SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

PODJETNIŠVO IN TRŽENJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Pri vsebinskem sklopu dijak:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: PODJETNIŠVO IN TRŽENJE

 

POT1

Dijak pri svojem delu upošteva pravila gospodarnega ravnanja.

 

 

napredni nivo

POT2

Razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenja.

 

rutinski nivo

 

POT3

Svetuje in sodeluje pri pospeševanju prodaje.

osnovni nivo

 

 

OPERATIVNI CILJI

POT1 Dijak pri svojem delu upošteva pravila gospodarnega ravnanja.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • razume pojme: potrebe, dobrine, naloge gospodarstva;
 • loči in našteje različne vrste potreb in dobrin;
 • definira ponudbo in povpraševanje;
 • razume delovanje trga;
 • spozna vrsto podjetij in pravno ureditev podjetij;
 • definira osebne in kapitalske družbe, našteje vrste in razume razlike med njimi;
 • razume pomen odgovornosti z vidika vloženega kapitala in osebnega premoženja;
 • pozna postopke ustanavljanja podjetja;
 • spozna prvine poslovnega procesa: delovna sredstva, predmete dela, delo in storitve, njihove značilnosti in zna razložiti razliko med njimi;
 • definira različne vrste stroškov, ki nastajajo pri delovnem procesu;
 • opredeli lastno ceno izdelka ali storitve;
 • spozna različne načine oblikovanja prodajnih cen;
 • definira sredstva in vire sredstev podjetja ter obveznosti do sredstev.

Dijak:

 • razvija čut za gospodarno ravnanje z dobrinami;
 • analizira delovanje trga in vpliv ponudbe ter povpraševanja na delovanje trga;
 • izračuna lastno ceno izdelka ali storitve s pomočjo različnih metod kalkulacij;
 • izbere ustrezno oblikovanje prodajnih cen glede na izbran način;
 • analizira vpliv stroškov na lastno ceno (ekonomija obsega).
POT2 Razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenja.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • definira pojem podjetništva in našteje podjetniške skupine;
 • se informira o pomenu podjetništva;
 • našteje lastnosti podjetnih oseb in opredeli potrebna znanja, ki jih mora pridobiti podjetnik;
 • definira poslovno etiko podjetništva;
 • spozna organizacijo dela v podjetju in načine vodenja;
 • zna izbrati različne načine vodenja za posamezne organizacijske strukture;
 • definira poslovni načrt podjetja;
 • spozna možnosti iskanja podjetniških idej in izboljšav;
 • spozna ugotavljanje koristi potrošnikov in njihovih potreb;
 • razlikuje pristojnosti in odgovornosti zaposlenih;
 • zna ugotoviti čim več koristi, ki jih kupec pričakuje od posameznega izdelka.

Dijak:

 • analizira poslovno etiko in moralo;
 • oceni sebe in svoje lastnosti;
 • razvija podjetniško mišljenje;
 • načrtuje svoje delo in čas;
 • načrtuje delovni proces;
 • pripravi poslovni načrt;
 • uporabi različne metode pridobivanja novih idej;
 • izbere člane tima in jim dodeli različne naloge;
 • sodeluje v timu.
POT3 Svetuje in sodeluje pri pospeševanju prodaje.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • spozna razvoj in zgodovino trženja ter nalogo trženja;
 • definira cilje trženja;
 • spozna poslanstvo in cilje podjetja;
 • spozna posebna področja trženja;
 • spozna trženjski splet;
 • definira faze razvoja novega izdelka ali storitve;
 • definira življenjski cikel izdelka;
 • definira blagovno znamko;
 • definira načine distribucije in spozna različne načine;
 • razume vlogo trženja in načela pri oblikovanju trženjskega spleta;
 • seznani se z načeli trženjske etike;
 • razume pomen tržnega komuniciranja;
 • definira pomen intelektualne lastnine in avtorskih pravic;
 • definira komunikacijski proces;
 • spozna načine oglaševanja in promocije;
 • definira motive, ki vodijo kupce, da se odločijo za nakup;
 • definira pomen in obvladovanje kakovosti izdelka ali storitve;
 • zna javno nastopati in komunicirati.

Dijak:

 • analizira trg in proces nakupnega odločanja;
 • izbere ustrezen način trženja glede na fazo življenjskega cikla izdelka in storitve;
 • analizira poslovno etiko in moralo pri trženju;
 • na primerih ugotavlja, kaj sodi v zaščito avtorskih pravic in intelektualne lastnine;
 • uporablja orodja tržnega komuniciranja;
 • uporablja načine prodaje;
 • načrtuje vlogo medijev pri trženju;
 • predstavi poslovno zamisel ali načrt trženja;
 • razvija samozavest in pozitivno naravnanost;
 • izdela oglaševalsko geslo glede na izbrane ciljne kupce;
 • preizkusi se v pogajanju in svoje zamisli preverja.

Integrirane vsebine psihologije

V tem katalogu so vključeni cilji in vsebine psihologije, ki se integrirajo:

Cilji in vsebine psihologije, ki se integrirajo

Uvod v psihologijo

Človek v družbenem in delovnem okolju:

Sporazumevanje in socialne veščine

Psihologija dela:

Trženje

Op.: Poglavja v kurzivi so izbirna poglavja.