SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

MODNO OBLIKOVANJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Pri vsebinskem sklopu dijak:

POKLICNE KOMPETENCE

OZNAKA

POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: MODNO OBLIKOVANJE

 

MOB1

Dijak oblikuje po likovno – teoretskih načelih.

osnovni nivo

 

 

MOB2

Oblikuje tekstilije.

 

rutinski nivo

 

MOB3

Oblikuje oblačila.

 

 

napredni nivo

MOB4

Oblikuje modne dodatke iz tekstilij – usnja.

 

 

napredni nivo

MOB5

Ilustrira modno vizijo.

 

rutinski nivo

 

OPERATIVNI CILJI

MOB1 Dijak oblikuje po likovno – teoretskih načelih.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Osnovni oblikovalski elementi

Dijak:

 • zna razložiti pomen osnovnih likovnih elementov in vsebino posameznih likovnih elementov;
 • zna ločiti in uporabiti različne formate in vrste papirja;
 • zna razlikovati in ustrezno uporabiti prostoročno linijo ter tehnično črto;
 • zna uporabljati strokovno terminologijo.

 

Dijak:

 • uporablja različna pisala, trikotnike, krivuljnike, šestila in druge pripomočke;
 • razvija osebno pisavo skladno z estetskimi načeli;
 • pravilno uporablja medprostore pri pisavi (spacioniranje);
 • postavlja likovno izrazne elemente na format;
 • uporablja različne kompozicijske, prostorske in izrazne vrednosti oblikovalskih elementov;
 • gradi likovno kompozicijo s pomočjo likovnih elementov;
 • ustvarja in razlikuje različne sivine s pomočjo linije, ploskve ter oblike;
 • uporablja oblikovalske elemente po načelih kompozicije.

Likovni element barva in osnove barvne teorije

Dijak:

 • pozna vlogo in pomen barve v oblikovanju;
  razume barvni krog, kontraste, harmonije, tople, hladne in komplementarne barve;
 • razume vpliv barve na razpoloženje.

 

Dijak:

 • uporablja in utemeljuje barvne kombinacije;
 • ustrezno izbira barve pri oblikovanju za posamezne ciljne skupine.
MOB2 Oblikuje tekstilije.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Tekstilni materiali

Dijak:

 • zna uporabljati strokovno terminologijo;
 • zna našteti tekstilne materiale;
 • zna opisati identifikacijske postopke za prepoznavanje tekstilnih materialov;
 • zna definirati pojem vlakno, preja, tkanina, pletenina, netkane tekstilije;
 • pozna vrste naravnih in umetnih vlaken;
 • pozna postopke pridobivanja vlaken in izdelave prej;
 • pozna lastnosti vlaken;
 • razume industrijski proces pridobivanja vlaken;
 • pozna osnovne in efektne preje;
 • pozna in prepozna tipične tekstilije s poudarjenim efektom preje;
 • pozna postopek tkanja;
 • zna našteti in prepoznati osnovne in posebne vezave;
 • zna našteti splošne lastnosti tkanin ter specifične lastnosti vezav;
 • pozna vpliv lastnosti vlaken na uporabnost;
 • pozna vpliv tehnoloških lastnosti tkanine na uporabnost in namembnost;
 • zna našteti in prepoznati tipične tekstilije s poudarjenim efektom vezave;
 • pozna razliko med tkanino in pletenino;
 • pozna postopek pletenja;
 • pozna vpliv tehnoloških lastnosti pletenine na uporabnost in namembnost;
 • pozna lastnosti in značilnosti pletenin;
 • pozna netkane tekstilije in njihove lastnosti;
 • razume industrijski proces izdelave ploskovnih tekstilij;
 • zna definirati pojem plemenitenje;
 • pozna najpogostejše postopke plemenitenja.

 

Dijak:

 • ugotavlja efekt, ki ga preja tvori na tekstilijah;
 • prepoznava osnovne efekte plemenitenja na tekstilijah;
 • zbira in urejuje mapo s tekstilnimi materiali.

