SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK MEHATRONIKE

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

INFORMACIJSKI SISTEMI

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Dijak:

Poklicne kompetence

OZNAKA

Informacijski sistemi

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

 

POKLICNE KOMPETENCE

OSNOVNI NIVO

RUTINSKI NIVO

NAPREDNI NIVO

IS1

Uporaba standardne računalniške strojne in programske opreme

osnovni nivo

 

 

IS2

Osnove programskih jezikov

 

rutinski nivo  

 

IS3

Povezovanje informacijskega sistema s tehnološkim procesom

 

rutinski nivo

 

IS4

Vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s tehnološkimi procesi

 

 

 napredni nivo

Operativni cilji

IS1 - Uporaba standardne računalniške strojne in programske opreme

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • pozna različno programsko opremo, kot so urejevalniki besedil, tabele, baze podatkov, programi za elektronsko pošto,
 • pozna posledice napačne uporabe programske opreme,
 • pozna različne operacije nad datotekami in mapami.

Dijak:

 • uporablja urejevalnik besedil,
 • uporablja programe za delo s preglednicami,
 • izdela in izvede predstavitve s pomočjo PC,
 • prenaša podatke med različnimi programi,
 • uporablja program za delo z elektronsko pošto.

IS2 - Osnove programskih jezikov

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • pozna pomen programiranja,
 • našteje različne programske jezike in razlike med njimi,
 • pozna sodobna programska orodja in orodja za hiter razvoj programov (IDE),
 • zna razhroščevati napisan program,
 • spozna osnove prevajalnikov,
 • spozna osnove operacijskih sistemov za računalnike.

Dijak:

 • napiše algoritem za rešitev podanega problema,
 • s pomočjo algoritma napiše preprost program v izbranem jeziku,
 • napiše preprosto aplikacijo, ki teče na osebnem računalniku v izbranem jeziku,
 • prevede in izvede preveden program,
 • izvede program po korakih in spremlja vrednosti posameznih spremenljivk,
 • napiše enostaven program za mikrokontroler v izbranem jeziku,
 • uporabi emulator izbranega mikrokontrolerja,
 • napiše preprost program za mikrokontroler (operacijski sistem), ki omogoča zajemanje meritev v realnem času in izvajanje preprostih ukazov, ki jih izberemo s tipkami.

IS3 - Povezovanje informacijskega sistema s tehnološkim procesom

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • loči med serijskim in paralelnim prenosom podatkov,
 • loči med različnimi prenosnimi mediji,
 • razume pomen skupne rabe mrežnih sredstev,
 • pozna principe naslavljanja v omrežju
 • prepozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja ter uporabi protokol,
 • prepozna različne priključke in aktivno omrežno opremo (stikalo, razdelilec …).

Dijak:

 • poveže različne informacijske naprave v omrežje (LAN, WLAN …),
 • uporabi različne standardne protokole za prenos podatkov (RS232, USB, IIC, CAN …),
 • nastavi komunikacijske parametre za prenos podatkov med strojem in PC računalnikom,
 • uporabi SW-orodja in aplikativne rešitve za komunikacijo/ povezovanje krmilnikov na strežnik,
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem možnem času,
 • spremlja pojavljanje posameznih napak pri komunikaciji IS s PP.

IS4 - Vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s tehnološkimi procesi

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • razume, kako se podatki prenašajo po omrežju,
 • pozna omrežne protokole,
 • pozna različne načine (programske in strojne) za ugotavljanje napak na omrežnih povezavah,
 • razume pomen vzdrževanja aplikacije na ravni povezav med krmilnikom in strežnikom.

Dijak:

 • vzdržuje, spremlja, posodablja in razširja komponente informacijskega in komunikacijskega sistema,
 • priključuje naprave na računalniški sistem,
 • namesti gonilnike za priključene naprave,
 • nastavi parametre za dostop do naprave,
 • namesti aplikacije za uporabo in krmiljenje naprav,
 • uporablja programska in strojna orodja za ugotavljanje in odpravo napak v delovanju naprave in omrežja,
 • uporablja orodja za spremljanje dogajanja na priključenih napravah,
 • programsko nadgrajuje obstoječi informacijski sistem,
 • zamenja nedelujočo omrežno komponento z novo.