiranje in demonstracijo sodobne programske in strojne opreme, ki se uporablja na področju oblikovanja uporabnih predmetov za sodelavce na projektih in druge stranke.
PRT5 Prikaže – upodobi virtualni 3D model z uporabo interaktivne grafike in gibljive slike.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Prikaz virtualnega modela - upodobitev

Dijak:

 • razume podrobnejše opredeljevanje lastnosti materialov, ki vplivajo na izgled pri tehniki upodobitve, zna lepiti različne teksture, določati različne vire svetlobe in oblikovati sence, določati barvo, material, prosojnost, lom žarkov, odboj.

 

Dijak:

 • določa različne oblike prikaza virtualnega modela glede na lastnosti materialov in svetlobe ter dosega kvaliteto dela z upoštevanjem likovno-estetskih in tehnoloških vidikov;
 • izvaja modelacijo (svetlo - temno) v različnih stopnjah virtualnega modeliranja, opirajoč se na širša strokovna znanja.

Upodobitev na internetu in 3D interaktivna grafika

Dijak:

 • pozna prepoznavanje, zapisovanje in kopiranje posameznih delov kod (html in dhtml, xml...), spreminjanje vsebine posameznih delov html in dhtml ali xml dokumentov in prenašanje podatkov v ASCII kodni in Binary obliki na strežnike;
 • pozna generatorje opisnega jezika za predstavitev 3D modelov na internetu in elemente kode skriptnega jezika.

 

Dijak:

 • bere, izpisuje in kopira posamezne dele kode (html in dhtml);
 • spreminja vsebino posameznih delov dokumenta ob hkratnem upoštevanju specifičnih tehničnih standardov za predstavitev na internetu;
 • komunicira s strankami, strokovnjaki in ostalimi dejavniki trga preko izbranega medija znotraj različnih kategorij.

Računalniška animacija

Dijak:

 • razume animacijo na osnovi gibljive slike in animacijo na osnovi 3D modela;
 • spozna določanje ključne točke gibanja in hitrost gibanja kamere.

 

Dijak:

 • zasnuje enostavno animacijo in animacijo, ki je izdelana na osnovi 3D modela v povezavi z likovnimi, vsebinskimi in tržnimi zakonitostmi unikatnih in maloserijskih uporabnih predmetov;
 • oblikuje enostavno shemo kinematičnega ogrodja in določa položaj večjemu številu elementov v izbranem trenutku animacije.
PRT6 Prikaže realni model in ga dokumentira s pomočjo fotografije in videa.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Tipi fotografskih kamer in njihova zgradba

Dijak:

 • spozna in zna uporabljati osnovne tipe analognih in digitalnih fotografskih kamer;
 • pozna njihovo zgradbo in elemente za regulacijo in nastavitev.

 

Dijak:

 • določa fotografsko snemalno opremo glede na namen snemanja in upravlja s kamerami in krmilnimi regulatorji na kamerah.

Priprava na snemanje in zajem digitalne fotografske slike

Dijak:

 • spozna fotografsko snemanje v različnih okoljih, oblikovanje kompozicije v skladu z osnovnimi teoretičnimi izhodišči osvetlitve in postavitve ozadja.

 

Dijak:

 • postavi uporabni predmet v kompozicijo za fotografsko snemanje;
 • pravilno osvetli predmet in določi kot snemanja;
 • fotografira z analogno predvsem pa z digitalno fotografsko kamero in se ob tem seznani s standardi digitalnega zapisa fotografije;
 • posreduje posneto digitalno gradivo v nadaljnje procesiranje in prepozna svojo vlogo v timu.

Obdelava, uporaba in arhiviranje fotografije

Dijak:

 • spozna obdelavo digitalne fotografije;
 • pozna spreminjanje izrezov za različne upodobitve.

 

Dijak:

 • določi opremo za digitalno obdelavo fotografije uporabnega predmeta;
 • izdeluje končne fotografije in fotomontaže;
 • fotografijo obdela za rabo in arhiv po veljavnih likovnih in tehničnih standardih;
 • ureja arhiv posnetkov in izdelanih fotografij.

Digitalna video tehnika, priprava in snemanje

Dijak:

 • spozna uporabo digitalne video opreme za snemanja različnih uporabnih predmetov.

 

Dijak:

 • izdela digitalni video posnetek - zapis na osnovi osnovne ideje;
 • oblikuje scenarij za snemanje v določeni situaciji postavitve za komercialno in arhivsko rabo;
 • vadi v postavitvi uporabnega predmeta v prostor in določa pot kameri ter njeno postavitev za snemanje.

Montaža in projekcija

Dijak:

 • spozna montažo posnetega video gradiva z uporabo računalnika in predvajanje video zapisov v različnih predstavitvenih okoljih.

 

Dijak:

 • sestavi posnete kadre in posnetek opremi z uvodnimi in zaključnimi opisi – špico;
 • predvaja video posnetek za projektno in tržno predstavitev uporabnega predmeta.