SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: AVTOSERVISER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

ELEKTRIČNI SISTEMI NA VOZILU

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 71. seji 12.12.2003

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: električni sistemi na vozilu

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

   

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDENA RAVEN

Poklicne kompetence

ES1

Pregled in vzdrževanje naprav za osvetljevanje, signalizacijo, umivanje stekel in luči, brisalcev, kontrola baterije

OSNOVNA RAVEN

ES2

Pregled, lokaliziranje napak, popravilo in nastavitev naprav za osvetljevanje, signalizacijo, umivanje stekel in luči, brisalcev

RUTINSKA RAVEN

ES3

Preverjanje, odkrivanje in lokaliziranje napak na pomožnih električnih in krmilnih sistemih bencinskih in dizelskih motorjev ter sistemih za vžig in polnjenje baterije

RUTINSKA RAVEN

ES4

Vzdrževanje in popravilo električnih in elektronskih delov, sklopov, sistemov in napeljav, nastavitev parametrov po proizvajalčevih tehničnih podatkih

NAPREDNA RAVEN

ES5

Določanje vrste elementov in kontrolnih funkcij priključkov, povezovanje tokokrogov po vezalnih načrtih ter ob upoštevanju standardov in predpisov

NAPREDNA RAVEN


4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

ES1 – Pregled in vzdrževanje naprav za osvetljevanje, signalizacijo, umivanje stekel in luči, brisalcev, kontrola baterije

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opisati naprave za osvetljevanje in signalizacijo na vozilu;
 • vzdrževati, kontrolirati in preizkušati baterije z uporabo pripomočkov in naprav;
 • pregledati in kontrolirati delovanje električnih naprav na vozilu (brisalci, luči, signalizacija, sistemi za umivanje stekel …);
 • izvesti umivanje, pregled in kontrolo stanja baterije;
 • kontrolirati nastavitve žarometov in dodatnih luči;
 • preveriti stanje tokokroga, stikal,varovalk in njihovo brezhibnost.
 • Dijak je zmožen:

 • našteti škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri delovni praksi ali v razredu, v delovnih okoljih na svojem poklicnem področju, doma in na cesti;
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • uzavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja;
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo virov in podatkov);
 • varovati zdravje in preprečevati poškodbe z električnim tokom;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • razložiti uporabnost posameznih virov električne napetosti;
 • opisati vire električne energije in njihove lastnosti.
 • Poklicna kompetenca

  ES2 – Pregled, lokaliziranje napak, popravilo in nastavitev naprav za osvetljevanje, signalizacijo, umivanje stekel in luči, brisalcev

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • proučiti tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev;
 • poznati električne instrumente;
 • poznati delovanje, razume shemo, zna izmeriti veličine ter določiti stanje posameznega elementa sistema;
 • poznati električne in elektronske sisteme, naprave in njihove sklope;
 • ugotoviti napako in s pomočjo proizvajalčeve dokumentacije zamenjati okvarjen element (žarnice, varovalke, motorček brisalcev …);
 • nastaviti svetlobna telesa in naprave za signalizacijo vozila po predpisanih proizvajalčevih postopkih;
 • ugotoviti funkcijsko sposobnost sistemov za umivanje stekel, luči in brisalcev ter odpravljajo manjše napake;
 • kontrolirati delovanje komfortnih sistemov v avtomobilu in odpravljati manjše napake (prezračevanje, osvetlitev, AV-tehnika …).
 • Dijak je zmožen:

 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti rezultate dela;
 • določiti postopke popravila na podlagi delovnih navodil;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge.

 • Poklicna kompetenca

  ES3 – Preverjanje, odkrivanje in lokaliziranje napak na pomožnih električnih in krmilnih sistemih bencinskih in dizelskih motorjev ter sistemih za vžig in polnjenje baterije

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • kontrolirati funkcije delovanja sistemov na vozilu;
 • analizirati obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotoviti njihove vzroke z metodično preiskavo;
 • informirati stranko o tehničnem stanju vozila in vrsti ter obsegu morebitnih potrebnih popravil;
 • določiti stanje posameznih elementov na podlagi oscilogramov, izmerjenih z mototesterjem in drugimi ustreznimi napravami;
 • izvajati meritve na električnih tokokrogih avtomobila, ugotavljati odklone in pomanjkljivosti ter lokalizirati napake;
 • vrednotiti rezultate meritev ter ugotoviti stanje izmerjenih elementov, sklopov in sistemov;
 • ugotavljati vrste električnih in krmilnih sistemov na vozilu in na podlagi dokumentacije ugotavljati njihovo funkcijsko vlogo in delovanje;
 • izvesti diagnozo in dokumentirati rezultate preizkušanja;
 • izvajati meritve kapacitete akumulatorja in svetovati strankam pri izbiri nadomestnega po proizvajalčevi dokumentaciji;
 • uporabljati preizkusne postopke in preizkusne naprave, ki jih priporoča proizvajalec;
 • odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti iz prometne varnosti v dogovoru s stranko pred testiranjem.
 • Dijak je zmožen:

 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varovanja živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti rezultate dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • komunicirati s stranko, sodelavci in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve.

 • Poklicna kompetenca

  ES4 – Vzdrževanje in popravilo električnih in elektronskih delov, sklopov, sistemov in napeljav, nastavitev parametrov po proizvajalčevih tehničnih podatkih

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • prepoznati vozilo in njegovo opremo s pomočjo dokumentacije vozila in si pridobiti si informacije, potrebne za razumevanje sistema;
 • kontrolirati funkcijske sposobnosti motornega vozila pri prevzemu in pred predajo (testna vožnja);
 • prepoznati električne in elektronske elemente v sistemih in ugotavljati njihovo funkcijsko brezhibnost;
 • vzdrževati in popraviti električne in elektronske dele, sklope, sisteme in napeljave;
 • nastaviti parametre po proizvajalčevih tehničnih podatkih;
 • izmeriti in določiti dejansko stanje električnih tokokrogov vozila;
 • popraviti električne in elektronske dele, sklope in sisteme vozila;
 • nastaviti parametre po proizvajalčevih tehničnih podatkih;
 • zamenjati poškodovane dele in sklope po proizvajalčevih navodilih;
 • uporabljati diagnostične naprave za iskanje napak, sistemsko izbirati naprave za preizkušanje ter dokumentirati signale, izmerjene vrednosti, protokole napak in sporočila;
 • zamenjati poškodovane komponente, ugotavljati in aktualizirati stanje programske opreme elektronskih sistemov in kodirati krmilne naprave;
 • opisati lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov;
 • posredovati poškodovane dele v reciklažo oziroma proizvajalcu, da oceni škodo na njih.
 • Dijak je zmožen:

 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov ter varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti rezultate dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • razvijati organizacijske sposobnosti;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve;
 • organizirati svoje delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški;
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa;
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju;
 • izdelati preproste finančne projekcije;
 • izdelati kalkulacijo izdelka oziroma storitve.
 • Poklicna kompetenca

  ES5 – Določanje vrste elementov in kontrolnih funkcij priključkov, povezovanje tokokrogov po vezalnih načrtih in ob upoštevanju standardov in predpisov, vgrajevanje komfortnih dodatnih sistemov

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • vgrajevati tipske in specifične dodatne sisteme;
 • določiti vrste elementov in kontrolne funkcije priključkov;
 • povezati tokokroge po vezalnih načrtih in ob upoštevanju standardov, predpisov;
 • samostojno določiti vrsto in dimenzijo vodnika in elemente tokokroga glede na porabnika ob upoštevanju standardov;
 • poznati standarde in predpise za priključevanje naprav in sklopov;
 • skicirati in brati električne sheme avtomobila;
 • vgrajevati alarmne naprave in blokade motorja, priključevati elemente zabavne elektronike in telekomunikacijskih sistemov;
 • preverjati, ali je vgradnja dodatne naprave ali opreme, ki jo želi stranka, dopustna in tehnično izvedljiva;
 • stranki svetovati pri izbiri in jo informirati o stroških montaže oziroma vgradnje naprave ali opreme;
 • določiti mesto, lego in zaporedje vgradnje;
 • pri nameščanju dodatnih naprav se odločati o demontaži in premestitvi obstoječih sklopov in delov motornega kolesa;
 • v skladu s proizvajalčevimi določili vgraditi dodatne agregate in dodatne sisteme in jih zagnati;
 • popraviti vodila za komunikacijo podatkov v skladu s proizvajalčevimi določili, kontrolirati delovanje popravljenih sistemov in vrednotiti opravljena dela z ekonomskih in ekoloških vidikov.
 • Dijak je zmožen:

 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve, nadzorovati in ocenjevati rezultate svojega dela;
 • upoštevati standarde, metode in sisteme za zagotavljanje kakovosti;
 • predstaviti rezultate dela in druge informacije s pomočjo informacijske tehnologije;
 • uporabljati predpise o homologaciji;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • razvijati organizacijske sposobnosti;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • organizirati svoje delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški;
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa;
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju;
 • izdelati preproste finančne projekcije;
 • izdelati kalkulacijo izdelka oziroma storitve;
 • razvijati sposobnost dela v skupini;
 • oceniti svoje znanje in zmožnosti (dobre in šibke lastnosti);
 • obvladovati pritiske: časovne omejitve, tveganje, negotovost ...