Usnje in krzno

Dijak:

 • pozna vpliv lastnosti na uporabnost;
 • pozna razliko med umetnimi in naravnimi materiali;
 • pozna in upošteva načela ekologije;
 • pozna razlike tehnologije obdelave.

 

Polstenje

Dijak:

 • pozna postopke polstenja;
 • zna povezati postopke polstenja z aktualnimi modnimi kolekcijami ali modnimi dodatki.

 

Dijak:

 • praktično uporablja tehniko polstenja.

Teksturiranje

Dijak:

 • pozna značilnosti tekstur in struktur.

 

Dijak:

 • uporablja likovno-teoretske prvine pri oblikovanju teksture;
 • kreativno in estetsko oblikuje teksturo ali strukturo;
 • inovativno pristopi k iskanju idej za realizacijo;
 • preoblikuje ploskovno tekstilijo po idejni zasnovi;
 • izvaja proces dela od ideje do realizacije.

Vzorčenje

Dijak:

 • pozna princip sestavljanja motiva iz različnega števila elementov;
 • opredeliti načine sestavljanja motiva v vzorec po sistemu ponavljanja;
 • pozna različne tehnike tiskanja na tekstil.

 

Dijak:

 • ustvarja in izbira ustrezne motive glede na vrsto in namen uporabe tekstilije;
 • oblikuje motiv po likovno-teoretskih zakonitostih;
 • preoblikuje motiv na različne načine;
 • uporablja računalniške programe za oblikovanje tekstilnih vzorcev;
 • prenaša izbrani motiv v elektronsko obliko;
 • samostojno nadgradi zasnovane motive s pomočjo programskih orodij za obdelavo točkovne grafike;
 • iz različnega števila elementov sestavi nov motiv;
 • sestavi motiv v vzorec po sistemu ponavljanja;
 • vzorči po likovno-teoretskih zakonitostih;
 • izdela barvne karte in uporablja različne barvne skale;
 • pripravi vzorec za tiskanje na tekstil;
 • pripravi film za razvijanje tiskarskega sita;
 • tiska kolekcijo vzorcev na tekstil;
 • uredi mapo z izdelki in barvnimi kartami.

Zakonitosti oblikovanja kolekcije

Dijak:

 • razume zakonitosti oblikovanja kolekcije tekstilij glede na namen, ciljno skupino in potrebe industrije;
 • zna poimenovati tipične vzorce in določiti njihovo uporabo;
 • razume in pozna vplive vzorcev na optično dojemanje človeškega telesa ter prostora;
 • zna opredeliti razliko med oblačilnimi in dekorativnimi tekstilijami;
 • razume vlogo in pomen celostne podobe kolekcije.

 

Dijak:

 • upošteva estetske kriterije kolekcije;
 • upošteva aktualne modne smernice;
 • kreativno rešuje oblikovalska izhodišča;
 • analizira in določi funkcionalne kriterije kolekcije.

Pomen trendov v tekstilnem oblikovanju

Dijak:

 • razume nastanek modnih trendov in njihove vplive na oblikovanje ploskovnih tekstilij;
 • zna razčleniti, povzeti in uporabljati tekstilne trende pri načrtovanju tekstilij.

 

Kolekcija tekstilij

Dijak:

 • pozna vlogo in pomen kolekcije;
 • zna utemeljiti zakonitosti oblikovanja kolekcije;
 • zna opredeliti namembnost.

 

Dijak:

 • izbira ustrezne tehnološke postopke za realizacijo ideje;
 • kreativno rešuje oblikovalska izhodišča.
MOB3 Oblikuje oblačila.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Moda in kultura oblačenja

Dijak:

 • zna pravilno uporabljati strokovno terminologijo;
 • zna razložiti razloge oblačenja in simbolni pomen oblačil;
 • zna opredeliti vlogo oblačil;
 • zna utemeljiti pojem lepota;
 • zna predstaviti in razložiti različne poglede na lepotni ideal v posameznih kulturnih okoljih;
 • zna opredeliti pojem moda v širšem in ožjem pomenu;
 • zna opisati zgodovinski razvoj mode;
 • zna našteti modna središča;
 • zna razložiti modni ciklus in pomen modnih sezon;
 • zna opredeliti strukturo modne industrije;
 • zna utemeljiti razliko med visoko modo in konfekcijsko proizvodnjo;
 • zna našteti modne sejme;
 • zna predstaviti vpliv medijev in medijskih oseb na kulturo oblačenja;
 • zna definirati antimodo;
 • zna opisati različne subkulture in njihov vpliv na oblačenje.

