B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: PREDŠOLSKA VZGOJA / SSI / 2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P01

Slovenščina

obvezno

487

24

P02

Matematika

obvezno

383

19

P03

Tuji jezik

obvezno

417

20

P04

Umetnost

obvezno

102

4

P05

Zgodovina

obvezno

136

6

P06

Geografija

obvezno

136

6

P07

Sociologija

obvezno

68

3

P08

Psihologija

obvezno

68

3

P09

Fizika

obvezno

70

3

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Biologija

obvezno

136

6

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2413

111

B – Strokovni moduli

M01

Veščine sporazumevanja

Obvezno

102

5

M02

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

Obvezno

102

5

M03

Razvoj in učenje predšolskega otroka

Obvezno

136

6

M04

Varno in zdravo okolje

Obvezno

102

5

M05

Kurikulum oddelka v vrtcu

Obvezno

102

6

M06

Igre za otroke

Obvezno

68

4

M07

Ustvarjalno izražanje

Obvezno

408

20

M08

Matematika za otroke

Obvezno

68

4

M09

Jezikovno izražanje otrok

Obvezno

68

4

M10

Naravoslovje za otroke

Obvezno

68

4

M11

Družboslovje za otroke

Obvezno

68

4

M12

Informativno komunikacijska tehnologija

Obvezno

68

4

M13

Likovno izražanje

Izbirno

102

6

M14

Glasbeno izražanje

Izbirno

102

6

M15

Plesno izražanje

Izbirno

102

6

M16

Šport za otroke

Izbirno

102

6

M17

Multimedije

Izbirno

102

6

Skupaj B

 

1462

77

Od tega:
C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

170

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

380

20

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

320

14

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4195

202

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

550

30

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4547

216

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4927

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

130

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v vrtcu

 

10

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak izbere en strokovni modul izmed strokovnih modulov M13 do M17.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih v vrtcu. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih v vrtcu.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P01

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P02

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P03

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P04

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P05

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P06

Geografija

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P07

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P08

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P09

 

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega po dročja

P10

 

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega po dročja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M01

Veščine sporazumevanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, socialne pedagogike, komunikologije, slovenščine

M02

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike

M03

Razvoj in učenje predšolskega otroka

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

M04

Varno in zdravo okolje

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike, psihologije ali socialne pedagogike, zdravstva, biologije, gospodinjstva ali živilske tehnologije

M05

Kurikulum oddelka v vrtcu

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz predšolske vzgoje ali katera koli visokošolska izobrazba za predmet ali strokovni modul v programu

M06

Igre za otroke

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike ali socialne pedagogike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz predšolske vzgoje ali katera koli visokošolska izobrazba za predmet ali strokovni modul v programu

M07

Ustvarjalno izražanje

učitelj

za vsebinski sklop likovne vzgoje: visokošolska izobrazba iz likovnega področja

za vsebinski sklop glasbene vzgoje in instrumenta: visokošolska izobrazba iz glasbenega področja

za vsebinski sklop plesno gibalne vzgoje: visokošolska izobrazba iz plesa ali športa

za vsebinski sklop jezikovnega izražanja: visokošolska izobrazba iz slovenščine

M08

Matematika za otroke

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

M09

Jezikovno izražanje otrok

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

M10

Naravoslovje za otroke

učitelj

visokošolska izobrazba iz razrednega pouka, biologije, kemije ali fizike

M11

Družboslovje za otroke

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije, razrednega pouka, ali sociologije

M12

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz informatike ali multimedije

M13

Likovno izražanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovnega področja

M14

Glasbeno izražanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbenega področja

M15

Plesno izražanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz področja plesa ali športa

M16

Šport za otroke

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M17

Multimedije

učitelj

visokošolska izobrazba iz multimedije ali informatike