A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: AVTOSERVISER (SI-izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Naziv poklicne izobrazbe: avtoserviser/ avtoserviserka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji  izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Program ima še naslednje posebne cilje:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Skupna poglavja strojništva  

ustno, pisno, projektno delo, storitev in delovna poročila

Bencinski in dizelski motorji

Električni sistemi na vozilu

Podvozje

Karoserija

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.

Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov letnika, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu oziroma napredujejo po sklepu  programskega učiteljskega zbora.
Za napredovanje dijakov z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončati zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti ter obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina  zaključnega izpita

MODULI

Vzdrževalec
Nacionalno poklicno kvalifikacijo vzdrževalec / vzdrževalka pnevmatik, vulkanizer/ vulkanizerka, pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

 Oznaka

    Vsebinski sklopi

Raven pridobivanja kompetence

 

SKUPNA POGLAVJA STROJNIŠTVA (SP)

 

SP1

Uporaba različnih vrst kovinskih in nekovinskih materialov ter postopki obdelave in predelave le teh

Osnovna raven

SP2

Uporaba tehniške in tehnološke dokumentacije, spoznavanje orodja in opreme v delavnicah ter izvajanje meritev

Osnovna raven

SP3

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije za pridobivanje, vrednotenje, obdelavo in predstavitev različnih vrst podatkov

Osnovna raven

 

BENCINSKI IN DIESEL MOTORJI (BDM)

 

BDM1

Izvajanje negovalnih in vzdrževalnih del na motorjih (osnovni servisni pregled, kontrola mazalnih sredstev, tekočin, filtrov, kontrola izpušnega sistema)

Osnovna raven

 

PODVOZJE (PO)

 

PO1

Pregled podvozja, zavornega sistema, osnovni servis, demontaža in montaža koles, kontrola tlaka v pnevmatikah

Osnovna raven

PO2

Pregled, lokaliziranje napak, popravilo vzmetenja vozila in obes, kretnega mehanizma, nastavitev zavornega sistema in naprav za prenos moči. Zamenjava, popravilo pnevmatik in uravnoteženje koles

Rutinska raven

 

KAROSERIJA (KA)

 

KA1

Pregled karoserije vozila, izvajanje negovalnih in vzdrževalnih del na karoseriji, popravilo manjših napak in poškodb karoserije

Osnovna raven