SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO

Umetnostna zgodovina

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3. 2006.

VSEBINA

1. Naziv drugega predmeta

2. Izpitni cilji

3. Znanja

4. Izpeljava izpita

5. Ocenjevanje

6. Primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

7. Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami

1. Naziv drugega  predmeta

UMETNOSTNA ZGODOVINA

2. Izpitni cilji

Na izpitu kandidat dokaže, da zna:

3. Znanja

VSEBINE

ZNANJA
DIJAK ZNA:

UČNA IN DELOVNA SREDSTVA

 

Dijak zna:

 

UMETNOST PRAZGODOVINE:

 • Paleolitik
 • Neolitik
 • opredeliti pojem prazgodovine,                              
 • analizirati jamsko slikarstvo  in kiparstvo,
 • poznati značilnosti kultne umetnosti,
 • opredeliti pojem megalitske kulture,
 • prepoznati arhitekturne elemente (menhir, dolmen, kromleh),
 • analizirati  megalitske grobove in svetišča,
 • poznati najpomembnejša prazgodovinska najdišča

 

 • slikovno gradivo,
 • učbenik

Prazgodovina na Slovenskem

 • poznati najpomembnejša prazgodovinska najdišča

EGIPČANSKA UMETNOST
(arhitektura, slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje)

 • opredeliti družbene odnose v starem Egiptu,
 • opredeliti značilnosti tempeljske arhitekture, opredeliti značilnosti in spomenike grobne arhitekture,
 • poznati vsebinske in oblikovne značilnosti egipčanskega sakralnega slikarstva, prepoznati egipčanski kanon,
 • poznati vsebinske in oblikovne značilnosti reliefnega in samostojnega kiparstva, opredeliti estetsko vrednost uporabnih predmetov

 

EGEJSKA UMETNOST:

 • UMETNOST KRETE
 • UMETNOST MIKEN
 • opredeliti pojem egejske umetnosti,
 • analizirati družbene odnose Kretske civilizacije,
 • opredeliti značilnosti kretske arhitekture ( palače),
 • analizirati značilnosti monumentalnega in vaznega slikarstva in kiparstva ter izdelkov oblikovanja,
 • analizirati družbene odnose Mikenske civilizacije, arheoloških odkritij,
 • pojasniti urbanistične značilnosti,
 • opredeliti arhitekturo megarona, grobno arhitekturo,
 • pojasniti posmrtne maske in umetnost oblikovanja uporabnih predmetov

GRŠKA UMETNOST:

 • PREDARHAJSKO IN ARHAJSKO OBDOBJE
 • KLASIČNO OBDOBJE
 • HELENISTIČNO OBDOBJE
 • opredeliti grški polis in družbene ureditve grške antike,
 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti kiparstva,
 • opredeliti in pojasniti vsebinske značilnosti vaznega slikarstva,
 • opredeliti značilnosti tempeljske arhitekture,
 • prepoznati temeljna kiparska dela in kiparje,
 • opredeliti izdelke oblikovanja

ETRUŠČANSKA UMETNOST

 • opredeliti splošne značilnosti arhitekture,
 • opredeliti in pojasniti vsebinske in oblikovne značilnosti kiparstva,
 • pojasniti urbanizem etruščanskega mesta

RIMSKA UMETNOST
(arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, oblikovanje, Rimska umetnost na ozemlju današnje Slovenije)

 • opredeliti in pojasniti značilnosti grobne arhitekture,
 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti kiparstva in stenskega grobnega slikarstva,  
 • opredeliti pojem rimske umetnosti ,
 • analizirati vpliv grške in etruščanske umetnosti,
 • opredeliti in pojasniti arhitekturo, ki je namenjena zabavi, tempeljsko arhitekturo in javno arhitekturo,
 • pojasniti urbanizem in oblikovanje prostora,
 • analizirati novosti v gradbeništvu,
 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti rimskega kiparstva (prostostoječe kiparstvo, reljefno kiparstvo),
 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti pompejanskega slikarstva in mozaika,
 • poznati vlogo oblikovanja uporabnih predmetov, oblačil in nakita,
 • analizirati urbanizem, prepoznati spomenike rimske antike na Slovenskem

