SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Pri vsebinskem sklopu dijak:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV

 

OUP1

Dijak oblikuje in izdeluje enostavne 2D in 3D (dvo in tridimenzionalne) realne in virtualne modele.

osnovni nivo

 

 

OUP2

Analizira, načrtuje in izdeluje s pomočjo elementov oblikovalskih strategij na podlagi individualnega ali timskega dela.

 

rutinski nivo

 

OUP3

Oblikuje unikatne in maloserijske izdelke v različnih materialih.

 

 

napredni nivo

OUP4

Načrtuje, oblikuje in preoblikuje serijske izdelke.

 

rutinski nivo

 

OUP5

Oblikuje predstavitve izdelkov v različnih okoljih in za različne namene.

 

 

napredni nivo

OPERATIVNI CILJI

OUP1 Dijak oblikuje in izdeluje enostavne 2D in 3D (dvo in tridimenzionalne) realne in virtualne modele.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • spozna pojme, kot so: industrijsko oblikovanje, unikatno oblikovanje, umetna obrt, izdelek, serija, unikat itd.

 

Projektno delo

Dijak:

 • pozna obliko projektnega dela;
 • pozna oblike in potek delovnih obveznosti, kriterije vrednotenja opravljenega dela, literaturo in druge vire.

 

Dijak:

 • dosledno upošteva navodila in priporočila pri izvajanju projektnih nalog.

Delo v delavnicah

Dijak:

 • pozna sistem organizacije in varnosti pri delu v delavnicah;
 • se zna prilagoditi delovnemu okolju;
 • spozna posamezne segmente delavnic.

 

Dijak:

 • pravilno uporablja delovno okolje.

Od skice do modela

Dijak:

 • razume vlogo posamezne faze pri nastanku oblikovanega predmeta.

 

Dijak:

 • izvaja proces od skice, preko načrta do modela;
 • skicira obstoječe izdelke po različnih principih in tehnikah, izdela tudi načrte in modele obstoječega izdelka.

Oblikovna izrazila

Dijak:

 • pozna likovna izrazila, kot so: točka, linija, ploskev, prostor, svetlo-temno, barva;
 • pozna osnovne načine manipuliranja z likovnimi izrazili.

 

Dijak:

 • z inovativnimi rešitvami prikaže možnosti rabe in manipulacije z likovnmi izrazili, kar uporabi pri načrtovanju uporabnih predmetov.

Izvor in razvoj 3D oblik

Dijak:

 • razume 3D oblike skozi praktične naloge v različnih tehnikah in gradivih.

 

Dijak:

 • tvori osnovne elemente 3D oblik, jih zasnuje, deformira, spaja, preoblikuje;
 • pri delu uporablja poznavanje zgodovinskega razvoja predmetnih oblik;
 • analizira 3D oblike, jih modelira, deformira, preoblikuje.

Realni 3D model, maketa, prototip

Dijak:

 • pozna posamezne materiale, konstrukcije in obdelave, ki se uporabljajo pri 3D modelih;
 • pozna razlike med maketo, prototipom in proizvodnim modelom.

 

Dijak:

 • določa ustrezne materiale, konstrukcije in obdelave, ki se uporabljajo pri posameznih 3D modelih;
 • pri realizaciji ideje kontrolira izdelavo prototipa ali proizvodnega modela;
 • izdela maketo.

Od ploskve do prostorskega telesa

Dijak:

 • pozna osnovne geometrijske, pravilne in nepravilne oblike ter njihove lastnosti v smislu konstruiranja ploskovne mreže in razumevanja prostorske predstave v risbi.

 

Dijak:

 • tvori prostorska telesa;
 • načrtuje mreže telesnin;
 • izdeluje modele prostorskih teles, kombinira, spaja in preoblikuje različne pravilne ali nepravilne oblike.
OUP2 Analizira, načrtuje in izdeluje s pomočjo elementov oblikovalskih strategij na podlagi individualnega ali timskega dela.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Glina

Dijak:

 • pozna pravila modeliranja gline.

 

Dijak:

 • uporablja glino pri modeliranju elementarnih predmetov.

Papir

Dijak:

 • pozna vrste papirja, pridobivanje in njegovo uporabo.

 

Dijak:

 • določa ustrezno uporabo materiala pri izvedbi modela;
 • vključuje se v proizvodni proces.

Les

Dijak:

 • pozna posamezne vrste lesa, obdelavo in njegove mehanske lastnosti;
 • pozna rabo različnih vrst lesa.

 

Dijak:

 • prepoznava vrste lesa po barvi, strukturi in ga pravilno uporablja;
 • načrtuje izdelke iz lesa.

Umetni materiali

Dijak:

 • pozna različne umetne materiale;
 • pozna njihove lastnosti in uporabo.

 

Dijak:

 • uporablja umetne materiale;
 • načrtuje izdelke tako, da so iz ustreznih materialov z vidika uporabnosti kot tudi ekologije.

