SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: AVTOSERVISER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

BENCINSKI IN DIZELSKI MOTORJI

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 71. seji 12.12.2003

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: BENCINSKI IN DIZELSKI MOTORJI

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

   

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

BDM1

Izvajanje negovalnih in vzdrževalnih del na motorjih (osnovni servisni pregled, kontrola mazalnih sredstev, tekočin, filtrov, kontrola izpušnega sistema)

OSNOVNA RAVEN

BDM2

Izvajanje servisnih pregledov motorja in oskrbovalnih sistemov v skladu s proizvajalčevimi navodili (hladilni sistem, sesalni in izpušni sistem, napajanje motorja ... )

RUTINSKA RAVEN

BDM3

Razstavljanje, sestavljanje bencinskih in dizelskih motorjev, preizkušanje in manj zahtevna popravila motorjev, oskrbovalnih in zagonskih sistemov motorja, ugotavljanje obrabe in dotrajanosti elementov

RUTINSKA RAVEN

BDM4

Testiranje, metodična preiskava, ocenitev obsega in vrste napak ter sistematično odkrivanje napak na sistemih vžiga in vbrizga ter drugih električno krmiljenih sistemih, tudi obveznih varnostnih sistemov

NAPREDNA RAVEN

BDM5

Načrtovanje in izvajanje ekonomsko racionalnega pregleda in popravila, preizkušanje motorja, oskrbovalnih in zagonskih sistemov motorja. Nastavitve in preizkus delovanja motorja po proizvajalčevih navodilih

NAPREDNA RAVEN


4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

BDM1 – Izvajanje negovalnih in vzdrževalnih del na motorjih (osnovni servisni pregled, kontrola mazalnih sredstev, tekočin, filtrov, kontrola izpušnega sistema)

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • komunicirati s strankami in jih seznanjati s časom, potrebnim za izvedbo del;
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti;
 • pripraviti in zaščititi vozilo za predvidena servisna dela;
 • opraviti vizualno kontrolo motorja, njegovih sklopov in sistemov (maziva, tekočine, filtri, izpušni sistem …);
 • izvesti negovalna in vzdrževalna dela na motorju ali njegovih sklopih (opraviti kontrole tekočin in maziv, ugotoviti večje poškodbe na sistemih motorja).
 • Dijak je zmožen:

 • razložiti postopke vzdrževalnih del pri predpisanih servisih;
 • na podlagi razpoložljivih virov pridobiti podatke o ravnanju z delovnimi sredstvi;
 • ločiti tipe pogonskih motorjev in njihove značilnosti po razpoložljivih podatkih o vozilu;
 • našteti škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri delovni praksi ali v razredu, v delovnih okoljih na svojem poklicnem področju, doma in na cesti;
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • uzavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja;
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje ter uporabo virov in podatkov).
 • Poklicna kompetenca

  BDM2 – Izvajanje servisnih pregledov motorja in oskrbovalnih sistemov v skladu s proizvajalčevimi navodili (hladilni sistem, sesalni in izpušni sistem, napajanje motorja ... )

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • spoznati pričakovanja strank v zvezi z opravljeno storitvijo in se odzvati na njihove želje;
 • prevzeti vozilo z delovnim nalogom;
 • opisati sisteme, sklope, naprave in dele na motornih vozilih;
 • razložiti postopke vzdrževalnih del pri predpisanih servisih;
 • identificirati vozilo s tehničnimi informacijskimi sistemi, zapisati podatke proizvajalca in stranke;
 • pregledati in zamenjati mazalna sredstva in čistilce na motorju in njegovih sistemih;
 • razpoznati vrste hladilnega sistema, kontrolirati nivo hladilne tekočine in temperaturo zmrzovanja;
 • opraviti menjavo tekočine, umivanje in pregled delovanja hladilnega sistema motorja, znati izbrati potrošni material za izvedbo del;
 • izvesti servis in menjavo potrošnih delov na motorju;
 • oceniti rezultate dela in v skladu s predpisi dokumentirati servis;
 • analizirati svoje opravljeno delo na podlagi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela;
 • svetovati in pojasniti strankam ob reklamacijah.
 • Dijak je zmožen:

 • pisno in ustno komunicirati in sodelovati v pogovoru;
 • ločevati snovi in vrste tekočin ter njihove lastnosti;
 • pojasniti gibanja in vrste trenja;
 • upoštevati časovne normative na podlagi delovnega naloga;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev v maternem in tujem jeziku;
 • analizirati izpušne pline glede na proizvajalčeve norme in zakonske predpise;
 • uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami;
 • obvladati sistem označevanja in iskanja rezervnih delov;
 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti izide dela;
 • določiti postopke popravila na podlagi delovnih navodil;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge.
 • Poklicna kompetenca

  BDM3 – Razstavljanje, sestavljanje bencinskih in dizelskih motorjev, preizkušanje in manj zahtevna popravila motorjev, oskrbovalnih in zagonskih sistemov motorja, ugotavljanje obrabe in dotrajanosti elementov