STAROKRŠČANSKA UMETNOST

 • analizirati pozno antično družbo,
 • poznati pomen milanskega edikta za razumevanje starokeščanske umetnosti,
 • opredeliti pomen katakomb,
 • pojasniti simboliko v slikarstvu in kiparstvu,
 • pojasniti značilnosti in funkcijo centralne in longitudinalne arhitekture

BIZANTINSKA UMETNOST

 • opredeliti pojem Bizantinske umetnosti,
 • poznati značilnosti bizantinske longitudinalne in centralne arhitekture,
 • analizirati vsebinske in oblikovne značilnosti bizantinskega mozaika in reljefnega kiparstva

ZGODNJI SREDNJI VEK

 • pojasniti družbene   v Evropi v zgodnjem srednjem veku,
 • opredeliti in razložiti značilnosti umetnosti zgodnjega srednjega veka (umetnoobrtni izdelki, knjižno slikarstvo)

ROMANIKA

 • opredeliti in razložiti značilnosti sakralne arhitekture – katedrala, enoladijska cerkev, samostanska arhitektura,
 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti romanskega reljefnega kiparstva in slikarstva

ROMANIKA NA SLOVENSKEM

 • pojasniti pomen samostanskih redov za slovensko romansko umetnost

GOTIKA

 • opredeliti pojem gotike,
 • analizirati in opredeliti značilnosti sakralne gotske arhitekture,
 • predstaviti posamezne spomenike,
 • opredeliti značilnosti prosto stoječega in reliefnega kiparstva,
 • analizirati nove ikonografske motive,
 • opredeliti oblikovne in vsebinske značilnosti gotskega slikarstva s poudarkom na posameznih deželah (Francija vitraž, Italija Giotto)

GOTIKA NA SLOVENSKEM

 • opredeliti in pojasniti značilnosti gotske arhitekture po slovenskih pokrajinah,
 • opredeliti samostansko arhitekturo,
 • prepoznati pomembne spomenike,
 • pojasniti razvoj gotske plastike na poudarku internacionalnega mehkega sloga in prepoznati pomembne spomenike,
 • pojasniti značilnosti in pregled stenskega slikarstva

ZGODNJA RENESANSA

 • opredeliti pojem renesanse,
 • analizirati in opredeliti  značilnosti zgodnje renesanse sakralne in profane arhitekture in prepoznati pomembne spomenike in njihove arhitekte,
 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti kiparstva in poznati vodilne umetnike in njihova dela

VISOKA RENESANSA

 • opredeliti vsebinske in oblikovne značilnosti slikarstva in poznati vodilne umetnike in njihova dela,
 • opredeliti in razložiti značilnosti arhitekture s poudarkom na vodilnih arhitektih,
 • opredeliti in pojasniti oblikovne in vsebinske značilnosti kiparstva na poudarku umetnosti Michelangela,
 • opredeliti in pojasniti vsebinske in oblikovne značilnosti slikarstva in prepoznati najpomembnejše slikarje tega obdobja in njihova dela

RENESANSA NA SEVERU

 • opredeliti in razložiti oblikovne in vsebinske značilnosti slikarstva Nizozemskega in nemškega slikarstva s poudarkom na realizmu in fantazijskih elementov,
 • predstaviti grafično tehniko lesoreza

BAROK

 • opredeliti pojem baroka,
 • analizirati in opredeliti značilnosti sakralne in profane arhitekture in urbanizma,
 • pojasniti povezovanje arhitekture v celoto (baročna palača s parkom),
 • opredeliti in razložiti samostojne plastike in kiparstvo, ki se povezuje z arhitekturo v celoto,
 • analizirati in pojasniti značilnosti iluzionističnega slikarstva,
 • predstaviti značilnosti slikarstva 17. stoletja in pomembne slikarje                                                  predstaviti značilnosti modnega oblikovanja, notranje opreme in umetno obrtnih izdelkov

BAROK NA SLOVENSKEM

 • predstaviti temeljne sakralne in profane arhitekturne spomenike,
 • predstaviti in analizirati izbrane primere samostojne plastike in arhitekturne plastike,
 • predstaviti primere iluzionističnega slikarstva,
 • poznati baročne slikarje in analizirati izbrana dela in Narodne galerije

NEOKLASICIZEM

 • opredeliti pojem neoklasicizem,
 • razložiti značilnosti arhitekture in urbanizma,
 • analizirati vsebinsko in likovno slikarska in kiparska dela

