SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program:TEHNIK MEHATRONIKE

PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji 31.3.2006

VSEBINA

1. Naziv četrtega predmeta

2. Izpitni cilji

3. Znanja

4. Načini in oblike izpeljave izpita

5. Ocenjevanje

6. Primeri

7. Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami


1. Naziv četrtega predmeta

Izdelek oziroma storitev in zagovor

2. Izpitni cilji

Na izpitu poklicne mature kandidat dokaže, da:

3. Znanja

Izdelek oz. storitev z zagovorom

Kandidat:

Tehnološke zahteve* (dovoljeni pripomočki)

INFORMACIJSKI SISTEMI

 • razhrošči napisan program, izvaja program po korakih in spremlja vrednosti posameznih spremenljivk,
 • poveže različne informacijske naprave v omrežje (LAN, WLAN …),
 • priključi naprave na računalniški sistem,
 • nastavi komunikacijske parametre za prenos podatkov med strojem in PC računalnikom,
 • namesti gonilnike za priključene naprave,
 • uporablja programska in strojna orodja za ugotavljanje in odpravo napak v delovanju naprave in omrežja,
 • programsko nadgradi obstoječi informacijski sistem,
 • zamenja nedelujočo omrežno komponento z novo.
 

KRMILNO – REGULACIJSKI SISTEMI

 • priključi in zažene različne vrste motorjev,
 • nastavi in uporabi zaščitne krmilne elemente (zaščitna stikala),
 • analizira delovanje sekvenčnih vezij (analiza logičnih vezij),
 • uporabi ukaze mikrokontrolerja za zgraditev krajšega programa,
 • priključi in nastavi inteligentne senzorje,
 • izvede zamenjave in nastavitve naprav avtomatske identifikacije objektov (video kamere, avtomatske tiskalnike/čitalce, bar kode, enote radio frekvenčne identifikacije, lokalne aplikacijske nastavitve ročnih RF čitalcev …),
 • krmili pnevmatični cilinder v odvisnosti od položaja in časa,
 • uporabi metode za krmiljenje dveh cilindrov (VDMA, kaskadna, koračna),
 • poveže osnovne elemente elektro-pnevmatičnega krmilja,
 • uporabi EP vezja za krmiljenje cilindrov,
 • uporabi PLC v pnevmatičnih krmiljih,
 • diagnosticira in odpravi napake EP krmilij,
 • nastavi hitrosti hidravličnih cilindrov,
 • uporabi principe sinhronizacije gibanja cilindrov,
 • uporabi PLC v hidravličnih krmiljih,
 • diagnosticira in odpravi napake v hidravličnih krmiljih,
 • določi in nastavi parametre PID regulatorja,
 • uporabi in programira digitalni regulator,
 • prilagodi parametre regulatorja v končni aplikaciji,
 • uporabi enostavne adaptivne regulacije,
 

MEHATRONIKA

 • izdela osnovne inštalacijske stike,
 • izdela enosmerni ojačevalnik,
 • preveri delovanje usmerniškega in razsmerniškega vezja in
 • ga pravilno priključi,
 • nastavi osnovne parametre servo in koračnega motorja in
 • ga pravilno priključi,
 • načrtuje preproste mehatronske sklope,
 • izvede montažo mehatronskih sklopov (vodil, pogonskih strojev, pozicionirnih sistemov, merilnih sistemov, sistemov vodenja),
 • izvede enostavne nastavitve novega stroja,
 • izvede razgradnjo stroja in pripravi elemente za reciklažo v skladu z ekološkimi zahtevami,
 • zamenja okvarjen mehatronski sklop (elemente za zvezo, ležaje, sklopke, elemente gonil, pnevmatične, hidravlične in elektronske elemente sistemov vodenja),
 • odkrije vzroke okvar,
 • izvede funkcionalni preizkus zamenjanega dela in celotnega stroja po popravilu,
 

TEHNOLOŠKI PROCESI

 • poveže stroje z informacijskim sistemom,
 • vrtanje, rezanje navojev, struženje, frezanje in brušenje (litje, kovanje, vlek, valjanje),
 • varjenje, kovanje,  kovičenje, trdo in mehko spajkanje, lepljenje,
 • toplotne obdelave, kaljenje, žarjenje, popuščanje, cementiranje, utrjevanje, staranje ...,
 • določi lego koordinatnega sistema na CNC stroju,
 • analizira, simulira in izdela korekcijo programa za CNC stroj,
 • prednastavi orodja CNC strojev
 • pripravi predloge za izboljšave v tehnoloških procesih,
 • napiše navodila za preventivno vzdrževanje in izdela načrt za njegovo izvajanje.
 

* Tehnološke zahteve so odvisne od posameznih izdelkov oziroma storitev.

OPOMBA:
Navedeni opisi so le nabor opisov, ki praviloma niso zahtevani pri vsakem izdelku ali storitvi. Natančni opisi in zahteve so definirani za vsak razpisan izdelek ali storitev, ki jih potrdi in objavi šolski izpitni odbor.

