A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: GEOTEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: geotehnik/ geotehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

 

 

 

praktične naloge

M2

Trajnostni razvoj in racionalna raba energije

x

 

 

 

M3

Zračenje in odvodnjavanje objektov izdelanih z rudarskimi deli

 

 

x

 

M4

Razstreljevanje v rudarstvu

 

 

x

 

M5

Proučevanje zemeljske skorje

x

 

 

 

M6

Rudarsko geodetska merjenja

 

 

x

 

M7

Izdelava vrtin

 

 

x

 

M8

Uporaba pridobivalnih in transportnih sistemov v jami

 

 

x

 

M9

Podzemno pridobivanje mineralnih surovin

 

 

x

 

M10

Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov

 

 

x

 

M11

Bogatenje mineralnih surovin

 

 

x

 

M12

Površinsko pridobivanje mineralnih surovin

 

 

x

 

M13

Raziskovanje zemljin in hribin

x

 

 

 

M14

Uporaba pridobivalnih in transportnih sistemov za površino

 

 

x

 

M15

Predelava sekundarnih surovin in gradbenih odpadkov

 

 

x

 

M16

Izvajanje posebnih metod površinskega odkopavanj

 

 

x

 

M17

Geotehnične meritve in laboratorijski preizkusi zemljin, hribin in materialov

 

 

x

 

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Geotehnični laborant/ geotehnična laborantka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Geotehnični laborant / geotehnična l aborantka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz modula/ov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M17

Geotehnične meritve in laboratorijski preizkusi zemljin, hribin in materialov

Strokovni modul v celoti

7

M13

Raziskovanje zemljin in hribin

Strokovni modul v celoti

3

M11

Bogatenje mineralnih surovin

Strokovni modul v celoti

3

M15

Predelava sekundarnih surovin in gradbenih odpadkov

Strokovni modul v celoti

6

M7

Izdelava vrtin

Strokovni modul v celoti

7