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • proučiti tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev;
 • opisati sisteme, sklope in dele na motorju in njihovo delovanje;
 • opisati vzdrževanje in popravilo delov, sklopov in sisteme na motorju;
 • postavljati standardne diagnoze o sistemih na vozilu in izvajati meritve;
 • obvladati postopek za presojo stopnje obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega pregleda;
 • pripraviti naročilo rezervnih delov in opreme;
 • sprejemati stranke in jih seznanjati s stanjem vozila, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili, časom, potrebnem za izvedbo del;
 • uporabiti specialno orodje za popravilo motorjev z notranjim zgorevanjem;
 • razstaviti in sestaviti motor;
 • popraviti mehanične zveze in spoje;
 • kontrolirati brezhibnost, tolerance, medsebojno prileganje ter točnost geometrijske oblike in položaja sestavnih delov pred montažo;
 • montirati in nastaviti krmilne, zagonske, hladilne, mazalne, izpušne in naprave za polnjene motorja;
 • izbirati in uporabljati merilne in kontrolne instrumente in orodja, ki so potrebni za določanje stanj posameznih sestavnih delov in celotnega sistema;
 • razložiti tehnologijo delovnih postopkov in procesov za demontažo in montažo delov in sklopov motorja;
 • našteti in opisati lastnosti, zgradbo ter uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov;
 • nastaviti parametre motorja po proizvajalčevih tehničnih podatkih;
 • analizirati izpušne pline, porabo goriva in maziva glede na proizvajalčeve norme in zakonske predpise.
 • Dijak je zmožen:

 • razložiti hrup, dušenje zvoka, izpušne pline, katalizatorje;
 • izbrati potrebne rezervne in nadomestne dele;
 • pojasniti osnove kalkulacij;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti izide dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak.
 • Poklicna kompetenca

  BDM 4 – Testiranje, metodična preiskava, ocenitev obsega in vrste napak ter sistematično odkrivanje napak na sistemih vžiga in vbrizga ter drugih električno krmiljenih sistemih, z obveznimi varnostnimi sistemi vred

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • prevzeti vozilo z delovnim nalogom in opraviti preizkusno vožnjo;
 • izvajati testiranja oskrbovalnih sistemov in motorja;
 • kontrolirati funkcije delovanja sistemov na motorju;
 • oceniti obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotoviti njihove vzroke z metodično preiskavo;
 • določiti stanje posameznih elementov na podlagi oscilogramov, izmerjenih z mototesterjem in drugimi ustreznimi napravami;
 • proučiti in uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila proizvajalcev;
 • odkrivati napake in diagnosticirati sisteme za vžig, vbrizg, hlajenje, mazanje, polnjenje in varovanje motorja;
 • izvesti načrtovanje in popravila na podlagi podatkov, ki jih dobi od stranke, in na podlagi rezultatov lastne diagnoze;
 • pri strukturiranem iskanju napak uporabljati metode in strategije za iskanje napak;
 • dokumentirati, nadzorovati in ocenjevati izvedena dela in informirati stranke o njihovi vrsti in obsegu;
 • kontrolirati funkcijske sposobnosti motorja pri prevzemu in pred predajo.
 • Dijak je zmožen:

 • pojasniti snovne in energijske spremembe;
 • razložiti emisije škodljivih snovi;
 • voditi dokumentacijo, evidenco in ju arhivirati;
 • opraviti tehnološke in tehnične meritve po proizvajalčevih navodilih;
 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti rezultate dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • razvijati organizacijske sposobnosti;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve;
 • organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški;
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa;
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju;
 • izdelati preproste finančne projekcije.
 • Poklicna kompetenca

  BDM 5 – Načrtovanje in izvajanje ekonomsko racionalnega pregleda in popravila, preizkušanje motorja, oskrbovalnih in zagonskih sistemov motorja. Nastavitve in preizkus delovanja motorja po proizvajalčevih navodilih

  CILJI

  CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

  Dijak je zmožen:

 • kontrolirati funkcije delovanja sistemov na motorju;
 • izvesti obsežna vzdrževalna dela in popravila na sistemih oskrbe z energijo, zaganjalnikih in obveznih varnostnih sistemih motorja;
 • uporabljati metode in strategije pri sistematičnem iskanju napak;
 • nameščati dodatne naprave in se odločati o demontaži in premestitvi obstoječih sklopov in delov;
 • našteti predpise o homologaciji in zakonske predpise;
 • nastaviti parametre po proizvajalčevih tehničnih podatkih;
 • prilagoditi dodatne agregate na obstoječe sisteme vozila in uporabljati proizvajalčeve predpise;
 • zagnati dodatne agregate in pri preizkušanju delovanja uporabljati specifične postopke in naprave za preizkušanje;
 • dokumentirati rezultate preizkusov in skladiščiti ali odstraniti nepotrebne dele;
 • dokumentirati, nadzorovati in ocenjevati izvedena dela in informirati stranke o njihovi vrsti in obsegu;
 • ugotavljati resnično stanje motorja, to stanje dokumentirati in opraviti izravnavo referenčnih vrednosti.
 • Dijak je zmožen:

 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve, nadzorovati in ocenjevati rezultate svojega dela;
 • upoštevati standarde, metode in sisteme za zagotavljanje kakovosti;
 • predstaviti rezultate dela in druge informacije z uporabo informacijske tehnologije;
 • uporabljati predpise o homologaciji;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • razvijati organizacijske sposobnosti;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • organizirati svoje delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški;
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa;
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju;
 • izdelati preproste finančne projekcije;
 • izdelati kalkulacijo izdelka oziroma storitve;
 • razvijati sposobnost dela v skupini;
 • oceniti svoje znanje in zmožnosti (dobre in šibke lastnosti);
 • obvladovati pritiske: časovne omejitve, tveganje, negotovost ...