 

Dijak:

 • uporablja zgodovinske vire in išče podatke o oblačilnem videzu.

Zgodovina oblačenja

Dijak:

 • pozna moški in ženski oblačilni videz civilizacije ob reki Nil;
 • pozna različna ljudstva na območju Mezopotamije in primerjati njihova oblačila;
 • zna opredeliti oblačilni videz miroljubnih prebivalcev Krete;
 • pozna osnovne značilnosti grških oblačil;
 • zna pojasniti prispevek etruščanske kulture in opisati oblačila;
 • pozna moški in ženski oblačilni videz rimskih državljanov;
 • zna utemeljiti vpliv vere na oblačenje v Bizancu in razložiti moška in ženska oblačila na dvoru ter opredeliti temeljna cerkvena in liturgična oblačila;
 • pozna razvoj obrtništva in pojav prvih poklicnih krojačev in čevljarjev v zgodnjem srednjem veku;
 • pozna romanska oblačila;
 • pozna podobnosti med gotsko arhitekturo in oblačili;
 • pozna vlogo viteškega plemstva;
 • zna utemeljiti prve začetke krojenja oblačil in ustanavljanja manufaktur;
 • pozna moški in ženski renesančni oblačilni videz v Italiji, Nemčiji in Španiji;
 • pozna vpliv mušketirjev na oblačilni videz v zgodnjem baroku;
 • zna pojasniti vpliv francoskega dvora Ludvika XIV. na modo;
 • pozna ustanovitev modnega centra in izid prvega modnega časopisa;
 • pozna razkošna oblačila rokokoja v Franciji in umirjeno eleganco v Angliji;
 • pozna različne linije ženskih oblačil 19. stoletja in opredeliti pomene retro stilov;
 • prepozna minimalne spremembe v moškem oblačenju 19. stoletja;
 • pozna posledice industrijske revolucije na izdelavo oblačil.

 

Modni stili 20. stoletja

Dijak:

 • zna opredeli modni stil posameznega desetletja;
 • pozna najvplivnejše osebnosti desetletja in zna opisati njihov način oblačenja;
 • pozna družbene vplive na oblačilno podobo;
 • zna pojasniti vpliv različnih medijev vizualne kulture na oblačilno podobo.

 

Dijak:

 • analizira moška in ženska oblačila, modne dodatke, pokrivala in obutev;
 • predstavi najpomembnejše modne oblikovalce in njihov vpliv na modno podobo posameznega desetletja.

Sejmi, razstave, muzeji mode

Dijak:

 • pozna pomen in vpliv razstav ter sejmov na delo oblikovalcev.

 

Dijak:

 • izbira sejme glede na področje usmerjenosti;
 • išče nove sejme, kjer bi tržil svojo blagovno znamko.

Zakonitosti oblikovanja kolekcije

Dijak:

 • razume zakonitosti oblikovanja kolekcije oblačil za različne ciljne skupine, individualne potrebe in potrebe industrije;
 • razume vlogo in pomen celostne podobe kolekcije;
 • razume pomembnost možnosti realizacije ideje.

 

Dijak:

 • analizira in določa funkcionalne ter konstrukcijske kriterije kolekcije;
 • upošteva estetske kriterije kolekcije;
 • upošteva aktualne modne smernice;
 • kreativno rešuje oblikovalska izhodišča.

Modni trendi

Dijak:

 • razume nastanek modnih trendov in njihove vplive na oblikovanje oblačil;
 • razume vpliv medijev na modne trende.

 

Dijak:

 • povzame in uporablja modne trende pri oblikovanju oblačil.

