SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: tehnik mehatronike

Naziv poklicne izobrazbe: tehnik / tehnica mehatronike

Trajanje izobraževanja: štiri leta (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

Cilji izobraževalnega programa

Dijaki poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Tehniško komuniciranje

Ustno, projektno delo, delovna poročila

Tehnološki procesi

Ustno, projektno delo, delovna poročila

Mehatronika

Ustno, projektno delo, delovna poročila

Informacijski sistemi

Ustno, projektno delo, delovna poročila

Krmilno-regulacijski sistemi

Ustno, projektno delo, delovna poročila

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napreduje, kdor je ob koncu šolskega leta dosegel pozitiven splošni učni uspeh.

Pogoji za dokončanje
Pogoj za dokončanje izobraževanja je opravljena poklicna matura.

Vsebina poklicne mature

Obvezni del:

Izbirni del: