SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: AVTOSERVISER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

PODVOZJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 71. seji 12.12.2003

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: PODVOZJE

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

   

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

PO1

Pregled podvozja, zavornega sistema, osnovni servis, demontaža in montaža koles, kontrola tlaka v pnevmatikah

OSNOVNA RAVEN

PO2

Pregled, lokaliziranje napak, popravilo in nastavitev zavornega sistema, naprave za prenos vrtilnega momenta, kretnega mehanizma, obes in vzmetenja vozila. Zamenjava, popravilo pnevmatik in uravnoteženje koles

RUTINSKA RAVEN

PO3

Izvajanje in priprava na predpisane preizkuse in teste za tehnični pregled, preizkušanje delovanja delnih sistemov vozila in zapisovanje poteka preizkusov in testov

NAPREDNA RAVEN


4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

PO1 – Pregled podvozja, zavornega sistema, osnovni servis, demontaža in montaža koles, kontrola tlaka v pnevmatikah

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • poznati postopke opravil pri predpisanih servisih;
 • pripraviti vozilo za predvidena servisna dela na podvozju in zagotoviti predpisane testne in preizkusne pogoje;
 • identificirati obstoječe sisteme podvozja in zavorni sistem na vozilu, analizirati njihovo stanje, delovanje in medsebojno učinkovanje z drugimi sistemi;
 • kontrolirati tlak in obrabljenost pnevmatik, smer gibanja in moment privitja koles;
 • demontirati in montirati kolo po predpisanem vrstnem redu.
 • Dijak je zmožen:

 • našteti škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri delovni praksi ali v razredu, v delovnih okoljih na svojem poklicnem področju, doma in na cesti;
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • uzavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja;
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo virov in podatkov);
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • komunicirati in reševati probleme,
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge.

 • Poklicna kompetenca

  PO2 – Pregled, lokaliziranje napak, popravilo in nastavitev zavornega sistema, naprave za prenos vrtilnega momenta, kretnega mehanizma, obes in vzmetenja vozila. Zamenjava, popravilo pnevmatik in uravnoteženje koles

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • proučiti tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila;
 • izvajati redna vzdrževalna dela na pnevmatskih in hidravličnih delih, sklopih in sistemih;
 • poznati pnevmatske in hidravlične sisteme, naprave in sklope in obvladati sestavljanje instalacij s hidravličnimi in pnevmatskimi sestavnimi deli;
 • oceniti obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotoviti njihove vzroke z metodično preiskavo;
 • obvladati postopek za presojo stopnje obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega pregleda;
 • izvajati vzdrževalna dela in popravila na krmilnih, zavornih in drugih sistemih podvozja (kontrola obes, zavornih sistemov, obrabljenost zavornih oblog ...);
 • montirati in testirati dodatne sisteme na krmilnih mehanizmih ali podvozju;
 • poznati postopke izdelave in zgradbo pnevmatik ter vlogo in obremenitev pnevmatik pri vožnji;
 • poznati tehnologijo obnove tekalne površine pnevmatik;
 • ugotoviti napake na pnevmatikah in platiščih, določiti potek popravila ali menjave po proizvajalčevih priporočilih;
 • izvajati popravila pnevmatik, montirati pnevmatike in uravnotežiti kolesa;
 • svetovati stranki pri izbiri pnevmatik in platišč glede na tehnična navodila in predpise;
 • kontrolirati funkcijske sposobnosti motornega vozila pri prevzemu in pred predajo (testna vožnja);
 • opisati lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov;
 • uporabljati diagnostično rutino pri omejevanju in določanju napak;
 • vrednotiti rezultate meritev ter ugotoviti stanje izmerjenih elementov, sklopov in sistemov.
 • Dijak je zmožen:

 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati predpise o homologaciji;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti izide dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve.
 • Poklicna kompetenca

  PO3 – Izvajanje in priprava na predpisane preizkuse in teste za tehnični pregled, preizkušanje delovanja delnih sistemov vozila ter zapisovanje poteka preizkusov in testov

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • izvajati diagnostična in vzdrževalna dela na podvoznih in zavornih sistemih;
 • prepoznavati obstoječe podvozne in zavorne sisteme na vozilu, analizirati njihovo delovanje in medsebojno učinkovanje z drugimi sistemi;
 • kontrolirati in nastaviti geometrijo podvozja;
 • kontrolirati funkcije delovanja sistemov na vozilu;
 • oceniti obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotoviti njihove vzroke z metodično preiskavo;
 • nastaviti parametre po proizvajalčevih tehničnih podatkih;
 • preizkušati mehanske in hidravlične elemente prenosnih sistemov in se odločati o možnostih njihove ponovne uporabe;
 • izvajati in pripravljati predpisane preizkuse in teste za tehnični pregled, preizkušanje delovanja delnih sistemov vozila in zapisovanje poteka preizkusov in testov;
 • svetovati stranki glede možnosti sprememb sistema podvozja in vplivih na vozne lastnosti.
 • Dijak je zmožen:

 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve, nadzorovati in ocenjevati rezultate svojega dela;
 • upoštevati standarde, metode in sisteme za zagotavljanje kakovosti;
 • predstaviti rezultate dela in druge informacije s pomočjo informacijske tehnologije;
 • uporabljati predpise o homologaciji;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • razvijati organizacijske sposobnosti;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • organizirati svoje delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški;
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa;
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju;
 • izdelati preproste finančne projekcije;
 • izdelati kalkulacijo izdelka oziroma storitve;
 • razvijati sposobnost dela v skupini;
 • oceniti svoje znanje in zmožnosti (dobre in šibke lastnosti);
 • obvladovati pritiske: časovne omejitve, tveganje, negotovost ...