Blagovna znamka

Dijak:

 • razume pomen blagovne znamke;
 • zna našteti uveljavljene blagovne znamke;
 • pozna bistvene značilnosti posamezne blagovne znamke;
 • zna opredeliti prepoznavnost blagovnih znamk.

 

Dijak:

 • išče logotipe uveljavljenih blagovnih znamk in analizira njihove pripadajoče linije.

Ženske kolekcije

Dijak:

 • pozna značilnosti ženskih oblačil;
 • zna opredeliti namembnost kolekcije.

 

Dijak:

 • analizira izhodišča za kolekcijo;
 • upošteva pravila nastanka kolekcije ženskih oblačil;
 • oblikuje in nariše serijo oblačil, ki sestavljajo kolekcijo;
 • izbira ustrezne materiale;
 • utemelji izhodišče in razvoj nastanka kolekcije;
 • definira in opiše vse detajle na oblačilih;
 • nariše tehnično skico;
 • izdela tehnično skico s pomočjo programskih orodij za izdelavo predmetne grafike;
 • v tehnično skico vnaša zahteve posameznega modela;
 • konstruira in modelira kroj;
 • poišče ustrezne osnovne in pomožne materiale;
 • pravilno polaga krojne dele na tkanino;
 • predvideva vrstni red tehnoloških operacij;
 • rešuje tehnološke probleme, ki nastanejo pri sami izdelavi;
 • praktično realizira zamisel;
 • izdela tehnično dokumentacijo;
 • pripravi predstavitev kolekcije.

Moške kolekcije

Dijak:

 • zna opredeliti namembnost kolekcije.

 

Dijak:

 • analizira značilnosti moških oblačil;
 • upošteva pravila nastanka kolekcije moških oblačil;
 • oblikuje in nariše serijo oblačil, ki sestavljajo kolekcijo;
 • izbira ustrezne materiale;
 • utemelji izhodišče in razvoj nastanka kolekcije;
 • definira in opiše vse detajle na oblačilih;
 • pripravi predstavitev kolekcije.

Otroške in najstniške kolekcije

Dijak:

 • pozna značilnosti otroških oblačil;
 • zna opredeliti namembnost kolekcije;
 • pozna izhodišča za kolekcijo;
 • zna definirati posebnosti in zahteve posamezne starostne skupine.

 

Dijak:

 • upošteva pravila nastanka kolekcije otroških oblačil;
 • oblikuje in nariše serijo oblačil, ki sestavljajo kolekcijo;
 • izbere ustrezne materiale;
 • utemelji izhodišče in razvoj nastanka kolekcije;
 • definira in opiše vse detajle na oblačilih;
 • pripravi predstavitev kolekcije.

Športne kolekcije

Dijak:

 • zna analizirati značilnosti športnih oblačil;
 • pozna namembnost kolekcije;
 • pozna izhodišča za kolekcijo.

 

Dijak:

 • upošteva namen in funkcijo oblačil;
 • oblikuje in nariše serijo oblačil, ki sestavljajo kolekcijo;
 • izbere ustrezne materiale;
 • utemelji izhodišče in razvoj nastanka kolekcije;
 • definira in opiše vse detajle na oblačilih;
 • pripravi predstavitev kolekcije.

Kolekcija iz zgodovine oblačenja

Dijak:

 • s pomočjo strokovnih virov zna analizirati zgodovinska izhodišča;
 • zna analizirati kroje oblačil, materiale, vzorce in izdelavo;
 • zna definirati in opisati dele oblačil.

 

Dijak:

 • izdela modno skico zgodovinskega oblačila;
 • izdela tehnično skico zgodovinskega oblačila;
 • definira in opiše vse detajle na oblačilu;
 • konstruira in modelira posamezne kroje po zgodovinskih principih;
 • poišče ustrezne sodobne osnovne in pomožne materiale;
 • pravilno položi krojne dele na tkanino;
 • pripravi vrstni red tehnoloških operacij;
 • rešuje tehnološke probleme, ki nastanejo pri sami izdelavi;
 • načrtuje posebnosti v izdelavi elementov;
 • izdela tehnično dokumentacijo;
 • opredeli ciljno skupino in analizira njihov način življenja;
 • utemelji namembnost kolekcije;
 • zasnuje, oblikuje in nariše kolekcijo oblačil;
 • zgodovinske ugotovitve vključi v oblikovanje sodobne kolekcije;
 • tehnično skico opremi z natančnimi opisi in ustreznimi materiali.

