SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK MEHATRONIKE

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

TEHNOLOŠKI PROCESI

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Dijak:

Poklicne kompetence

OZNAKA

TEHNOLOŠKI PROCESI

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

 

POKLICNE KOMPETENCE

OSNOVNI NIVO

RUTINSKI NIVO

NAPREDNI NIVO

TP1

Tehnologija v tehnoloških procesih

 osnovni nivo

 

 

TP2

Poznavanje konceptov organizacije dela in organizacijskih struktur

 osnovni nivo

 

 

TP3

Poznavanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih

 

rutinski nivo  

 

TP4

Avtomatizirani tehnološki  procesi

 

rutinski nivo

 

TP5

Vzdrževanje tehnoloških sistemov

 

 

napredni nivo

Operativni cilji

TP1- Tehnologija v tehnoloških procesih

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • razloži osnove metrologije (definicijo merjenja in reference, princip merilnega instrumenta in umerjanja, merilno metodo in pogreške, merilne dajalnike mehanskih procesnih veličin ),
 • razloži osnovne postopke obdelave z odvzemanjem s premočrtnimi in krožnimi gibi (vrtanje, rezanje navojev, struženje, frezanje in brušenje) in brez odvzemanja materiala (litje, kovanje, vlek, valjanje),
 • loči med osnovnimi postopki spajanja materialov (varjenje, kovanje, kovičenje, trdo in mehko spajkanje, lepljenje),
 • opiše in razloži postopke toplotne obdelave, kaljenje, žarjenje, popuščanje, cementiranje, utrjevanje, staranje ...,
 • primerja in opiše postopke površinske zaščite, kovinske in galvanske zaščite, platiniranja, emajliranja, naprševanja, oljnih in barvnih premazov, gumiranja.

Dijak:

 • poveže predznanje in nove informacije z vidika natančnega razumevanja delovanja strojev in naprav v avtomatiziranih linijah, tehniških rešitev, uporabljenih materialov in elementov,
 • pravilno uporabi strokovno terminologijo,
 • poišče inovativne pristope v osebni organiziranosti, opredeli in realno vrednoti po izbranih kriterijih,
 • razumsko sprejema in razvija organizacijske in komunikacijske veščine, išče optimalne rešitve in sprejema odgovornost za svoje in skupinsko delo,
 • dosledno upošteva pravilno rabo orodja in naprav, še posebej pa merilnih instrumentov in pripomočkov,
 • pred začetkom dela zahteva in pregleda tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev tako v maternem kot v tujem jeziku,
 • vzdržuje in stalno kontrolira kvaliteto svojih storitev,
 • je previden pri delu z nevarnimi snovmi in materiali ter odgovoren do življenjskega prostora in okolja zaradi različnih emisij ne glede na koncentracijo in škodljivost,
 • dosledno upošteva in uporabi zakon o varnosti in zdravju pri delu.

TP2 - Poznavanje konceptov organizacije dela in organizacijskih struktur

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • našteje osnovne procese (procesni, tehnološki in poslovni nivo),  
 • definira tehnološki proces na nivoju stroja, naprave, proizvodne linije, celotnega podjetja ter opiše osnovne zakonitosti tehnoloških procesov: zvezni, sekvenčni, šaržni, diskretni,
 • našteje nekaj sistemov za obvladovanje procesov in sistemov za zagotavljanje kakovosti,
 • našteje in opiše na primeru materialni, energijski in informacijski tok,
 • našteje posamezne funkcije v poslovnem procesu: organiziranje, planiranje, nadziranje in vodenje v proizvodnem procesu in gospodarske pojme, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju,
 • opiše vrednostno verigo (dodana vrednost), usmerjenost procesov končnim uporabnikom (usmerjenost h kupcu, tržni koncepti),
 • našteje pravila in prednosti timskega dela.

