A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: PEK
Naziv poklicne izobrazbe:  pek/ pekovka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI  OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni  načini  ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

ustno,vaje, delovna poročila, izdelek oz. storitev ali projektno delo

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Osnove podjetništva in prodaja

Osnove živilstva

Osnove biotehnologije s prehrano

Osnovne vrste kruha in pekovskega peciva

Posebne vrste kruha in pekovskega peciva

Zahtevni pekovski izdelki

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh strokovnih modulov in splošnoizobraževalnih  predmetov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za  dijake z individualno učno pogodbo je pogoj  za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE IN MODULI

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Izdelovalec/ Izdelovalka osnovnih vrst kruha

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka osnovnih vrst kruha pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovne module:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M6

Osnovne vrste kruha in pekovskega peciva

vsi sklopi

9

7.2 Izdelovalec/ Izdelovalka  pekovskega peciva

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka pekovskega peciva pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovne module:


Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Osnove živilstva

odgovorno ravnanje živilca

2

M6

Osnovne vrste kruha in pekovskega peciva

vsi sklopi

9

M7

Posebne vrste kruha in pekovskega peciva

vsi sklopi

11

M8

Zahtevni pekovski izdelki

vsi sklopi

12