4. Načini in oblike izpeljave izpita

Oblika izpita za četrti predmet poklicne mature je:
Izdelek oz. storitev z zagovorom se izpelje po projektni metodi dela.

5. Ocenjevanje

5.1 Načini in oblike ocenjevanja

Pri izdelku oz. storitvi z zagovorom se bodo ocenjevala naslednja področja:

Področje ocenjevanja

Delež (%)

1

Iskanje idej in pobud za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela

20

2

Načrtovanje – priprava na delo

20

3

Izvedba

30

4

Zagovor

30

5.2 Merila ocenjevanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Število točk

1

Izvirnost

10

Uporabnost

10

2

Načrtovanje obravnavane teme

10

Uporaba različne literature

5

Uporaba ustreznih metod dela

5

3

Tehnična izvedba naloge

10

Estetska oblikovanost naloge

10

Dokumentacija

10

4

Predstavitev naloge

10

Uporaba različnih pripomočkov

5

Suvereni odgovori v diskusiji

10

Uporaba knjižne norme

5

SKUPAJ

 

100 točk

5.3 Predlog pretvorbe točk v ocen

Številčna ocena

Skupno število točk

odlično (5)

90 - 100

prav dobro (4)

77 - 89

dobro (3)

63 - 76

zadostno (2)

50 - 62

nezadostno (1)

0 - 49

6. Primeri

6.1 Primeri izdelka

6.1.1 Besedilo naloge:

Izdelava koordinatnega rezalnega stroja za razrez stiropora
Stroj omogoča razrez stiropornih plošč, debeline do 2 cm in velikosti 20 cm x 20 cm. Rezanje je izvedeno z rezalno žico, ki je ogreta na primerno temperaturo. Pogoni so lahko narejeni s koračnimi ali servo motorji, krmiljenje stroja je s PLK ali osebnim računalnikom.
Izdelati je potrebno projektno nalogo, ki vsebuje:

Nalogo sestavlja fizični izdelek in dokumentacija v pisni obliki in obliki, primerni za predstavitev na spletu.

6.1.2 Postopek izdelave naloge:

Pri izdelavi naloge dijaku svetuje mentor, ki ga spremlja preko vseh faz naloge. Naloga mentorja je, da dijaka usmerja in prilagaja težo naloge dijakovim sposobnostim.
Ko dijak izbere nalogo, mora najprej v različnih virih informacij preveriti stanje na trgu in ali je njegova naloga že morda kje izdelana ali kako drugače obdelana. Te informacije lahko v fazi izdelave svoje naloge uporabi, vendar mora biti v nalogi vidno njegovo delo.

6.1.3 Predstavitev naloge:

Izdelano nalogo dijak predstavi na zagovoru naloge pred komisijo. Na zagovoru mentor, ki je ocenjevalec, in ostali člani komisije preverijo dijakov prispevek pri izdelavi naloge, funkcionalnost izdelka, pristop k izdelavi naloge in kvaliteto pisnega dela naloge.

6.1.4 Izdelava naloge:

1. Načrtovanje in izdelava ohišja stroja

2. Načrtovanje in izdelava pogonov

3. Opis in izdelava krmilja

4. Opis programa za krmiljenje stroja

6.1.5 Priloge, ki morajo biti v dokumentaciji izdelka:

6.2. Primer ocenjevanja


Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Število točk

1

Ohišje je dimenzijsko ustrezno in dovolj togo.

 

Izdelana je sestavnica  (shema) za celotno napravo.

 

Izdelana je delavniška dokumentacija za elemente, ki jih je bilo potrebno izdelati v delavnici.

 

Izbrani so ustrezni materiali.

 

Elementi so izdelani natančno.

 

Predvidene so poti za električne povezave.

 

2

Pogoni so ustrezno dimenzionirani – izračun momenta in moči.

 

Reduktorji hitrosti so ustrezno izbrani – dimenzijsko in momentno.

 

Pritrditev pogonov je primerna.

 

Električne povezave so izdelane kvalitetno.

 

3

Izbrano je ustrezno krmilje.

 

Krmilje zagotavlja dovolj moči za pogon motorjev.

 

Dosegati je moč ustrezne hitrosti gibanja obdelovanca.

 

Priložene so sheme za ojačevalnik moči.

 

Krmilnik je dovolj dobro opisan.

 

Priloženi so varnostni atesti za posamezne sestavne dele krmilja (usmernik).

 

Izdelana je shema priključitve krmilja na pogone in nadzorni računalnik.

 

Uporabljeni so ustrezni simboli.

 

4

Program je dokumentiran – program vsebuje opise programskih sklopov.

 

Izdelano je navodilo za uporabo programa.

 

Naveden je izdelovalec programa.

 

Uporaba knjižne norme slovenskega jezika.

 

SKUPAJ

 

100 točk

7. Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v maturitetnem izpitnem katalogu.