UMETNOST 19. STOLETJA:
(slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, oblikovanje)

 • HISTORICIZEM
 • ROMANTIKA
 • REALIZEM
 • IMPRESIONIZEM
 • POSTIMPRESIONIZEM
 • SECESIJA
 • pojasniti vpliv  industrijske revolucije, znanstvenih odkritij in družbenih sprememb na umetnost,
 • pojasniti pojem historicizem,
 • predstaviti značilnosti izbrane arhitekture in urbanizma,
 • predstaviti značilnosti inženirske arhitekture in vloge novih materialov,
 • predstaviti izbrano arhitekturo art nouveoja in dekorativne elemente,
 • opredeliti pojem romantike,
 • razložiti značilnosti romantičnega, realističnega in impresionističnega slikarstva in predstaviti pomembne umetnike in njihova dela,
 • predstaviti postimpresionizem kot odmik od realizma in poznati umetnike , ki utirajo pot kasnejšemu kubizmu in ekspresionizmu,
 • razumeti vpliv družbenih dogajanj na razvoj oblikovanja,
 • razložiti pomen gibanja Umetnost in obrt za razvoj oblikovanja,
 • analizirati izbrane primere secesijskega   oblikovanja

19. STOLETJE NA SLOVENSKEM:

 • poznati pomembne arhitekturne  spomenike historicizma in secesije,
 • poznati in predstaviti temeljne umetnike in dela romantičnega, bidermajerskega, realističnega in impresionističnega slikarstva v Narodni galeriji,
 • poznati izbrane primere bidermajerskega oblikovanja

20 STOLETJE:
(arhitektura, slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje)

 • FAUVIZEM IN EKSPRESIONIZEM
 • KUBIZEM
 • DADAIZEM IN NADREALIZEM
 • ABSTRAKTNA UMETNOST
 • poznati družbena dogajanja,
 • pojasniti pojem modernizem in avantgarda,
 • razložiti pojem racionalni in organski funkconalizem v arhitekturi,
 • predstaviti šolo Bauhaus in njen pomen za sodobno arhitekturo,
 • poznati prve arhitekte funkcionalizma in izbrano arhitekturo,
 • spoznati vodilne avandgardne smeri,
 • predstaviti značilnosti ob analizi izbranih del in pozna pomembne umetnike,
 • razložiti pojem analitični in sintetični kubizem in pozna pomembne umetnike in izbrana dela
 • razložiti pojma,
 • analizirati izbrano delo in predstaviti umetnike,
 • poznati teorije abstraktne umetnosti in predstaviti pomembne umetnike in izbrana dela,
 • predstaviti idejne smernice oblikovanja v Bauhausu,
 • razložiti delovanje skupine de Stijl,
 • poznati pomembne sodobne oblikovalce

SLOVENSKA UMETNOST 20. STOLETJA

 • predstavi Plečnikovo arhitekturo in urbanizem (Dunajsko, Praško in Ljubljansko obdobje),
 • predstaviti izbrano arhitekturo Vurnika in Fabianija,
 • poznati ljubljansko arhitekturno šolo (Mihevc, Ravnikar),
 • predstaviti značilnosti ekspresionizma in pomembne umetnike ob izbranih delih v Moderni galeriji ,
 • analizirati in razložiti konstruktivistično delo Černigoja,
 • poznati pojem Ljubljanska grafična šola,
 • spoznati slovenske grafike,  
 • predstaviti vodilne slovenske slikarje, kiparje in grafike ob izbranih delih v Moderni galeriji,
 • poznati pomen in delovanje Grafičnega bienala v Ljubljani

4. Izpeljava izpita

Zgradba izpita:

Razmerje med pisnim in ustnim delom je 50 : 50.

4.1 Pisni del izpita

Zajema  sedem sklopov (vsebine vsebujejo pregled izbranih poglavij svetovne, evropske in slovenske umetnosti, pomembnih spomenikov in umetnikov). Vsak sklop je sestavljen iz petih vprašanj, ki so vrednotene po 1 točko. Vsak sklop je tako ovrednoten s petimi točkami, torej je maksimalno število točk 50.