Dijak:

 • loči in pravilno uporabi različne pojme v povezavi z različnimi procesi,
 • izbere procesne spremenljivke in določi njihov pomen za zagotavljanje vodljivosti in kakovosti procesov,
 • sledi in analizira posamezne materialne, energijske in informacijske toke,
 • razume in poveže zahteve za načrtovanje in vodenje procesov (interdisciplinarnost, prepletanje fizičnih, tehnoloških in poslovnih procesov, logistika – transport polizdelkov, izdelkov, materiala, odpadih produktov ...),
 • dodeli logične naloge ali funkcije enotam poslovnega procesa in smiselno uporabi gospodarske pojme pri posameznih elementih poslovnega procesa,
 • prepozna vloge in aktivno spreminja pogoje za timsko delo.

TP3 - Poznavanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • našteje prednosti in omejitve pri uporabi informacijskih tehnologij,
 • razloži pomen kompetenc in odgovornosti, sistematično spremlja dogodke, posege, spremembe, pripravo in ažuriranje podatkovnih baz o nabavah, servisih, posegih, spremembah ...,
 • razume povezave med tehnološkim IS in poslovnim IS (za spremljanje stanja zalog, spremljanje delovnih nalogov, terminski plani, naslavljanje posameznih informacij po pomenu in namenu za spremljanje stroškov in ekonomičnosti proizvodnega procesa …),
 • opiše vlogo in pomen PLK v tehnoloških procesih za krmiljenje in nadzor delovanja stroja, diagnostiko napak, javljanje zastojev, povezovanje strojev z informacijskim sistemom,
 • našteje prednosti (in slabosti) uporabe vizualizacije, avtomatizacije in SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition),
 • sistematično dopolnjuje strokovno terminologijo,
 • poišče in izbere vire in podatke ter pri tem uporabi informacijsko tehnologijo (za učinkovito iskanje, zbiranje, posredovanje in obdelavo virov in podatkov),
 • razvije ustrezen odnos do poslovnih in tehniških informacij ter industrijske lastnine.

Dijak:

 • poišče razlike med programskimi orodji in definira minimalne zahteve za posamezno programsko orodje,
 • uporabi tehnološki informacijski sitem (npr. Manufacturing Execution System - materialno poslovanje, nabava materiala, delovni nalogi, načrtovanje proizvodnje, spremljanje kakovosti, spremljanje učinkovitosti strojev in naprav …),
 • pripravi ali le predlaga razširitev nabora informacij za podatkovno bazo z argumenti za natančno določen cilj,
 • analizira zbrane podatke in predstavi rezultate,
 • zbira in posreduje ustrezne dokumente z zahtevanimi podatki iz tehnoloških in poslovnih procesov (plani, poročila, nalogi, stroški …),
 • predlaga vključitev, razširitev funkcij PLK v proizvodnem procesu,
 • pravilno uporabi strokovne termine s področja informacijskih sistemov,
 • uporablja informacijsko tehnologijo za predstavitve rezultatov dela in drugih informacij,
 • razvija lastno organiziranost dokumentacije, sledljivosti in evidenc v skladu z metodologijo arhiviranja v podjetju.

TP4 - Avtomatizirani tehnološki procesi

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • opiše in razloži zgradbo strojev, naprav in robotov v avtomatiziranih tehnoloških linijah,
 • opiše vrste razmestitev (lay out), prednosti in slabosti določene razmestitve, zahteve za uravnoteženje proizvodne linije,
 • sistematično pristopa k prebiranju navodil proizvajalcev o delovanju strojev, naprav in robotov ter napiše skrajšana navodila za delo,
 • opiše in skicira delovni prostor industrijske robotske roke (v nadaljevanju robota),
 • loči med notranjimi in zunanjimi koordinatami robota in opiše razliko v gibanju robota pri uporabi notranjih in zunanjih koordinat,
 • loči med referenčnim in baznim koordinatnim sistemom robota, med koordinatnim sistemom orodja robota in med koordinatnim sistemom delovne naloge robota ter opiše in razloži prednosti uporabe različnih koordinatnih sistemov,
 • pozna ukaze za gibanje robota (po sklepih, od točke do točke in zvezna gibanja: gibanje po premici in gibanje po krožnem loku - krožnici) in orodje robota,
 • pozna problem singularnosti v zunanjih koordinatah,
 • spozna razna orodja industrijskih robotov (prijemala, varilne pištole ipd.),
 • spozna tipične aplikacije industrijskih robotov (manipulacija predmetov, varjenje, ipd.).

