SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK MEHATRONIKE

KATALOG ZNANJA

IME VSEBINSKEGA SKLOPA

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

Usmerjevalni cilji

Dijak:

Poklicne kompetence

OZNAKA

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENCE

POKLICNE KOMPETENCE

OSNOVNI NIVO

RUTINSKI NIVO

NAPREDNI NIVO

TK1

Upoštevanje pravil, predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja

osnovni nivo  

 

 

TK2

Uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov

osnovni nivo

 

 

TK3

Spoznavanje in razvijanje organizacijske kulture na delovnem mestu, v delovnem okolju in pri projektnem delu

 

rutinski nivo

 

Operativni cilji

TK1 - Upoštevanje pravil, predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • pozna temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
 • razume, kaj je ocena tveganja in njen pomen,
 • pozna splošne varnostne ukrepe,
 • pozna pomen opozorilnih znakov,
 • pozna ukrepe celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja,
 • pozna urejenost področja varnosti in zdravja pri delu s standardi,
 • razume in posreduje strokovne informacije,
 • pozna vplive na okolje in utemeljuje pomen varstva okolja.

Dijak:

 • upošteva temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
 • opravi izpit iz varstva pri delu,
 • upošteva opozorilne znake,
 • varuje okolje na delovnem mestu,
 • upošteva postopke za ločeno zbiranje in transportiranje odpadkov,
 • posreduje strokovne informacije.

TK2 - Uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • razume osnovne elemente tehniških risb,
 • uporablja računalnik za parametrično risanje v ravnini,
 • ločuje znake za navedbo stanja površin,
 • pozna pomen toleranc in ujemov,
 • razume enostavne mehanske in električne blok sheme,
 • pripravlja tehniško dokumentacijo,
 • razume pomen standardizacije,
 • razume enostavna strokovna navodila v tujem jeziku.

Dijak:

 • riše predmete v različnih projekcijah in prerezih,
 • kotira narisan predmet,
 • upošteva znake za navedbo stanja površin pri obdelavi,
 • uporablja priročnike, tabele, standarde …,
 • bere in riše različne vrste risb in načrtov,
 • uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter njeno implementacijo v izobraževanju in učenju,
 • uporablja programsko opremo za izdelavo dokumentacije,
 • arhivira dokumentacijo, programsko opremo in podatke.

TK3 – Spoznavanje in razvijanje organizacijske kulture na delovnem mestu, v delovnem okolju in pri projektnem delu

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

 • razume zgodovinski razvoj organizacije dela,
 • pozna vpliva dela na razvoj človeka,
 • razume pomen zagotavljanja urejenega delovnega mesta in delovnega okolja,
 • razume pomen interne naročilnice, sprejemnice, izdajnice, delovnega naloga, delovnih, tehnoloških navodil, strukturnih sestavnic, konstrukcijskih načrtov,
 • razume odnose in vlogo posameznika pri skupinskem delu in v timu,
 • pozna ekološke vplive delovnega procesa na okolje.

Dijak:

 • razvija odnos do kupcev, strank …,
 • načrtuje aktivnosti v projektnem delu in sprejema naloge in odgovornosti,
 • se prilagaja timu,
 • išče in sprejema konsenz,
 • aktivno deluje v skupini in v timu,
 • sprejema odgovornost za načrtovane naloge,
 • uporablja vire podatkov (zbiranje, uporaba in posredovanje podatkov),
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog (igra vlog).