Obdelave

Dijak:

 • pozna načine mehanske obdelave materialov, kot so: rezanje, striženje, tolčenje, rezbarjenje, brušenje, piljenje, žaganje, struženje, vrtanje, rezkanje, krivljenje, kovanje, preoblikovanje, vlečenje in stiskanje.

 

Dijak:

 • prepoznava osnovne načine mehanske obdelave in pridobiva posamezna praktična znanja za kasnejše samostojno delo;
 • predvidi ustrezne stroje in orodja za izvajanje različnih operacij.

Elementi razstavljivih zvez

Dijak:

 • pozna razstavljive vezi, kot so: vijaki, sorniki, vezni elementi.

 

Dijak:

 • elemente razstavljivih zvez uporablja v novi rabi.

Elementi nerazstavljivih zvez

Dijak:

 • pozna nerazstavljive zveze, kot so: lepljenje, kovičenje, varjenje in lotanje.

 

Dijak:

 • pozna pomen nerazstavljivih zvez in jih uporablja v delovnem procesu.

Površinska zaščita materialov

Dijak:

 • pozna vrste in postopke zaščite posameznih materialov (les, kovine umetne mase), s katerimi lahko likovno oplemeniti izdelek.

 

Dijak:

 • izvaja posamezne površinske zaščite materialov ter zahtevne procese površinskih nanosov.
OUP3 Oblikuje unikatne in maloserijske izdelke v različnih materialih.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Zaznavanje 3D oblik

Dijak:

 • pozna 3D predmetni svet
 • pozna različne vrste predmetov in jih po lastnostih zna razvrstiti v skupine;
 • zna določiti razlike med predmeti in oblikovati skupine.

 

Dijak:

 • skozi različne naloge prikaže svoje sposobnosti zaznavanja lastnosti 3D predmetov;
 • natančno opiše lastnosti in posebnosti predmetov.

Elementi oblikovanja predmetnih oblik

Dijak:

 • pozna obliko, funkcijo in konstrukcijo kot elemente oblikovanja uporabnih predmetov;
 • pozna vlogo ideje in postopek nastanka oblikovanega predmeta.

 

Dijak:

 • prikaže elemente oblikovanega predmeta z izvedbo projektne naloge in svojo rešitev analizira po posameznih komponentah.

Tipologija 3D oblik

Dijak:

 • zna razvstiti in analizirati različne tipe 3D oblik, od organskih do naravnih, enostavnih in kompleksnih;
 • pozna rabo različnih tipov predmetnih oblik skozi zgodovino.

 

Dijak:

 • skozi različne elementarne naloge tvori pravilne,
  nepravilne, organske 3D, geometrijske 3D,
  naravne - ustvarjene, enostavne in kompleksne oblike;
 • prikaže rabo različnih tipov oblik skozi zgodovino.

Unikatni izdelki

Dijak:

 • pozna obliko unikatnega izdelka.

 

Dijak:

 • zasnuje in izvede unikatni izdelek.

Embalaža ( ovojnina )

Dijak:

 • pozna vrste in pomen embalaže;
 • pozna materiale in tehnologije za izdelavo embalaže.

 

Dijak:

 • načrta in izdela model embalaže;
 • izbira ustrezne materiale in tehnologije glede na namen embalaže.
OUP4 Načrtuje, oblikuje in preoblikuje serijske izdelke.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Metodologija oblikovanja predmetnih oblik

Dijak:

 • pozna metodo oblikovanja uporabnih predmetov;
 • razume proces nastanka uporabnega predmeta;
 • pozna ključne, med seboj povezane faze, ki vodijo do rešitve oblikovalskega problema in le-te izvaja v praktičnih nalogah;
 • pozna zahteve serijske proizvodnje.

 

Dijak:

 • demonstrira faze nastanka izdelka skozi projektne naloge;
 • zamisli si izdelek, problem analizira, izbere rešitev in načrtuje ter izvede najboljšo rešitev;
 • zaznava različna okolja;
 • analizira predmete in določi konstrukcijske rešitve.

Izvedbene faze izdelave uporabnega predmeta

Dijak:

 • pozna izvedbene faze nastajanja uporabnega predmeta od analiz do izdelave prototipa in kontrole kakovosti izvedbe.

 

Dijak:

 • razvija strokovnost in jo povezuje s prakso.

Analiza predmetnih oblik

Dijak:

 • razume kompleksnost uporabnih predmetov;
 • pozna vzroke za obstoj določene oblike, konstrukcije ali funkcije posameznega uporabnega predmeta skozi analizo že obstoječih izdelkov.

 

Dijak:

 • analizira obstoječe uporabne predemete po obliki, funkciji in konstrukciji;
 • izvede anketo za potrebe svoje rešitve.

Antropometrija in ergonomija

Dijak:

 • razume odnos izdelek - uporabniki;
 • pozna ključne merske značilnosti uporabnika;
 • pozna standarde in pomen le-teh pri načrtovanju uporabnih predmetov.

 

Dijak:

 • opravi meritve za potrebe načrtovanja uporabnega predmeta;
 • zasnuje izdelek tako, da ustreza ergonomskim in antropometričnim pravilom.

