SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: AVTOSERVISER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

SKUPNA POGLAVJA STROJNIŠTVA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 71. seji 12.12.2003

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: SKUPNA POGLAVJA STROJNIŠTVA

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE
   

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

     

SP1

Uporaba različnih vrst kovinskih in nekovinskih materialov ter postopki obdelave in predelave le-teh

OSNOVNA RAVEN

 

 

SP2

Uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije, spoznavanje orodja in opreme v delavnicah ter izvajanje meritev

OSNOVNA RAVEN

SP3

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, vrednotenje, obdelavo in predstavitev različnih vrst podatkov

OSNOVNA RAVEN


4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

SP1 – Uporaba različnih vrst kovinskih in nekovinskih materialov ter postopki obdelave in predelave le-teh

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • Opisati kovinske in nekovinske materiale ter s pomočjo literature poiskati lastnosti materialov, opisati vrste orodja in njegov osnovni namen;
 • samostojno uporabiti različno ročno in električno orodje za dela v poklicu;
 • samostojno ter varno uporabiti mehanske in električne priprave in naprave za delo in servisiranje;
 • nastavljati, umerjati in vzdrževati naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu;
 • samostojno določiti obdelovalni ali preoblikovalni postopek za izdelavo želenega izdelka ali polizdelka;
 • uporabljati osebna zaščitna sredstva za delo;
 • naročiti in skladiščiti materiale, rezervne dele in opremo;
 • z uporabo ustreznih orodij in tehnoloških pristopov izdelati polizdelek.
 • Dijak je zmožen:

 • razložiti fizikalni vidik energijskih pretvorb;
 • našteti vrste energij in njihove lastnosti;
 • razumeti vpliv dela na človekov razvoj;
 • opisati zgodovinski razvoj svoje stroke in njeno vključenost v širše družbene povezave;
 • razložiti pridobivanje kovin in nekovin;
 • našteti orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog;
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek svojega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti;
 • razložiti postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja;
 • preverjati oziroma nastavljati parametre na strojih, napravah, pripomočkih in orodjih skladno s standardi oziroma tehničnimi podatki proizvajalcev;
 • prepoznati tolerance in ujeme dolžinskih mer ter tolerance oblike in lege;
 • našteti škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri delovni praksi ali v razredu, v delovnih okoljih na svojem poklicnem področju, doma in na cesti;
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • uzavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja;
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo virov in podatkov).
 • Poklicna kompetenca

  SP2 – Uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije, uporaba orodja in opreme v delavnicah ter izvajanje meritev

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • brati tehnična navodila, predpise, električne, hidravlične in pnevmatične sheme ter tehnično dokumentacijo;
 • zasnovati in izdelati enostavne oblike tehnične dokumentacije in vezalnih shem;
 • našteti merilne in kontrolne pripomočke, orodja, naprave in stroje;
 • samostojno izvesti meritve značilnih tehnično-tehnoloških veličin;
 • izdelati enostavne merilne protokole in poročila o opravljenih meritvah, pripravi seznam potrebnega materiala;
 • pripraviti opremo in orodje;
 • izpolniti delovno dokumentacijo in izdelati poročila;
 • načrtovati, oceniti in izmeriti kakovost dela in ovrednotiti rezultate svojega dela.
 • Dijak je zmožen:

 • izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog;
 • uporabljati strokovno terminologijo;
 • reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem;
 • spoznavati pravila timskega dela;
 • razložiti funkcijo in funkcijsko povezavo sistemov s pomočjo tehnične dokumentacije in predpisov;
 • razložiti temeljne principe organizacije dela;
 • opisati normative časa za izvedbo posameznih nalog;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • komuniciranti in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge.
 • Poklicna kompetenca

  SP3 – Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, vrednotenje, obdelavo in predstavitev različnih vrst podatkov

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • uporabljati informacijsko tehnologijo;
 • zbirati in samostojno ovrednotiti informacije;
 • izmenjevati informacije po elektronski pošti;
 • pridobivati temeljno znanje o informatiki in informacijsko- komunikacijski tehnologiji ter uporabiti le-to v izobraževanju in učenju;
 • razvijati sposobnosti sporazumevanja na pisnem, grafičnem, likovnem, zvočnem in področju večpredstavnosti, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • razvijati zmožnosti za delo z viri in s podatki (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo virov in podatkov).
 • Dijak je zmožen:

 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • razvijati učne strategije;
 • razvijati sposobnost celostnega mišljenja, spretnosti, procesiranja informacij in miselnih navad.