Kolekcija po modnih smernicah

 

Dijak:

 • samostojno analizira oblikovne in modne trende;
 • upošteva tehnološke novosti v materialih, krojih in izdelavi oblačil;
 • opredeli ciljno skupino in analizira njihov način življenja;
 • utemelji namembnost kolekcije;
 • zasnuje, oblikuje in nariše kolekcijo oblačil za različne priložnosti;
 • tehnično skico opremi z natančnimi opisi in ustreznimi materiali;
 • predvidi posebnosti v izdelavi elementov;
 • utemelji izhodišče in razvoj nastanka kolekcije;
 • definira in opiše vse detajle na oblačilih;
 • izdela tehnično skico izbranega modela;
 • konstruira in modelira kroje;
 • poišče ustrezne osnovne in pomožne materiale;
 • pravilno položi krojne dele na tkanino;
 • pripravi vrstni red tehnoloških operacij;
 • ustvarjalno rešuje tehnološke probleme, ki nastanejo pri sami izdelavi;
 • praktično realizira zamisel;
 • izdela tehnično dokumentacijo;
 • predstavi kolekcijo v elektronski obliki.

Kolekcija za naročnika

 

Dijak:

 • analizira zahteve in želje naročnika;
 • upošteva izhodišča naročnika;
 • upošteva namen in funkcijo;
 • oblikuje in nariše naročeno kolekcijo;
 • izbere ustrezne materiale;
 • utemelji postopek ustvarjanja;
 • ustrezno predstavi kolekcijo in jo uskladi z naročnikom.

Javna predstavitev

Dijak:

 • pozna potek organizacije in izvedbe javne predstavitve;
 • razume zakonitosti sodelovanja s strokovnim timom (frizerji, vizažisti, fotografi, koreografi, režiserji …).

 

Dijak:

 • sodeluje pri pripravi javne predstavitve.
MOB4 Oblikuje modne dodatke iz tekstilij – usnja.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Modni dodatki

Dijak:

 • pozna vrste modnih dodatkov;
 • zna primerjati različne funkcije modnih dodatkov;
 • pozna posamezne modne dodatke.

 

Dijak:

 • zasnuje serijo aktualnih modnih dodatkov;
 • upošteva namembnost in uporabo pri izbiri ustreznih materialov;
 • definira in opiše vse detajle posameznih kosov;
 • utemelji postopek nastanka serije.
MOB5 Ilustrira modno vizijo.

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Modna skica

Dijak:

 • pozna razliko med tehnično in osebno risbo;
 • pozna in razume razliko med naravnim proporcem in disproporcem modne skice.

 

Dijak:

 • nadgradi risbo naravnega sorazmerja v disproporc telesa pri ženski;
 • nariše stilizirane figure v različnih položajih.

Modna ilustracija na računalnik

 

Dijak:

 • nariše oblečene figure s pomočjo programskih orodij za izdelavo predmetne grafike;
 • raziskuje izrazne možnosti programskih orodij pri obdelavi modnih skic.

Integrirane vsebine psihologije

V tem katalogu so vključeni cilji in vsebine psihologije, ki se integrirajo:

Cilji in vsebine psihologije, ki se integrirajo

Temeljni dejavniki razvoja (dednost, okolje, samodejavnost)

Duševni procesi - spoznavni procesi:

Mišljenje

Duševni procesi – čustvovanje in motivacija

Motivacija

Osebnost

Pojmovanje osebnosti

Psihologija dela

Delo in njegove zakonitosti

Delo in delovna uspešnost

Poklicna etika

Op.: Poglavja v kurzivi so izbirna poglavja