SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA

PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO

Izdelek in zagovor

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

VSEBINA

1. Naziv četrtega predmeta

2. Izpitni cilji

3. Znanja

4. Načini in oblike izpeljave izpita

5. Ocenjevanje

6. Primeri

7. Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami

1. Naziv četrtega predmeta

Izdelek in zagovor

2. Izpitni cilji

Na izpitu poklicne mature kandidat dokaže, da zna:

3. Znanja

IZDELEK

OPIS IN DIMENZIJE

TEHNOLOŠKE ZAHTEVE
(dovoljeni pripomočki)

Kandidat zna:

oblikovanje vizualij za različne medije

  • določiti oblikovalsko strategijo
  • analitično pristopiti v pripravah
  • delati z viri
  • definirati oblikovalski cilj
  • vrednoti rešitve in določitev kriterijev izbora
  • literatura in viri

 

 

  • metodično in praktično izvedeti prototip vizualnih oblik oz. originala

 

  • AV sredstva (strojna in programska oprema)
  • klasične likovne tehnike

 

  • predstaviti (lastno) kreativno rešitev

 

oblikovanje uporabnega predmeta

  • opredeliti metodo dela in problem

 

  • viri: literatura, internet

 

 

  • oblikovati različne oblikovne izpeljanke

 

  • risarska ročna in računalniško podprta orodja

 

 

  • izbrati in predstaviti ustrezno/e rešitev/ve

 

  • ročna in strojna orodja
  • materiali

oblikovanje kolekcije - izdelka

  • iskati ideje
  • analizirati in uporabiti modne smernice
  • predvideti ustrezne materiale in barvne kombinacije
  • uporaba sodobne informacijske tehnologije
  • strokovna literatura

 

  • izbrati ustrezno oblikovno rešitev kolekcije na podlagi oblikovnih kriterijev (skice, materiali, barve, opis)

 

  • risarski in slikarski pripomočki

 

 

  • idejo ustrezno realizirati do končnega izdelka (tehnične skice, tehnična in tehnološka dokumentacija)

 

  • osnovni in pomožni material za realizacijo izdelka

 

 

  • strokovno in estetsko oblikovati potrebno dokumentacijo

 

  • sodobna informacijska tehnologija
  • pisarniški material

 

  • analizirati izdelek in svoje odločitve strokovno zagovarjati

 

  • priložena dokumentacija in izdelek
  •  

4. Načini in oblike izpeljave izpita

Oblika izpita za četrti predmet poklicne mature je:

Izdelek in zagovor se izpelje po projektni metodi dela.

5. Ocenjevanje

5.1 Načini in oblike ocenjevanja

Pri izdelku in zagovoru se bodo ocenjevala naslednja področja:

 

področje ocenjevanja

delež (%)

1

Iskanje idej in pobud za izdelek v obliki projektnega dela

25

2

načrtovanje – priprava na delo

30

3

izvedba

30

4

zagovor

15

5.2 Merila ocenjevanja

področje ocenjevanja

merila ocenjevanja

število točk

1

Iskanje idej in pobud za izdelek v obliki projektnega dela

strokovnost

10

izvirnost

7

dokumentacija

8

2

Načrtovanje – priprava na delo

strokovnost

10

izvirnost

10

varčnost

10

3

Izvedba

uporabnost

10

strokovnost

10

Estetski videz

10

4

zagovor

komuniciranje - predstavitev

5

dokumentacija

10

SKUPAJ

100

5.3 Predlog pretvorbe točk v oceno

ŠTEVILČNA OCENA

SKUPNO ŠTEVILO TOČK

odlično (5)

89 – 100

prav dobro (4)

76 – 88

dobro (3)

63 – 75

zadostno (2)

50 – 62

nezadostno (1)

0 – 49

6. Primeri

6.1 Primeri izdelka

6.1.1 Grafično oblikovanje

Temo projektne naloge kandidat izbira med razpisanimi. Možne teme so tudi:

6.1.2 Oblikovanje uporabnih predmetov

Temo projektne naloge kandidat izbira med razpisanimi. Možne teme so tudi:

Sedenje (opredelitev za eno vrsto sedenja: delovno okolje, jedilnica, počitek, otroci...).
Svetilo (opredelitev za eno vrsto svetila: okrasna, družina svetil, delovna luč, svetila eksterierja...).
Stojalo za ... (opredelitev za eno vrsto: glasba – note, instrumenti, mikrofon, stanovanje – časniki, obleka – vse za jutri..., eksterier – kolesa, ulični prodajalci ...),
Torba za ...(različni uporabniki, različne vsebine, - oblikovalci, šolarji, izletniki, mestni popotniki, morje ...).
Na kolesih (različni predmeti in objekti, ki se premikajo s pomočjo koles: npr: pohištvo, športni pripomočki, različna stojala, kovčki, ...).
Prijem (predmeti povezani z uporabnikovo roko. Kot so na primer: kljuke vrat, krmilbni deli vozil,gospodinjski pripomočki, različna ročna orodja itd.).

Teme so predstavljene tako, da ne ovirajo ustvarjalnosti in uporabe domišlije.
Mentor lahko v dogovoru s kandidatom razpiše še druge teme.

6.1.3 Modno oblikovanje

Temo projektne naloge kandidat izbira med razpisanimi. Možne teme so tudi:

6.2 Primeri ocenjevanja izdelkov

področje ocenjevanja

merila ocenjevanja

število točk

Doseženo število točk

1

Iskanje idej in pobud za izdelek v obliki projektnega dela

strokovnost

10

 

izvirnost

7

 

dokumentacija

8

 

2

Načrtovanje – priprava na delo

strokovnost

10

 

izvirnost

10

 

varčnost

10

 

3

Izvedba

uporabnost

10

 

strokovnost

10

 

Estetski videz

10

 

4

zagovor

komuniciranje - predstavitev

5

 

dokumentacija

10

 

SKUPAJ

100

 

7. Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.