Pomen 3D oblik

Dijak:

 • pozna in razume 3D oblike in njihov pomen;
 • razume pojme, kot so: oblika, znak, simbol, meta predmet, kot tudi pojme: simbolika, semantika, semiotika.

 

Dijak

 • načrtuje nove oblike tako, da na simbolni ravni ustrezno sporočajo svoj namen obstoja in s tem bogatijo funkcijo uporabnega predmeta ter večajo njegovo vrednost.

Interdisciplinarnost

Dijak:

 • pri načrtovanju pozna in vključuje strokovnjake različnih strok.

 

Dijak:

 • za dosego cilja - dobre rešitve izvede nalogo v timu, kjer sodeluje s strokovnjaki iz ustreznih strok.

Serijski izdelek

Dijak:

 • pozna zakonitosti serijskega izdelka.

 

Dijak:

 • zasnuje izdelek tako, da ga je mogoče serijsko izdelati.
OUP5 Oblikuje predstavitve izdelkov v različnih okoljih in za različne namene.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Projektna mapa kot način predstavitve

Dijak:

 • pozna projektno mapo kot način predstavitve in razume njeno vsebino.

 

Dijak:

 • izdela oblikovno ustrezno projektno mapo z dogovorjeno vsebino.

Tehnologija izdelave modelov

Dijak:

 • pozna vrste modelov in različne tehnologije izdelave;
 • pozna vlogo modela pri predstavitvi ideje.

 

Dijak:

 • predstavi svojo rešitev tako, da izdela ustrezne makete, delovne in predstavitvene modele ter načrtuje delovne in tehnološke procese.

Ustni zagovor

Dijak:

 • pozna načine govornega predstavljanja svojih idej.

 

Dijak:

 • ustno zagovarja svoje ideje po pravilih retorike in leporečja.

3D predmet v širšem prostoru

Dijak:

 • pozna značilnosti umeščanja uporabnih predmetov v širše okolje, kot je: razstavni ali muzejski prostor, urbani ali krajinski prostor, pokrajino...;
 • pozna značilnosti in zakonitosti kvalitetne predstavitve izdelka tudi v smislu trženja.

 

Dijak:

 • ustrezno umestiti izdelek v širši prostor, v smislu oblikovanja identitete izdelka, predstavitve, trženja ali urbanistične rešitve, izbira ustrezne materiale in uredi infrastrukturo.

Nova programska orodja

Dijak:

 • pozna postopke operacij za izdelavo 3D modelov;
 • pozna nove medije in njihove možnosti.

 

Dijak:

 • vključi nova programska orodja v proces načrtovanja in predstavitve uporabnega predmeta;
 • izdela enostavne 3D modele s CAD-CAM tehnologijo.

Bionika

Dijak:

 • pozna in razume pojme kot so: bionika, sonaravne oblike, stilizacija oblik.

 

Dijak:

 • poveže naravo in iz nje izhajajoča spoznanja z rešitvijo problema bodisi pri funkciji, konstrukciji ali obliki uporabnega predmeta.

Interier

Dijak:

 • pozna osnovne elemente notranje opreme (stol, miza…).

 

Dijak:

 • načrta elemente notranje opreme.

Predmetno oblikovanje v Sloveniji in svetu

Dijak:

 • v širšem okolju prepozna regionalne značilnosti, ki se kažejo skozi uporabne predmete, prepozna kakovostne rešitve znanih oblikovalcev, pozna osnovne oblikovalske organizacije in njihov pomen.

 

Dijak:

 • prepozna in argumentira kakovostne rešitve vrhunskih oblikovalcev uporabnih predmetov.

Avtorsko pravo pri OBL UP

Dijak:

 • pozna ustrezne postopke za zaščito intelektualne lastnine.

 

Dijak:

 • je sposoben svojo rešitev ustrezno pravno zaščititi oziroma nakazati pravilno pot do ustrezne zaščite.

Standardi

Dijak:

 • pozna obstoječe standarde (ASA, DIN,TUV, ISO9001…) in razume nujnost njihovega upoštevanja.

 

Dijak:

 • oblikuje uporabne predmete, ušpoštevajoč ustrezne standarde.

Kič in estetika

Dijak:

 • pozna in razume pojem lepo in prepozna neokus-kič.

 

Dijak:

 • poišče ustrezne primere za posamezne pojme;
 • izbrane primere argumentira.

Integrirane vsebine psihologije

V tem katalogu so vključeni cilji in vsebine psihologije, ki se integrirajo:

Cilji in vsebine psihologije, ki se integrirajo

Temeljni dejavniki razvoja (dednost, okolje, samodejavnost)

Duševni procesi - spoznavni procesi:

Mišljenje

Duševni procesi – čustvovanje in motivacija

Motivacija

Osebnost

Pojmovanje osebnosti

Psihologija dela

Delo in njegove zakonitosti

Delo in delovna uspešnost

Poklicna etika

Op.: Poglavja v kurzivi so izbirna poglavja