SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: AVTOSERVISER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

KAROSERIJA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 71. seji 12.12.2003

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: KAROSERIJA

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

   

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

KA1

Pregled karoserije vozila, izvajanje negovalnih in vzdrževalnih del na karoseriji, popravilo manjših napak in poškodb karoserije

OSNOVNA RAVEN

KA2

Pregled, lokaliziranje napak, popravilo in nastavitev na karoseriji vozila, popravilo napak in poškodb karoserije, montaža dodatne opreme

RUTINSKA RAVEN


4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

KA1 Pregled karoserije vozila, izvajanje negovalnih in vzdrževalnih del na karoseriji, popravilo manjših napak in poškodb karoserije

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • pripraviti vozilo za čiščenje in umivanje izvajati nego in zaščito različnih karoserijskih delov;
 • pri delu upoštevati tehnična in varnostna navodila proizvajalcev čistilnih sredstev;
 • ugotavljati morebitne manjše poškodbe na delih karoserije.
 • Dijak je zmožen:

 • poznati lastnosti in uporabo najpomembnejših polimerov,
 • poznati vplive polimerov na okolje;
 • opisati škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri delovni praksi;
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • uzavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja;
 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • določiti postopke popravila na podlagi delovnih navodil;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge.
 • Poklicna kompetenca

  KA2 – Pregled, lokaliziranje napak, popravilo in nastavitev na karoseriji vozila, popravilo napak in poškodb karoserije, montaža dodatne opreme

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • pripraviti vozilo za izvajanje meritev karoserije;
 • s pomočjo ustrezne opreme izvesti enostavne meritve geometrije karoserije in ugotoviti napake ter predvideti popravila;
 • kontrolirati funkcijske sposobnosti motornega vozila pri prevzemu in pred predajo (testna vožnja);
 • popraviti mehanične zveze in spoje;
 • izvesti menjavo, prilagajanje in enostavne nastavitve posameznih karoserijskih delov in sklopov;
 • montirati in dograjevati karoserijske dodatke in serijsko dodatno opremo po proizvajalčevih navodilih;
 • kontrolirati funkcije delovanja sistemov na vozilu.
 • Dijak je zmožen:

 • opredeliti pojme korozija in protikorozijska zaščita delov;
 • proučiti tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila;
 • vrednotiti rezultate meritev ter ugotoviti stanje izmerjenih elementov, sklopov in sistemov;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev;
 • opisati lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov;
 • upoštevati homologacijske in zakonske predpise;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti rezultate dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • delati v skupini in dosegati konsenz ter komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve;
 • organizirati svoje delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški;
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa;
 • izdelati preproste finančne projekcije;
 • izdelati kalkulacijo izdelka ali storitve.