SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: AVTOSERVISER

ZAKLJUČNI IZPIT

IZDELEK Z ZAGOVOROM

VSEBINA

1. Ime izpitne enote

2. Izpitni cilji

3. Izpeljava izpita

4. Poklicne kompetence

5. Ocenjevanje

6. Primeri izdelkov oziroma storitev

1. Ime izpitne enote

IZDELEK oziroma STORITEV IN ZAGOVOR

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo splošne in  poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih vsebinskih sklopih

v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih kompetenc.

Na izpitu kandidat izkaže obvladovanje naslednjih poklicnih in splošnih kompetenc:

3. Izpeljava izpita

Preden kandidati pristopijo k opravljanju storitve morajo načrtovati ustrezen izbor materialov, orodij, strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. Ob opravljanju storitve se vodi ustrezna dokumentacija.

Storitev se izvaja po projektni metodi dela. Glede na obseg in vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna.

Zagovor je sestavljen iz dveh delov: predstavitve opravljanja storitve in strokovnega zagovora. Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, orodij, strojev in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

4. Poklicne kompetence

Storitve:

Popravila, kontrola, nastavitve in priklop sistemov in naprav na motornem vozilu ali sklopih motornih vozil:

Elementi:

Poklicne kompetence:

NABOR STORITEV

Sklopi tem, s katerimi kandidati izkažejo usvojene poklicne kompetence:

Podvozje:

Motor:

Električne opreme na vozilu:

     

5. Ocenjevanje

MERILA OCENJEVANJA

Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo opravljanju storitve.

področje ocenjevanja merila ocenjevanja število točk
1
načrtovanje
Prevzem vozila

5 – 15
Priprava delovnega mesta, organizacija lastnega dela in dela v timu
Izbira orodja in pripomočkov
  2
izvedba
Diagnosticiranje in lokaliziranje napak (strokovnost) 60
Priprava in zaščita vozila
Demontaža in montaža sestavnih delov in sistemov na vozilu
Kontrola in popravilo naprav, sistemov in sklopov na vozilu
Predaja vozila
3
dokumentacija
Preglednost poročila o delu in prilog (delovni nalog, rezultati meritev, analiza, …) 5 - 15
  4
strokovni zagovor
Uporaba strokovnega jezika 20 - 30
Predstavitev opravljenega dela
Strokovni pogovor z utemeljitvami
SKUPAJ 100

Minimalni standard znanja, ki ga morajo kandidati izkazati za pozitivno oceno, vključuje obvezno upoštevanje varnosti in zdravja pri delu, da ne ogrozijo lastnega zdravja, zdravja drugih in okolja. Storitev mora biti izvedena tako, da je vozilo po posegu funkcionalno in omogoča varno nadaljnjo rabo v cestnem prometu.

Predlog pretvorbe točk v oceno

številčna ocena število točk
odlično (5) 88 - 100
prav dobro (4) 75 - 87
dobro (3) 62 - 74
zadostno (2) 50 - 61

 6. Primeri izdelkov oziroma storitev

a) Naslov:
Terminski servis na 90.000 km

b) Elementi:

c) Opis izdelka oziroma storitve:

1. faza

2. faza

3. faza

4. faza

5. faza

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:

e) Zagovor:

f) ocenjevanje:

Področja ocenjevanja Maksimalno število točk Doseženo število točk
NAČRTOVANJE    
Pristop do stranke
4
 
Izpolnjevanje delovnega naloga
2
Pravilen izbor del za terminski pregled na 90.000 km
4
IZVEDBA
 
 
Pravilni postopki pri izvajanju del
6
 
Uporaba pravega orodja za posamezna opravila
5
Kvaliteta izvedenih del
6
Pravilna uporaba merilnih naprav
6
Pravilno postavljanje diagnoze po opravljenih meritvah
6
Naročanje potrebnega materiala in delov
5
Urejenost delovnega mesta
5
Uporaba zaščitnih sredstev
5
Upoštevanje varstva pri delu
6
Varstvo okolja (odlaganje tekočin in zamenjanih delov)
6
Razgovor s stranko o stanju vozila in priporočila
4
VODENJE DOKUMENTACIJE
 
 
Izpolnitev delovnega naloga
3
 
Rezultati meritev
3
Poročilo
4
ZAGOVOR
 
 
Predstavitev storitve
10
 
Strokovni zagovor
10
SKUPAJ 100  
PRETVORBA TOČK V OCENO