B. POSEBNI DEL

Predmetnik: Tehnik mehatronike / SSI

P R E D M E T I

SKUPNO
število ur  in tednov

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

476

Tuji jezik

408

Matematika

408

Umetnost

68

Zgodovina

68

Geografija

68

Sociologija

68

Fizika

136

Kemija

68

Športna vzgoja

340

Skupaj A

2108

 

B – Strokovni vsebinski sklopi*

 

Tehniško komuniciranje

170

Tehnološki procesi

170

Mehatronika

714

Informacijski sistemi

340

Krmilno-regulacijski sistemi

510

Skupaj B**

1904

C – Praktično izobraževanje v delovnem procesu***

Praktično izobraževanje v delovnem procesu

152

 D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

352

E – Odprti kurikulum****

Na ravni šole

476

 

Skupno število ur pouka (A+B+E)

4488

Skupno število  ur izobraževanja (A+B+C+D+E)

4992

 

 

Število tednov pouka v šoli

135

Število tednov praktičnega  izobraževanja v delovnem procesu

4

Število  tednov interesnih dejavnosti

11

Skupno število tednov izobraževanja

150

Pojasnila k predmetniku:
* Z integriranimi vsebinami  informatike.
** Od tega 486 ur praktičnega pouka.
*** Šola pripravi program praktičnega izobraževanja v delovnem procesu.
**** Od tega šola nameni najmanj 68 ur družboslovju.
Največje tedensko število ur pouka je 33.

VSEBINSKI SKLOPI

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI IN POKLICNE KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

 

 

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

 

TK1

Upoštevanje pravil, predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.

osnovni
nivo

 

 

TK2

Uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov.

osnovni
nivo

 

 

TK3

Spoznavanje in razvijanje organizacijske kulture na delovnem mestu, v delovnem okolju in pri projektnem delu.

 

rutinski nivo

 

 

TEHNOLOŠKI PROCESI  

TP1

Tehnologija v tehnoloških procesih.

osnovni
nivo

 

 

TP2

Poznavanje konceptov  organizacije dela in organizacijskih struktur.

osnovni
nivo

 

 

TP3

Poznavanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih.

 

rutinski nivo

 

TP4

Avtomatizirani tehnološki  procesi.

 

rutinski nivo

 

TP5

Vzdrževanje tehnoloških sistemov.

   

napredni nivo

 

MEHATRONIKA

 

ME1

Poznavanje zgradbe in delovanja elementov električnega kroga, elektronskih elementov ter elektronskih sklopov.

osnovni
nivo

   

ME2

Določanje obremenitev in nosilnosti  konstrukcijskih elementov.

osnovni
nivo

   

ME3

Poznavanje zgradbe in delovanja pnevmatičnih ter hidravličnih elementov oziroma sistemov.

 

rutinski nivo

 

ME4

Poznavanje zgradbe in delovanja mehanskih elementov oziroma  sklopov.

 

rutinski nivo

 

ME5

Poznavanje zgradbe in delovanja električnih strojev oziroma naprav.

 

rutinski nivo

 

ME6

Gradnja mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov.

   

napredni nivo

ME7

Diagnosticiranje napak in popravila mehatronskih sistemov.

   

napredni nivo

ME8

Osnove robotskih sistemov.

   

napredni nivo

 

Informacijski sistemi

 

IS1

Uporaba standardne računalniške strojne in programske opreme.

osnovni nivo

 

 

IS2

Osnove programskih jezikov.

 

rutinski nivo

 

IS3

Povezovanje informacijskega sistema s tehnološkim procesom.

 

rutinski nivo

 

IS4

Vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s tehnološkimi procesi.

 

 

napredni nivo

 

KRMILNO - REGULACIJSKI SISTEMI

 

KR1

Poznavanje in razumevanje osnov krmiljenja in regulacij.

osnovni nivo

 

 

KR2

Digitalne tehnike.

osnovni nivo

 

 

KR3

Mikrokontroler in PLC krmilnik.

 

rutinski nivo

 

KR4

Uporaba in preverjanje elementov senzorike.

 

rutinski nivo

 

KR5

Pnevmatična krmilja.

 

rutinski nivo

 

KR6

Hidravlična krmilja.

 

rutinski nivo

 

KR7

Zaprtozančne regulacije.

 

 

napredni nivo

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta oziroma vsebinskega sklopa

Predmet  oziroma vsebinski sklop (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba fizike

laborant

srednja ali srednja strokovna  izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja  

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba kemije

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali druge predmete kemijskega  predmetnega področja  

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Tehniško komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike, fizike ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike ali mehatronike

VS: Tehnološki procesi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike ali mehatronike

VS:  Mehatronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike ali mehatronike

VS:  Informacijski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike ali mehatronike

VS: Krmilno regulacijski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike ali mehatronike