A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: FARMACEVTSKI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/ farmacevtska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti ali strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Zdravstvena vzgoja

x

 

 

 

M2

Anatomija in fiziologija

x

 

 

 

M3

Mikrobiologija in epidemiologija

x

 

 

 

M4

Laboratorijsko delo v farmaciji

x

 

 

 

M5

Zdravila

x

 

 

 

M6

Oblikovanje zdravil

 

 

x

 

M7

Analiza zdravil

 

x

 

 

M8

Rastlinske droge in naravne spojine

x

 

 

 

M9

Analiza zdravil v industriji

 

x

 

 

M10

Oblikovanje zdravil v industriji

x

 

 

 

M11

Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni

 

 

x

 

M12

Podjetništvoin komunikacija

x

 

 

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.