4.2 Ustni del izpita

Ustni del izpita je sestavljen iz 30 izpitnih listkov ( vsebine predstavljajo pregled celotne zgodovine umetnosti, strokovne izraze, analize del). Na vsakem izpitnem listku so 3 vprašanja:
1. Pregledno vprašanje iz evropske umetnosti
2. Vprašanje iz slovenske umetnosti (predstavitev smeri ali analiza izbranega dela)
3. Splošno vprašanje (razlaga strokovnih izrazov, motivov, likovnih tehnik..)
Prvo vprašanje je vrednoteno z 22 točkami, drugo s 14 točkami in tretje s 14 točkami.
Maksimalno število doseženih točk je tako 50.
Nivo znanja :

Na vsakem izpitnem listku predstavlja 2/3 vprašanj višji nivo znanja (2 in 3 taksonomska stopnja), saj dijaki prepoznajo, analizirajo, primerjajo, razlagajo ob slikovnem gradivu.

5. Ocenjevanje

5.1 Merila

Shema zgradbe in vrednotenje pisnega dela izpita


izpitni poli

št. nalog

tipi nalog

vrednotenje posameznih nalog  
(v točkah)

dovoljeni pripomočki

čas reševanja (št. minut)

št. točk
v izpitni poli

1. izpitna pola

  7

7 sklopov vprašanj zajema:
 - pregled umetnostnozgodovinskih obdobij svetovne in slovenske umetnosti
- umetnost posameznih avtorjev
- umetnostno zgodovinsko delo
- aktualne teme
- zgodovino oblikovanj

Šest sklopov je vrednoteno s 7 točkami en sklop z 8 točkami.

     /

90

50

SKUPAJ

 

 

 

50

5.2 Predlog pretvorbe točk v oceno

ŠTEVILČNA OCENA

SKUPNO ŠTEVILO TOČK

odlično (5)

88-100

prav dobro (4)

67-87 

dobro (3)

63-75

zadostno (2)

  50 -62

nezadostno (1)

0-49

6. Primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

6.1 Pisni del izpita

Število točk: 50

6.1.1Prva izpitna pola

PRIMER:

PREPOZNAVANJE GRŠKEGA ANTIČNEGA KIPARSTVA

Slikovno gradivo:
Slika1 – Miron – Metalec diska
Slika 2 – Poliklet – Kopjenosec
Slika3 – Fidia – Relief na Partenonu

1. V katero obdobje Grške antike uvrščate predstavljeno slikovno gradivo? - (1 točka)

2. Kaj je za kiparstvo tega obdobja značilno? (navedite vsaj štiri temeljne značilnosti za pridobitev točke) - (2 točki)

3. Imenujte avtorja in naslov kiparske umetnine predstavljene na sliki 1. - (1 točka)

4. Poimenujte središče umetniškega ustvarjanja vprašanega obdobja - ( 1 točka)

5. Pojasnite pojme:

Kariatida
Metopa
Akropola

Kontrapost

Za točko je potrebno odgovoriti na vsa štiri vprašanja - ( 2 točki)

6.1.2 Ustni del izpita

PRIMER IZPITNEGA LISTKA

1. SLIKARSTVO ZGODNJE RENESANSE V ITALIJI

a. Analizirajte priložena dela in predstavite likovne novosti slikarstva zgodnje renesanse (2 in 3 taksonomska stopnja).
b. Razložite motive priloženih del in predstavite vsebinske novosti slikarstva zgodne renesanse (2 in 3 taksonomska stopnja).
c. Navedite dva umetnika in dve deli na priloženem slikovnem gradivu ( 1 taksonomska enota)
(dijak skupaj lahko doseže 22 točk).   

2. CERKEV NA PTUJSKI GORI

a. Prepoznajte sakralno arhitekturo na slikovnem gradivu, ugotovite v katerem umetnostnozgodovinskem slogu je zgrajena in predstavite arhitekturne značilnosti. (2 in 3 taksonomska enota).
b. Ob priloženem slikovnem gradivu predstavite značilnosti kiparstva v tej cerkvi in navedite slog. ( 2 in 3 taksonomska enota) - ( dijak lahko doseže skupaj 14  točk)

3. RAZLAGA STROKOVNIH IZRAZOV KLASIKA IN NEOKLASICIZEM

a. Razložite strokovne izraza
b. Navedite primer klasičnega dela in primer neoklasicističnega dela ter ju predstavite. ( 2 taksonomska enota) ( dijak lahko doseže skupaj 14 točk)

7. Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.