Dijak:

 • pri strokovnem delu pazi na pravilno rabo strokovnih terminov,
 • uporabi tehnična, delovna in druga navodila ter predpise proizvajalcev v maternem in tujem jeziku,
 • določi lego koordinatnega sistema na CNC stroju,
 • prednastavi orodja CNC strojev,
 • pripravi predloge za izboljšave v tehnoloških procesih,
 • nadzira CNC stroje z računalnikom,
 • preverja pravilno uporabo orodja in naprav za izvajanje posameznih nalog,
 • sproti preverja in zagotavlja kvaliteto opravljene storitve, kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela,
 • dosledno dela na predpisan način s škodljivimi snovmi in emisijami,
 • upošteva zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • napiše enostavnejši program za CNC obdelovalne stroje,
 • analizira, simulira in izdela korekcijo programa za CNC stroj,
 • uporabi orodja za kontrolo kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja,
 • na osnovi analize delovanja stroja določi nekatere vrste podatkov o stanju za ročno ali avtomatsko zajemanje v tehnološki IS (izdela obrazce za presojo, obrazce za zajemanje podatkov o zastoju stroja, servisnih posegih, obrazce za vodenje sprememb na strojih, posredovanje informacij in drugo statistiko),
 • na osnovi znanega delovnega prostora robota predvidi postavitev oziroma organizacijo robotske celice, s katero bo možna izvedba delovne naloge,
 • pozna lego baznega koordinatnega sistema robota in izhodiščni položaj industrijske robotske roke (v nadaljevanju robota),
 • pri programiranju robota uporabi postopek učenja robota in po potrebi gibanje po različnih koordinatah robota,
 • zaobide singularne točke robota,
 • zamenja orodje robota in nastavi nove parametre orodja,
 • napiše enostavnejši program za robota,
 • testno izvede program za robota, analizira napake v programu in jih odpravi,
 • vključi robota (napravo in program) v robotsko celico ali linijo.

TP5 - Vzdrževanje tehnoloških sistemov

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • razloži pomen vzdrževanja kot pomemben podproces proizvodnega procesa,
 • razume pomen preventivnega vzdrževanja na tehnološki proces,
 • opiše osnovne koncepte vzdrževanja (kurativno, preventivno in vzdrževanje po stanju),
 • našteje in opiše glavne naloge pri vzdrževanju (čiščenje, osnovno vzdrževanje, dosledno izpolnjevanju dnevnikov),
 • razloži in dokaže pomen preventivnega vzdrževanja - menjave rezervnih delov,
 • poišče, razume in upošteva standarde in sisteme za zagotavljanje kakovosti.

Dijak:

 • izbere originalne in nadomestne dele iz priročnikov in druge strokovne literature,
 • spreminja organizacijo dela za zagotavljanje učinkovitejšega preventivnega vzdrževanja,
 • razume strokovno literaturo, navodila, zakone pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter predpise s področja ekologije,
 • izvede predpisana dela s področja preventivnega vzdrževanja (čiščenje, mazanje, poslušanje in opazovanje …),
 • izvede postopke pregledov in vzdrževanja naprav, strojev, pripomočkov in orodja redno, natančno in dosledno po načrtu,
 • naredi načrt z navodili za izvajanje preventivnega vzdrževanja,
 • izbere originalen ali ustrezen nadomesten del iz katalogov,
 • vzdržuje in servisira enostavnejše procesne in krmilne naprave.